หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) สำนักงานคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินงานภายใต้กำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบและดำเนินงานสนับสนุนด้านบัณฑิตศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานด้านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยดำเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา การจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง) ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในประเทศและต่างประเทศ การควบคุมดูแลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา/อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (อาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ) ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การจัดทำฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร/คณะ รายงานการควบคุมภายในและบริหารความสี่ยง และการจัดทำข้อมูลในฐานข้อมูล EdPEx การตรวจสอบ Pagiarism ทั้งผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์และวิทยานิพนธ์ และตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

 

ข่าวประชาสัมพันธ ์

บรรยายพิเศษ หัวข้อ "บัณฑิตศึกษาพันธุ์ใหม่ ในยุค 4.0" โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
ประชาสัมพันธ์ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561
แจ้งข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

ช่องทางติดต่อ

FACEBOOK: ค้นหา : บัณฑิตศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Website ที่เกี่ยวข้อง

TQF Online
Graduate School, PSU.
Registrar's Division
Turnitin