ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2550:
ปี 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2551
ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2550 เวลา 10.00 น.
ณ บริเวณลานเรือ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::ประมวลภาพ::..บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ และผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตร ม.อ.
ร่วมกิจกรรม วัน Big Cleaning Day
ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2550 เวลา 09.00-14.00 น.
ณ บริเวณรอบคณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::ประมวลภาพ::..Dr. Toshiaki Itami และ Dr. Masahiro Sakai จาก University of Miyazaki
ประเทศญี่ปุ่น มาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2550
เพื่อติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมฝึกอบรมภาคฤดูร้อนประจำปี 2007
ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2250
ณ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่นของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรม Summer Course ประจำปี 2008
รวมทั้งหารือเรื่องการร่วมมือทางวิชาการในระยะยาวร่วมกันทั้งสองสถาบันหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนธันวาคม
ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2550 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องสมุดภาคธรณีศาสตร์ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ จะจัดประชุมหัวหน้าโครงการ
ในชุดโครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มแบบก้าวกระโดด โดยมีผู้เข้ร่วมการประชุม
นำโดย ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง จากศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
พร้อมทั้งตัวแทนหน่วยงาน ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2550 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต และ
คุณจิราภรณ์ คงสุข เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการ 5 ส. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
Big Cleaning Day (วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2550)
ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2550 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2549/ปีงบประมาณ 2549
กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2550
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดฝึกอบรมนักศึกษาคณะฯ
หลักสูตร Microsoft Office PowerPoint 2003 รุ่นที่ 1/2551
ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2550 เวลา 17.00-20.00 น.
ณ ห้องไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"การใช้ TOR เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนาองค์กร"
ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2550 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาตินักศึกษาและบุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
และเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในพุธที่ 5 ธันวาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดประชุมจัดรูปแบบงานปีใหม่ 2551 ของคณะฯ
ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2550 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สัมภาษณ์นักศึกษาปี 4 สาขาสัตวศาสตร์
เพื่อรับสมัครเข้าทำงานกับบริษัทฯ และสัมภาษณ์นักศึกษาปี 3
เพื่อเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ จัดโดยหน่วยกิจการนักศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง 120 และ 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดฝึกอบรมนักศึกษาคณะฯ
หลักสูตร Microsoft Office Word 2003 รุ่นที่ 1/2551
ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2550 เวลา 17.00-20.00 น.
ณ ห้องไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานนโยบายและแผน จัดประชุมเรื่อง แผนอัตรากำลังคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมี คณบดี เป็นประธาน และผู้ร่วมประชุมดังนี้
รองคณบดีทุกฝ่าย/กรรมการประจำคณะฯ , หัวหน้าภาควิชา , เลขานุการภาควิชา
งานนโยบายและแผน , หน่วยทะเบียนฯ และงานประกันคุณภาพ
ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เวลา 09.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2550
ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2550 เวลา 15.00 น.
ณ โรงยิมเซี่ยม และฝึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รางวัลดังนี้
การประกวดนางนพมาศ ได้รับรางวัลขวัญใจผู้ชม
การประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
..::ประมวลภาพ::..คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวต้อนรับนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายเรื่องการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกและดิน หิน แร่
โดย รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ หัวหน้าภาควิชาธรณีศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13.30 น.
ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาพัฒนาการเกษตร จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้พื้นเมืองภาคใต้ แก่โรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน (ส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2550 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดประชุมคณะกรรมการลอยกระทง
เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2550
ประชุมในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2550 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรนอกสถานที่แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมในภาคใต้
ระหว่างวันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2550
ณ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา ตรัง และนครศรีธรรมราช
เป็นกิจกรรมที่ร่วมมือกับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทุกวิทยาเขต รวม 27 คณะงานประกันคุณภาพคณะฯ จัดประชุมคณะกรรมการ 5 ส.
ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13.30-15.50 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยอาคารสถานที่ จัดประชุมการวางระบบกล้องวงจรปิดของคณะฯ
ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุม 138 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการนำเสนอประสบการณ์ของนักศึกษา
จากการเข้าร่วมฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ University of Miyazaki
ในหัวข้อ มหัศจรรย์ในแดนปลาดิบ
ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2550 เวลา 11.30-13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้มีโอกาสต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) “สวก.”
นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตน์นราภรณ์ ผู้อำนวยการ สวก.
