หน้าหลัก รู้จักคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน สรุปข่าวภายในคณะ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อคณะ English กระดานข่าว  
   ค่านิยมองค์กร : พัฒนาเกษตรไทยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน                                                                  วัฒนธรรมองค์กร : ขยัน กตัญญู รู้งาน สานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
Facebook
       NR PSU. ม.อ.
       เครือข่าย ชาวทรัพยา ม.อ.
       บัณฑิตศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
       หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.
       หน่วยทะเบียนฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
       กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ. หาดใหญ่
       ชมรมศิษย์เก่า คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.
       ภ.พัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.
 
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2558
จัดทำโดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
Webmaster: sasitorn.l@psu.ac.th ,yuwapha.k@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th