หน้าหลัก รู้จักคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน สรุปข่าวภายในคณะ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อคณะ English กระดานข่าว  
   วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถเป็นผู้ประกอบการ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตร ระดับ ๑ ใน ๕ ของเอเชีย
   วัฒนธรรมองค์กร : ขยัน ซื่อสัตย์ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   


   
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำหน่ายหนังสือ
เส้นทางเศรษฐี สวนปาล์มน้ำมัน
ราคาเล่มละ 250 บาท
โทร. 0-7428-6059

    

                                              

   

กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลการศึกษาดูงาน
"การเลี้ยงได่ไข่แบบปล่อยแปลงหญ้า"
โดย รศ.สุธา วัฒนสิทธิ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์
ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 11.30 - 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ดูย้อนหลัง>>
   
    ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
      (24 พ.ย.58)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 8 อัตรา
      (26 ก.ย.57 เปิดรับสมัครตลอดทั้งป)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ 1 อัตรา
      (27 ต.ค.57 เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี)
 

   
    ใบสมัครจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ (update -17-06-58)
    ใบสมัครจำหน่ายสินค้าตลาดเกษตร ม.อ. (update -17-06-58)
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ /ลูกจ้างชั่วคราว (update -14-11-54)
    ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (update -14-11-54)
    ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (update -1-9-51)
 
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2558
จัดทำโดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0 7455 8802 , 0 7428 6018-20 (ภายใน 6018-20) โทรสาร 0 7455 8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
Webmaster: sasitorn.l@psu.ac.th ,yuwapha.k@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th