เลือกสาขาวิชาเอก
  • โครงการรักเกษตร
  • โครงการเรียนดีมีคุณธรรม
  • โครงการ Clearing-house
  • โครงการ วมว. (โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย)
  • รับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
  • โครงการ สอวน. ส่งเสริม โอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  • โครงการ ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
  • โครงการ สิทธิพิเศษทางการศึกษา แก่นักเรียนชนกลุ่มน้อยชาวไทยใหม่
  • โครงการรับนักเรียนจากภาคเหนือ
  • โครงการรับนักเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดตามข่าวการรับสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากงานรับนักศึกษา