หน้าหลัก PSU > หน้าหลักคณะ >เงินยืมทดรองจ่าย

ใช้รหัสผ่าน
PSU Passport
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน:
  

ข้อตกลงเบื้องต้น

 • เงินยืมทดรองจ่ายคณะทรัพยากรธรรมชาติ

เงินยืมทดรองจ่าย

เอกสารประกอบการขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย  มีจำนวนเอกสารที่แนบเพื่อจัดส่งให้หน่วยคลัง ดังกรณีต่อไปนี้

 1. กรณีขออนุมัติใช้เงินงบประมาณหรือเงินรายได้และยืมเงินทดรองจ่าย ให้จัดทำ
  1. เอกสารการขออนุมัติ จำนวน 3 ฉบับ
  2. ใบยืมเงินทดรองจ่าย จำนวน  2 ฉบับ
 2. กรณีขออนุมัติใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้ พร้อมยืมเงินทดรองจ่าย  ให้จัดทำ
  1. เอกสารการขออนุมัติ จำนวน  4 ฉบับ
  2. ใบยืมเงินทดรองจ่าย จำนวน  2 ฉบับ
 3. กรณีขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอใช้รถยนต์ของราชการ จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้และยืมเงินทดรองจ่าย  ให้จัดทำ
  1. เอกสารการขออนุมัติ จำนวน 4 ฉบับ
  2. ใบยืมเงินทดรองจ่าย จำนวน  2 ฉบับ
 4. กรณีขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอใช้รถยนต์ของราชการ จากเงินงบประมาณและ

เงินรายได้พร้อมทั้งยืมเงินทดรองจ่าย  ให้จัดทำ

  1. เอกสารการขออนุมัติ จำนวน  5 ฉบับ
  2. ใบยืมเงินทดรองจ่าย จำนวน  2 ฉบับ

ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นไม่รวมจำนวนเอกสารในการออกเลขที่หนังสือ


แนวปฏิบัติการโอนเงินยืมทดรองจ่ายและการชำระเงินคืน

การยืมเงินทดรองจ่าย

แนวปฏิบัติการโอนเงินยืม

แนวปฏิบัติการชำระเงินคืน

1. จัดซื้อวัสดุหรือการจ้างซ่อม

1. โอนให้ภายใน 3 วันทำการหลัง จากรับเอกสารจากภาควิชา/ หน่วยงาน

1.ส่งเอกสารเบิกจ่ายและชำระคืน ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่รับเงิน

2. เดินทางไปราชการ 2. โอนให้ภายใน 7 วันทำการก่อน การเดินทาง 2. ส่งเอกสารเบิกจ่ายและชำระคืน ภาย ใน 10 วัน หลังจากเสร็จสิ้น  การเดินทาง
3. การจัดกิจกรรม 3. โอนให้ภายใน 7 วันทำการก่อน การจัดกิจกรรม 3. ส่งเอกสารเบิกจ่ายและชำระคืน ภายใน 10 วัน หลังเสร็จสิ้นการ จัดกิจกรรมพัฒนาโดย : คุณยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
มีปัญหาติดต่อ : คุณเปรมยุดา สุขวัฒโน โทร.6023
 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803