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2550 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่ง “สวก.” ได้มาติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก.หน่วยกิจการนักศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดโครงการอบรมการเขียนโครงร่าง
วิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2550 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดกระทง
ประชุมเพื่อเตรียมการ และกำหนดระเบียบการเข้าร่วมประกวด
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุม 138 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดประชุมการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2550
เพื่อให้มีการจัดเตรียมการด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษานักศึกษาใหม่
หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรเขตร้อน ปีการศึกษา 2550
ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2550 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานบริการการศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการรักเกษตร
ประจำปีการศึกษา 2551
ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2550 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติด้วยภาควิชาการจัดการศัตรูพืช จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิต แด่ อ.สุทธิรักษ์ แซ่หลิม
ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2550 เวลา 11.30 น.
ณ ห้อง 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ
เพื่อเสนอชื่อคณะกรรมการประเมิน TOR
ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2550 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากระรรมชาติโครงการกรรมการสัญจรพบสมาชิก สอ.มอ. ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2550 เวลา 11.30-13.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากระรรมชาติด้วย Dejan Bugarski และ Mrs.Mira Kovacevic จาก
The Sciences Institue of Veterinary ประเทศเซอร์เบีย มาศึกษาดูงาน
ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรตาม MOU Addeudum กับ
University of Novi-Sad ประจำปี 2007
ณ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-30 ตุลาคม 2550
โดยมี ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ,
ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ และ
คณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้า
การจัดทำฐานข้อมูลไม้ผล ของศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2550 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานบริการการศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการเรียนดี
จำนวน 29 คน (จาก 45 คน)
ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2550 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ห้อง 106 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและนิเทศสัมพันธ์ จัดพบปะเสวนาเรื่อง
ผลกระทบของการทำนากุ้งและการฟื้นฟูพื้นที่ดินนากุ้งร้าง
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ
ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2550 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 คณะทรัพยากรธรรมชาติการนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2550
และแผนการการดำเนินงานประจำปี 2551
ของกลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2550 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2550 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากรและนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วม
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน "มหิดล"
ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2550 เวลา 08.00-08.30 น.
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2550 ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2550
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ รายงานตัวที่ลานอาคาร 3
ชี้แจงรายละเอียดของการฝึกซ้อม รวมทั้งการซ้อมย่อยที่
ห้อง 3305 อาคาร 3, ห้อง 260 อาคาร 2, และบริเวณลานอาคาร 3
บัณฑิตร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี ณ ลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2
ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2550 เวลา 08.00 น.
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดงานวันเกษียณอายุราชการของบุคลากรประจำปี 2550
โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ 6 ท่าน
ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2550 เวลา 09.00-13.00 น.
ณ ห้องจามจุรี โรงแรมซากุระ แกรนด์วิวหน่วยกิจการนักศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2550
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2550 เวลา 18.00-20.00 น.
ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติผศ.ดร.ปัญจพล บุญชู ภาควิชาพัฒนาการเกษตร เชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายอรชุณห์ นุ้ยบ้านด่าน เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ
"ประสบการณ์การทำงานในชนบท : การเข้าถึงประชาชนที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาใน 3 จังหวัดภาคใต้"
ในวันที่ 13 กันยายน 2550 เวลา 09.00-11.00 น.
และ ในวันที่ 14 กันยายน 2550 เวลา 11.00-12.00 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
จัดเตรียมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2550 เวลา 09.00-11.30 น.
ณ ห้องประชุม 138 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดประชุมคณะทำงานออกแบบฐานข้อมูล
โดยเชิญเลขานุการภาควิชา ร่วมเสนอแนะภาพรวมที่ได้ออกแบบไว้แล้ว
ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2550 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบริษัทในเครือ อินเทคค์ กรุ๊ป มารับสมัครและสัมภาษณ์งาน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2550 เวลา 09.30-15.00 น.
ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวาริชศาสตร์ เข้าโครงการฝึกงานธุรกิจขายอาหารกุ้ง , ธุรกิจขายอาหารสัตว์น้ำจืด
ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2550 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาพืชศาสตร์ จัดโครงการบรรยายจากบุคลากรภายนอก
เพื่อเพิ่มทักษะ สำหรับนักศึกษา ภาควิชาพืชศาสตร์
เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์และอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ โดย ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ
ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2550 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ จัดประชุมและจับฉลากร้านค้า
ในตลาดเกษตร ม.อ. จำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน
ในวันศุกร์ที่ 31สิงหาคม 2550 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ(SAR)
ประจำปีการศึกษา 2549 โดยภาควิชา/หน่วยงานที่จัดทำ SAR
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มาแนะนำบริษัท
และรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเข้าฝึกงานกับบริษัท
ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนฯ เชิญเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
แนะนำระบบสารสนเทศและบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2550 เวลา 17.00-18.30 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร3 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดประชุมเพื่อพิจารณา
ร่างรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2549
ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2550 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2550 เวลา 19.00 น.
