ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2560:
ปี 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ จัดค่ายเกษตรกรตัวน้อย ครั้งที่ 3
ผู้เข้าค่ายเป็นเด็กๆ อายุระหว่าง 9-12 ปี จำนวน 50 คน
ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และตลาดเกษตร ม.อ.
share : ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปีที่ 3
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#3 : วันแรก
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#3 : วันที่สองลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ บริเวณหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติศึกษาดูงาน "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเกษตร ชั้นปีที่ 3
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 31 คน
ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 122 และห้องปฏิบัติการพืชปลูก
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจร" ให้แก่ครูและบุคลากรที่เป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพพืชไร่-นา
จำนวน 45 คน ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2560
ณ แปลงภาควิชาพืชศาสตร์, สถานีวิจัยท่าเชียด คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์งานนโยบายและแผน จัดประชุม
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559-2563
ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ
"ความมั่นคงทางอาหาร 2559: ภูมิอากาศ การลงทุนข้ามชาติ และจินตนาการสยามที่ยั่งยืนเป็นธรรม"
วิทยากร : ดร.เทวี มณีรัตน์
ในวันพฤหัสดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการ EdPEX
ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะผู้ศึกษาดูงานจากโครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่เมืองแห่งสุขภาวะดีจังหวัดจันทบุรี
ศึกษาดูงาน "การดำเนินการงานตลาดเกษตร ม.อ."
ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติเกษตร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มาศึกษาดูงานการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อเข้าร่วมโครงการ Matching Model
ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 265 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ."
ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการประชุมสรุปและรับทราบผลการประเมินของงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559
ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติสโมสรนักศึกษาคณะทัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษา
จัดโครงการ "บริจาคโลหิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 12"
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 14.00 น.
ณ ลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR)
ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากร นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้าตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดนัดเกษตรกร
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559
ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-14.00 น.
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..:::ประมวลภาพกิจกรรม:..พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตผักไฮโดรโพนิกปลอดภัย โดยชีววิธี
ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
โดยการดำเนินงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติและโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์
ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการ 5ส จัดกิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 1/2560
ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 และ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ประสานงานการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกนักเรียนรับตรง ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-15.00 น.
ณ ลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
          Big Cleaning Day  ปีการศึกษา 2559
ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 10.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคุณวรภัทร ไผ่แก้ว ผู้จัดการตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ
กล่าวต้อนรับและบรรยายความเป็นมา "ตลาดเกษตร ม.อ. "
ให้กับ เจ้าหน้าที่ และผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกร จากสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา
ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการ EdPEX
ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ และชาวตลาดเกษตร ม.อ.
จัดกิจกรรม "วันเด็ก ประจำปี 2560"
ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 08.00-14.00 น.
ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมเรื่องงบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
เรื่อง "รู้จัก รู้รักษ์พลังงาน"
ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 49(1/2560)
ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติิ