ผู้บริหารและบุคลากร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ
โทรศัพท์ : (66)0-74286003 หรือ 6003 (ภายในมหาวิทยาลัย)
E-mail : sommai.c@psu.ac.th


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์
โทรศัพท์ : (66)0-74286239 หรือ 6239 (ภายในมหาวิทยาลัย)
E-mail : ladawan.l@psu.ac.th


นักวิชาการศึกษา
วิตชุณีย์ ศรียะพันธุ์
โทรศัพท์ : 074-286235
E-mail : witchunee.sr@psu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ >>


นักวิชาการอุดมศึกษา
จตุรพร สอนจิต
โทรศัพท์ : 074-286049
E-mail : jaturaporn.so@psu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ >>


นักวิชาการศึกษา
สัณฐิติ ตรีโชติ
โทรศัพท์ : 074-286235
E-mail : santhiti.t@psu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ >>