กระดานข่าวประชาสัมพันธ์ ภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ
คู่มือ
ข่าวทั่วไป
 เรื่องวันเริ่มประกาศวันสิ้นสุดประกาศผู้ประกาศหน่วยงาน

คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ
 เรื่องวันเริ่มประกาศวันสิ้นสุดประกาศผู้ประกาศหน่วยงาน

ประชุม อบรม สัมมนา บรรยายพิเศษ
 เรื่องวันเริ่มประกาศวันสิ้นสุดประกาศผู้ประกาศหน่วยงาน

ทุนวิจัย
 เรื่องวันเริ่มประกาศวันสิ้นสุดประกาศผู้ประกาศหน่วยงาน

ประชุมวิชาการ
 เรื่องวันเริ่มประกาศวันสิ้นสุดประกาศผู้ประกาศหน่วยงาน


จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th