เว็บเพจที่เป็นศูนย์รวมสาระความรู้ทางการเกษตร ด้านงานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์
และบทความต่างๆ..ของคณะฯ

 

สาระความรู้ทางการเกษตร
E-BOOK :
เนื่องจากระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นี้ ได้ใช้การนำเสนอหนังสือและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอินเตอร์เน็ตดังนั้นผู้อ่านต้องติดตั้ง โปรแกรม Flip Viewer สำหรับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่มีลักษณะการแสดงผลคล้ายหนังสือจริง จากค่าย e-Book System (www.flipalbum.com) ตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
1. คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Flip Viewer และจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. ติดตั้งโปรแกรม FlipViewer ให้เรียบร้อย
3. ปิด browser ที่เปิดหน้านี้ และเปิด browser หน้านี้ขึ้นมาใหม่
4. เปิด ebook เล่มที่ต้องการอ่าน
5. เพื่อให้สัดส่วนหนังสือเหมือนต้นฉบับจริง ควรกดปุ่ม F2 หลังจากมีหนังสือหน้าแรกปรากฏ
ระบบใช้งานได้กับ
 Internet Explorer

ทำเนียบพืชท้องถิ่นบางชนิดในสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงค์ศรี
สมเกียรติ ทองรักษ์

โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-212847

 
 
ผลงานวิจัย :
ดินปลูกมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย( Growing mangosteen soils in southern Thailand) คุณสุรชาติ เพชรแก้ว ( update 1 ก.ย.51)
ดินและสังคมพืชในป่าชายเลน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี คุณสุรชาติ เพชรแก้ว ( update 26 มิ.ย.51)
ปลูกลองกองในภาคใต้ คุณสุรชาติ เพชรแก้ว ( update 1 มิ.ย.51)
 
เอกสารเผยแพร่ :
เรื่องน่าอ่านปาล์มน้ำมัน  โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
      ปัญหาและแนวทางแก้ไข การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
      การจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ
เรื่อง ผู้แต่ง
  ->รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : ศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้าน ไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาคผนวก 1 ตำรับอาหารภูมิปัญญาเดิม
ภาคผนวก 2 ตำรับอาหาร ประยุกต์
ภาคผนวก 3 หนังสือพรรณไม้เขาชัน
ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
  ->รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การยอมรับเทคโนโลยีด้านการจัดการสวนลองกองของเกษตรกรในอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส รศ.ดร.ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล
รศ.มงคง หลิม
รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล
อำมร อินนุรักษ์
  ->รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : ผลของระบบการเลี้ยงและเพศต่อลักษณะรูปร่างที่ปรากฏสมรรถภาพการเจริญเติบโต และลักษณะซากไก่พื้นเมืองไทย(ไก่แดง) สุธา วัฒนสิทธิ์
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
เสาวคนธ์  วัฒนจันทร์
  ->รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การระบาดและความเสียหายของมังคุดที่เกิดจากเพลี้ยไฟในภาคใต้ของประเทศไทยและแนวทางการควบคุม ผศ.ดร. อรัญ งามผ่องใส
  ->ส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่ ผศ.ดร.วิจิตต์  วรรณชิต
  ->รวบรวมคำถาม-คำตอบ การผลิตส้มโอหอมหาดใหญ่ ผศ.ดร.วิจิตต์  วรรณชิต
  ->คู่มือการดูแลสวนส้มโอหอมหาดใหญ่ ผศ.ดร.วิจิตต์  วรรณชิต
  ->คู่มือการปลูกและดูแลรักษาสวนส้มโอหอมหาดใหญ่ ผศ.ดร.วิจิตต์  วรรณชิต
  ->คู่มือสวนปาล์มน้ำมัน ชัยรัตน์ นิลนนท์ ,
ธีระพงศ์ จันทรนิยม ,
ประกิจ ทองคำ และ
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
  ->สมุนไพรภูมิปัญญาไทยสู่อนาคตการเลี้ยงสัตว์ ตอนที่ 1 รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกุล
  ->สมุนไพรภูมิปัญญาไทยสู่อนาคตการเลี้ยงสัตว์ ตอนที่ 2 รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกุล
  ->สมุนไพรภูมิปัญญาไทยสู่อนาคตการเลี้ยงสัตว์ ตอนที่ 3 รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกุล
  ->สมุนไพรภูมิปัญญาไทยสู่อนาคตการเลี้ยงสัตว์ ตอนที่ 4 รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกุล
  ->สมุนไพรภูมิปัญญาไทยสู่อนาคตการเลี้ยงสัตว์ ตอนที่ 5 รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกุล

หน้าหลักคณะทรัพยากรธรรมชาติ
http://www.natres.psu.ac.th
งานประชาสัมพันธ์คณะฯ  : patcharin.m@psu.ac.th โทร.074-286017