หน้าหลัก รู้จักคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน สรุปข่าวภายในคณะ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อคณะ English กระดานข่าว  
   ค่านิยมองค์กร : พัฒนาเกษตรไทยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน                                                                        วัฒนธรรมองค์กร : ขยัน กตัญญู รู้งาน สานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

   

    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการสอบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
    ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตลาดเกษตร ม.อ. /โรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2558
    กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
    งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประเมินผล ม.อ.
    ขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เข้าร่วมประชุม
    การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติประจำปีการศึกษา 2558

   
 

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับด้วยค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฎ สระสวย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ บทความประกอบภาพเกี่ยวกับโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้หัวข้อเรื่อง “สุขพอที่พ่อให้” โดยได้รับ ถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สำนักเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งรับรางวัลเมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปาณิศา ธรรมเศวตร นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาการจัดการศัตรูพืชได้รับการนำเสนอผลงานวิจัยระดับ "ยอดเยี่ยม" ใน "ด้านอารักขาพืชสวน" โดยนำเสนอผลงานชื่อ "ผลของเชื้อรา Metarhizium anisopliae PSUM02 ต่อการจับคู่ผสมพันธุ์และการรอดชีวิตของแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae (Diptera: Tephritidae)" โดยมี อาจารย์ ดร.นริศ ท้าวจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13
คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำหน่ายหนังสือ
เส้นทางเศรษฐี สวนปาล์มน้ำมัน
ราคาเล่มละ 250 บาท
โทร. 0-7428-6059

    

                                              

   

กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล
จากการ ศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์เชิงท่องเที่ยว จ.เชียงราย
โดย : คุณโสธร เดชนครินทร์ คุณเขมินี ทองมา
              และคุณพงศ์เทพ ศรีเอียด
ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.30-13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ดูย้อนหลัง>>
   
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์
      (23 ก.ค.58)
    ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ
      (20 ก.ค.58)
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตลาดเกษตร ม.อ. /โรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
      (15 ก.ค.58)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 8 อัตรา
      (26 ก.ย.57 เปิดรับสมัครตลอดทั้งป)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ 1 อัตรา
      (27 ต.ค.57 เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี)
 

   
    ใบสมัครจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ (update -17-06-58)
    ใบสมัครจำหน่ายสินค้าตลาดเกษตร ม.อ. (update -17-06-58)
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ /ลูกจ้างชั่วคราว (update -14-11-54)
    ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (update -14-11-54)
    ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (update -1-9-51)
 
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2558
จัดทำโดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0 7455 8802 , 0 7428 6018-20 (ภายใน 6018-20) โทรสาร 0 7455 8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
Webmaster: sasitorn.l@psu.ac.th ,yuwapha.k@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th