โครงสร้างหน่วยทะเบียนฯ


หน่วยกิจการนักศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ จะเป็นหน่วยงานที่ร่วมสร้างบัณฑิตโดยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักศึกษาด้วยการบริการที่มีคุณภาพ

ภาระงานหน่วยทะเบียนฯ


 1. ดำเนินการตรวจข้อมูลการลงทะเบียนและการศึกษาของนักศึกษา กรณีหน่วยกิตไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด/คำร้องกักตัวสอบไล่ แจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด
 2. ดำเนินงานตรวจสอบประสานงานการใช้ห้องเรียนและการจองห้องเรียนออนไลน์ ให้ผู้ขอใช้บริการ
 3. ดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาขงนักศึกษา
 4. ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ โครงการรับตรงฝในแต่ละปีการศึกษา
 5. ติดต่อประสานงาน จัดทำข้อมูลการสอบการลางภาค-ปลายภาคของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
 6. ดำเนินการจัดกิจกรรม ประสานงานในกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ โครงการสอรเสริม อบรมทักษะคอมพิวเตอร์
 7. ดูแลรับผิกชอบด้านข้อมูลรายงานต่อประกันคุณภาพคณะฯ ตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด
 8. ดูแลรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ และประบปรุงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 9. คณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะ
 10. จัดเก็บแบละรวบรวม ข้อมูล สถิตินักศึกษาระดับปริญญาตรี
 11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย