ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เอกสารดาว์นโหลด

วิธีการชำระเงิน

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 “นวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0”

ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

จัดโดย ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย | สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร. 074-286069  E-mail: nascot2019.psu@gmail.com