Login เพื่อพิมพ์ใบสมัครรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ

ชี้แจง

  • ช่อง username ใช้ "รหัสบัตรประจำตัวประชาชน" ในการกรอก
  • ช่อง password ใช้ "หมายเลขโทรศัพท์" ในการกรอก
  • หลังจากเข้าสู่ระบบ ให้สั่งพิมพ์หน้าเว็บโดยกดเมนู "พิมพ์"
  • เมื่อทำการสั่งพิมพ์ ให้กดเมนู "ออกจากระบบ"

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-mail : terdpong.k@psu.ac.th