รศ.ดร. สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 074-286003
Email: sommai.c@psu.ac.th
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร 074 - 286049, 074 - 286235 แฟกซ์ 074 - 286003