หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | ข่าวภายในคณะ | ติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ IntranetONE STOP SERVICES

CALENDAR

SURVEY

EVALUATION


หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | ข่าวภายในคณะ | ติดต่อ


จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th  สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th