หน้าหลัก รู้จักคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน สรุปข่าวภายในคณะ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อคณะ English กระดานข่าว  
   ค่านิยมองค์กร : พัฒนาเกษตรไทยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน                                                                  วัฒนธรรมองค์กร : ขยัน กตัญญู รู้งาน สานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
   

    ผลการคัดเลือกนักศึกษาได้รับทุนช่วยกิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2557
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 13 อัตรา
 
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ 1 อัตรา

   
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฎ สระสวย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ บทความประกอบภาพเกี่ยวกับโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้หัวข้อเรื่อง “สุขพอที่พ่อให้” โดยได้รับ ถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สำนักเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งรับรางวัลเมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปาณิศา ธรรมเศวตร นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาการจัดการศัตรูพืชได้รับการนำเสนอผลงานวิจัยระดับ "ยอดเยี่ยม" ใน "ด้านอารักขาพืชสวน" โดยนำเสนอผลงานชื่อ "ผลของเชื้อรา Metarhizium anisopliae PSUM02 ต่อการจับคู่ผสมพันธุ์และการรอดชีวิตของแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae (Diptera: Tephritidae)" โดยมี อาจารย์ ดร.นริศ ท้าวจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13
คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำหน่ายหนังสือ
เส้นทางเศรษฐี สวนปาล์มน้ำมัน
ราคาเล่มละ 250 บาท
โทร. 0-7428-6059

 
    

                                              
 
   
   

กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “การทำน้ำหมักชีวภาพ ด้วยผลส้ม”
โดย คุณวรภัทร ไผ่แก้ว
และบุคลากร กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-14.30 น.
ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ดูย้อนหลัง>>
   
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 13 อัตรา
      (26 ก.ย.57 เปิดรับสมัครตลอดทั้งป)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
      (3 ธ.ค.57)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ 1 อัตรา
      (3 ธ.ค.57 เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ 1 อัตรา
      (27 ต.ค.57 เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี)
 

   
    ใบสมัครจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ (update -04-07-57)
    ใบสมัครจำหน่ายสินค้าตลาดเกษตร ม.อ. (update -04-07-57)
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ /ลูกจ้างชั่วคราว (update -14-11-54)
    ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (update -14-11-54)
    ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (update -1-9-51)
 
ปรับปรุงล่าสุด 27 ตุลาคม 2557
จัดทำโดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
Webmaster: sasitorn.l@psu.ac.th ,yuwapha.k@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th