ณ บริเวณหน้าเวทีการแสดง งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15
นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15
ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2550 เวลา 16.30-18.00 น.
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::ประมวลภาพ::..ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มาประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด
การเข้าร่วมเป็นภาคีสถาบันและการบริหารจัดการทุนวิจัยฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2550 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 42
จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่อง มาตรการการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2550
รอบที่ 1 เวลา 09.00-11.00 น. สำหรับบุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน
รอบที่ 2 เวลา 13.30-15.30 น. สำหรับร้านค้าผู้มาร่วมจัดงาน
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดประชุมประธานคณะอนุกรรมการ
ดำเนินการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2550 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาพัฒนาการเกษตร จัดการประชุมสัมมนา/การนำเสนอ โครงการ
"การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้"
สำหรับผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยวิจัยจัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เพื่อเป็นการเตรียมการ
ไปร่วมจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์ให้แก่มหาชน
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.00-10.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดประชุมแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2550 เวลา 12.00-12.50 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติAssoc. Prof. Dr. Kumagai Hajima นักวิชาการจาก Kyoto University
ประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาเยือนคณะฯ เพื่อหารือการดำเนินงานวิจัย
เรื่อง Comparative fattening experiments on
Thai native cattle and exotic breeds
ร่วมกับผู้บริหารคณะฯ และนักวิชาการจากภาควิชาสัตวศาตร์
ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2550
ณ ห้องประชุม 120 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควาริชศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง การเลี้ยงปลาในกระชังในภาคใต้
ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมระบบ e-Learning
โดยวิทยากรจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฏาคม 2550 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวต้อนรับ คณะครูแนะแนว
จากโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลายในภาคใต้ ประมาณ 35 คน
ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.00-10.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดให้มีการนำเสนอประสบการณ์การไปเยือน
University of Novi Sad ประเทศเซอร์เบีย ในหัวข้อ "บินลัดฟ้าสู่เซอร์เบีย"
ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2550 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ กับมหาวิทยาลัย Novi Sad ภาคใต้ MOU ปี 2007
..::รายละเอียด::..งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดฝึกอบรมนักศึกษา
หลักสูตร "Microsoft Excel 2003" รุ่นที่ 2/2550
ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฏาคม 2550 เวลา 17.00-20.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา จัดประชุมคณะอนุกรรม
ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15 เพื่อการเตรียมกิจกรรมต่างๆ
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานบริการการศึกษา จัดอบรม
การเตรียมความพร้อมในการทำงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2550
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดฝึกอบรมนักศึกษา
หลักสูตร "Microsoft PowerPoint 2003" รุ่นที่ 3/2550
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2550 เวลา 17.00-21.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติฝ่ายวิจัยและบริการ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง
การขยายพันธุ์พืชและการทำปุ๋ยหมัก
ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2550
ณ สถานีวิจัยท่าเชียด คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดฝึกอบรมนักศึกษา
หลักสูตร "Microsoft Word 2003" รุ่นที่ 2/2550
ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2550 เวลา 17.00-20.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
ในระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2550 เวลา 09.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 , 138 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมตรวจสอบความถูกต้อง / ตรงกันของข้อมูล
ระหว่างคณะและภาควิชา/หน่วยงาน ที่จัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2549
ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2550 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะอนุกรรมการฝ่ายพาณิชยกรรมในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15
จัดให้มีการจับฉลากล็อคสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15
ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 25550
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติฝ่ายวิจัยและบริการ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการดูแลสวนไม้ผลแก่เกษตรกรที่อยู่รอบๆ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2550
ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติงานนโยบายและแผน จัดประชุมการจัดทำงบประมาณเงินรายได้คณะฯ
ประจำปีงบประมาณ 2551
ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2550 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดพิธีไหว้ครูคณะฯ มีการมอบรางวัลแก่
นักศึกษาตัวอย่าง นักศึกษาเรียนดี นักกิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2550
