หน้าหลัก

เชิญชวนร่วมประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์/สัตวบาล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-19.00 น. ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Update news

 • ประกาศขนาดโปสเตอร์
  เนื่องทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมขนาดของบอร์ดเพื่อสำหรับติดโปสเตอร์เท่ากับ 70x99.5 เซ็นติเมตร จึงขอให้จัดทำขนาดของโปสเตอร์กว้างxยาว เท่ากับ 70x99.5 เซ็นติเมตร
 • ประกาศสำหรับผู้มีความประสงค์เดินทางไปทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย
 • กำหนดการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 (ปรับปรุง 18 พ.ค.58)
 • การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 (ปรับปรุง 18 พ.ค.58)
 • การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558
 • โปรแกรมทัศนศึกษาประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558
 • ขยายเวลาส่งบทความวิจัยถึงวันที่ 15 มีนาคม 2558
 • การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ ๔
  พัฒนาปศุสัตว์ไทย….ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
  Using Sustainable Resources in Thai Livestock Development
  (วันที่ ๙-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘)

  ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านสัตวศาสตร์/สัตวบาล/เทคโนโลยี การผลิตสัตว์/ประมง (สัตว์น้ำ) กว่า 30 แห่งทั่วประเทศ เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาปศุสัตว์ไทย….ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ รวมทั้งเกิดความร่วมมือและพัฒนาความก้าวหน้าของแต่ละสถาบัน โดยผ่านภาคีเครือข่ายในรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยหลากหลายสาขา อาทิเช่น
  – อาหารสัตว์ (Animal Nutrition)
  – การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding)
  – สรีรวิทยาสัตว์ (Animal Physiology)
  – การผลิตสัตว์ (Animal Production)
  – สัตว์น้ำ (Aquatic Animal)
  – สัตว์ป่า (Wildlife) และสัตว์อื่นๆ

  นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของภาคเอกชนและการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยผ่านการทัศนศึกษา

  เชิญชวนร่วมประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์/สัตวบาล
  แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
  วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 – 19.00 น.
  ณ โรงแรมหรรษา เจบี (HANSA JB Hotel) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา