สาขาวิชาวาริชศาสตร์


หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) : วท.บ. (วาริชศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.Sc. (Aquatic Science)
ดาวน์โหลดหลักสูตรวาริชศาสตร์
ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) : วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.Sc. (Agriculture)
ดาวน์โหลดหลักสูตรเกษตรศาสตร์
ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลดแผนการศึกษา

สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์