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2550 เวลา 08.00-11.30 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรมชาติ จัดการประชุมคณะอำนวยการ
จัดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 15 ครั้งที่ 1/2550
ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2550 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากระรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ
เพื่อรับทราบงบดุลปี 2549 รายรับ-รายจ่าย ปี 2550 และแนวทางการระดมทุน
ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2550 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากระรรมชาติงานบริการการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2550
ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2550 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานบริการการศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2550
ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2550 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาการจัดการศัตรูพืช จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง
"Statistical Analysis with Computer Software for Entomology
and Plant Pathology" โดย ผศ.ดร.อนุชิต ชินาจริยวงศ์
ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2550
ณ ห้อง 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงาน จัดประชุม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องปัญหาจากการใช้ระบบ e-document
ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2550 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงาน KM จัดอบรมความรู้พื้นฐานเรื่อง
การจัดการความรู้ (KM) และปัจจัยสู่ความสำเร็จของการจัดการความรู้
ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.30-11.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาวาริชศาสตร์ จัดโครงงการฝึกอบรม หลักสูตร
"Fish and shrimp health management"
ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2550
ณ ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาพืชศาสตร์ จัดโครงงการอบรมเชิงฏิบัติการเรื่อง
"Gene Transformation in Plant Cell through Particle Bombardment"
ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2550
ณ ห้อง 103 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดพบปะเสวนาเรื่อง
Decision Support Tools for Water Resource Management :
A Case Study of Bung Boraphet Wetland, Thailand
โดย Dr. Peter Hawkins
ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2550 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมเรื่อง
"สานสร้างทีมงาน สู่ความเป็นเลิศทั่วทั้งองค์กร"
ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2550
ณ โรงแรมหาดทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาที่มี
สิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธี Admissions
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2550 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดการฝึกอบรม
โครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงไก่บ้านเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2550
ณ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากระรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดพบปะเสวนา เรื่อง
"The Future of the Mekong"  โดย Dr. Ian Campbell
ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2550 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ประชุมตลาดเกษตร เรื่อง
แจ้งข้อบังคับว่าด้วยการจำหน่ายสินค้า เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติเดียวกัน
ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2550 เวลา 11.00-13.00 น.
ณ ห้อง 102 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดอบรม "โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชอาหารสัตว์
คุณภาพดีสำหรับเลี้ยง โคเนื้อ/แพะเนื้อ เชิงพาณิชย์"
ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2550 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง 103 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::บรรยากาศการอบรม::..คณะทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดให้มีการลงคะแนนเสนอชื่อกรรมการประจำคณะ
ซึ่งแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจำ
ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ บริเวณหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะฯงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดพบปะเสวนา
จากความต้องการของท้องถิ่นสู่งานวิจัย "ไก่แดง ได่พื้นเมืองท้องถิ่นภาคใต้"
โดย รองศาสตราจารย์ สุธา วัฒนสิทธิ์
ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2550 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::สรุป::.. | ..::รายละเอียด::..หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดกิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2550
ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2550
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ
(SAR) ประจำปีการศึกษา 2549
ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2550 เวลา 13.30-16.30 น.
จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของฝ่ายต่างๆ
ณ ห้อง 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยสารบรรณ ร่วมกับ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งาน
" E-Document " ให้กับบุคลากรภาควิชาพัฒนาการเกษตรและผู้สนใจ
ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติสำนักงานวิจัยและพัฒนา โดยเครือข่ายวิจัยชุมชน นำบัณฑิตอาสา ม.อ.
เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยควบคุมสัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้
ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 15.00-16.00 น.
ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา
เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ภาควิชาพืชศาสตร์
ในวันที่ 25-26 เมษายน 2550
ณ ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
จัดอบรมเรื่อง "การชลประทานระบบท่อสำหรับเกษตรกรรายย่อย"
วันที่ 19 เมษายน 2550 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ สถานีวิจัยท่าเชียด
มีผู้เข้าร่วม อบรม 20 คน คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง เป็นวิทยากรศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะฯ ได้จัดประชุมการจัดทำชุด
โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่การเกษตร โดยมีผู้แทนจาก BRT
มาบรรยายถึงระเบียบกฏเกณฑ์และวิธีการขอรับทุน ในการทำวิจัยจาก BRT
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2550 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานบริการการศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะฯ
โดยวิธีรับตรง (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2550
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2550 เวลา 08.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเพื่อดำเนินการจัดการอบรม
"การคิดและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ"ครั้งต่อไปอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2550 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดงานประเพณีสงกรานต์ และทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระ
ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2550 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดประชุมการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2550
ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2550 เวลา 11.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ จัดสัมมนา
สมัชชาชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้เรื่อง "ปฎิรูปทะเลไทย คือปฎิรูปการเมือง"
ในวันที่ 2-3 เมษายน 2550
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานนโยบายและแผน จัดประชุมเรื่อง คำรับรองปฏิบัติราชการ(ก.พ.ร)
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2550 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..การลงนามใน MOU ระหว่างคณะเกษตร มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น
กับ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
..::รายละเอียด::..คณบดีคณะฯ ได้พบปะภาควิชาพัฒนาการเกษตร เพื่อรับทราบทิศทางการพัฒนาภาควิชา
และภารกิจของภาควิชา รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหาร / หัวหน้าหน่วยงานคณะฯ
เพื่อให้การบริหารของคณะฯ ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน
ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2550 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดให้นักศึกษาสาขาวาริชศาสตร์ จำนวน 7 คน
เข้าสัมภาษณ์งานกับ บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด และ
บริษัทจะแจ้งผลให้คณะฯ ทราบภายในวันที่ 30 มีนาคม 2550
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2550 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 138 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณบดีคณะฯ ได้พบปะภาควิชาวาริชศาสตร์ เพื่อรับทราบทิศทางการพัฒนาภาควิชา
และภารกิจของภาควิชา รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหาร / หัวหน้าหน่วยงานคณะฯ
เพื่อให้การบริหารของคณะฯ ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน
ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2550 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณบดีคณะฯ ได้พบปะภาควิชาสัตวศาสตร์ เพื่อรับทราบทิศทางการพัฒนาภาควิชา
และภารกิจของภาควิชา รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหาร / หัวหน้าหน่วยงานคณะฯ
เพื่อให้การบริหารของคณะฯ ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน
ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2550 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลการวิจัย
เรื่อง การประเมินคุณภาพผลผลิตเพื่อจัดชั้นคุณภาพผลลองกอง
ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2550 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้อง 102 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณบดีคณะฯ ได้พบปะภาควิชาการจัดการศัตรูพืช เพื่อรับทราบทิศทางการพัฒนาภาควิชา
และภารกิจของภาควิชา รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหาร / หัวหน้าหน่วยงานคณะฯ
เพื่อให้การบริหารของคณะฯ ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน
ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2550 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณบดีคณะฯ ได้พบปะภาควิชาธรณีศาสตร์ เพื่อรับทราบทิศทางการพัฒนาภาควิชา
และภารกิจของภาควิชา รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหาร / หัวหน้าหน่วยงานคณะฯ
เพื่อให้การบริหารของคณะฯ ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน
ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2550 เวลา 10.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมเดินขบวนพาเหรด โดยบุคลากรในคณะฯ
เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พร้อมกันนี้นักศึกษาคณะทรัพย์ฯ ร่วมกับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
จะเป็นผู้ถือป้ายและธงของทุกคณะฯ/ทุกวิทยาเขต/เขตการศึกษา ของ ม.อ.
ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2550เชิญชมตัวอย่างผลการลองปลูกต้นสตอเบอร์รี่ ในเรือนกระจกทดลอง
โดยวิธีปลูกในวัสดุปลูก ( Substrate Culture) เพื่อดูความเป็นไปได้ในการผลิตที่ภาคใต้
โดย คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง สังกัด กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2550
ณ บริเวณหน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติคณบดีคณะฯ ได้พบปะภาควิชาพืชศาสตร์ เพื่อรับทราบทิศทางการพัฒนาภาควิชา
และภารกิจของภาควิชา รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหาร / หัวหน้าหน่วยงานคณะฯ
เพื่อให้การบริหารของคณะฯ ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน
ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2550 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณบดีคณะฯ รองคณดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย เข้าร่วมหารือ
เรื่องขอความร่วมมือในการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลการบริหารเพื่อความโปร่งใส
ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2550 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
พบนักวิจัยและบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2550 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนฯ จัดประชุมโครงการเตรียมความพร้อมให้ นศ. ประจำปีการศึกษา 2550
ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2550 เวลา 16.00-18.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2549
ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..หน่วยคลัง จัดสถานที่ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพกรพื้นที่สงขลา 2 มาให้คำแนะนำ
และในการกรอกแบบและบริการรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประจำปีภาษี 2549 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร
ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้อง 128 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2549
ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