ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2551:
ปี 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550คณะทำงานจัดการความรู้ จัดประชุมครั้งที่ 3/2551
ในวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดงาน ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2552
พิธีสงฆ์ รับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรม เกมส์ และจับรางวัล
ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ลานเรือ อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::ประมวลภาพ::..หน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดให้มีการเสนอชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่
ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2551 เวลา 9.00-14.00 น. ณ หน้าสำนักงานเลขานุการ อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดให้มีการรับรองนายกสโมสรนักศึกษาฯ
และโหวตอาจารย์ในดวงใจของนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ลานเรือ อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาตินักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติได้เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 26
ในระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2551 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
..::รายละเอียด::..สำนักงานเขตการศึกษาสงขลา เขต 1 พานักเรียนเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและดูงานการผลิตพืชระบบ "ไฮโดรโพนิค"
และการปลูกพืชในเรือนทดลองของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีคุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง เป็นวิทยากร
ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2551เวลา 11.00-11.30 น. ณ เรือนกระจก คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการ 5ส จัดประชุมครั้งที่ 5/2551 เพื่อกำหนดการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
และมอบรางวัลการประกวดโลโก้ 5ส
ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2551เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานออกแบบระบบฐานข้อมูลคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดประชุมผู้รับผิดชอบป้อนข้อมูลผลการจัดกิจกรรม
ของภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อรับทราบแนวทางการป้อนข้อมูลในส่วนที่เพิ่มเติม หรือในส่วนที่มีปัญหา
หรืออุปสรรคในการป้อนข้อมูล และการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดบรรยาย "การกรอกแบบฟอร์มข้อตกลงภาระงานและแบบประเมินการปฏิบัติงาน(TOR) ใหม่"
โดยวิทยากร จากกองการเจ้าหน้าที่ และกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ และสามารถกรอกแบบฟอร์มได้อย่างถูกต้อง
ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2551 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาตินักศึกษาและบุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ในศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ประชุมคณะทำงานตรวจสอบเว็บไซต์คณะฯ และประชุมเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์คณะฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยสารบรรณ จัดประชุมเตรียมการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คณะฯ
เพื่อพิจารณารูปแบบการจัดงาน และแต่งตั้งคณะทำงาน
ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

หน่วยกิจการนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา
จะเดินทางไปร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 26


จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2551 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 130 คน
และมีกิจกรรมต่าง ๆ แบ่งออกได้ ดังนี้

        1. กีฬาสากล ประกอบด้วย ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล และตระกร้อ
        2. กีฬาทักษะทางการเกษตร
        3. กีฬาสาธิตการจัดสวนถาด
        4. กีฬาเฮฮา จับปลาไหลนาหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรม"พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรด้วยงานสารบรรณ"
เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้หลักการและเทคนิคที่เกี่ยวข้องในการร่างหนังสือราชการ
ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2551
ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.30-15.45 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2551 หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ นำโดย คุณอุทิศ อินทศร และทีมงาน
สโมสรนักศึกษา คณะฯ และหน่วยกิจการนักศึกษา จัดโครงการทรัพยารวมใจพัฒนาคณะฯ
มีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คนหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมกรรมการพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 7/2551
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาการจัดการศัตรูพืช จัดพบพบปะทางวิชาการระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาปริญญาโท
ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2551 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้อง 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์งานนักศึกษาชึ้นปีที่ 4 โดย บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด
ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ห้อง 260,120,138 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดโครงการอบรมเรื่อง
การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดการนำเสนอของนักศึกษาที่ไปศึกษาดูงาน
ณ South China Agricultural University ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ปี 2551
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2551 เวลา 11.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..โรงเรียนธิดานุเคราะห์ มาจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้แก่นักเรียนโปรแกรมวิทย์-คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในแขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น.
โดย รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง , รศ.ดร.สมปอง เตชะโต และผศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา เป็นวิทยากรหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2551
เพื่อให้การเตรียมการด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์
ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ และ
งานเลี้ยงสังสรรค์ มะลิคืนถิ่น '51: สานสัมพันธ์ สมานฉันท์ทรัพยา
ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2551 เวลา 08.00 น. ณ ลานอาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์โครงการรักเกษตร ประจำปี 2552
ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2551 เวลา 08.00-16.30 น. ณ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะทำงานจัดทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00 น.
ณ ห้อง 105 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานจัดการความรู้ คณะฯ จัดบรรยายเรื่อง การนำ KM มาใช้พัฒนาความรู้ของภาควิชา
โดย รศ.พญ.ปารมี ทองสุขใส หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2551 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1งานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการ 5 ส และผู้แทนของภาควิชา/หน่วยงาน
เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2/2551 ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2551 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 105 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานนโยบายและแผน จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเชิญหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2551 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 122 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียน จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการเรียนดี ปีการศึกษา 2552 จำนวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ รวม 13 คน
ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2551 เวลา 08.30-11.00 น. ณ ห้อง 103 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมจัดบูธ และแจกเอกสารแนะนำหลักสูตรต่างๆ
ในโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 1-6 ตุลาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติการประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2550
ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2551 ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2551
ในวันพุธที่ 1ตุลาคม 2551 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้อง 165 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาคการจัดการศัตรูพืช จัดพบปะคณาจารย์ กับนักศึกษาที่เลือกเข้าภาควิชาฯ
ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2551 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมการนำเสนอข้อมูลรายงานประจำปี การประเมินคุณภาพ (SAR)
โดย ภาควิชา/หน่วยงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากรและนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน "มหิดล"
ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2551 เวลา 08.00-08.30 น.
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์บัณฑิตรายงานตัว และรับเข็มวิทยฐานะ ที่ลานอาคาร 3 ชี้แจงรายละเอียดการฝึกซ้อม/การแต่งกาย/
กำหนดการต่างๆ สาธิตการรับปริญญาบัตร และฝึกซ้อมบัณฑิต ณ ห้อง 3305
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2551 เวลา 08.30 น.งานประกันคุณภาพ จัดประชุมการจัดรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2550
สำนักงานเลขานุการคณะฯ ในวันพุธที่ 17 กันยายน 2551 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน จัดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา 1
นำเสนอสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551 เวลา 13.30 น.
ณ ห้อง 105 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวันเกษียณอายุราชการของบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2551
ในวันอังคารที่ 16 กันยายน 2551 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องจุติ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดเตรียมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของคณะฯ
ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2551 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 262 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อวางแผนการดำเนินงานในส่วนของคณะฯ และเตรียมการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน ตุลาคม 2552 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2551 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและถ่ายภาพ การจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2551
ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2551 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดเตรียมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของคณะฯ
ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ จัดประชุมแม่ค้าที่มาจำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ.
พร้อมจับฉลากเลือกซุ้มจำหน่าย วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ


ขอแสดงความยินดี อาจารย์จากภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับรางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ระดับดี ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 2
Dr. Masahiro Sakai จากมหาวิทยาลัย Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น มาเยือนคณะทรัพากรธรรมชาติ
เมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2551
อ่านต่อ>>...รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 16
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551 เวลา 16.30 น.
ณ บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::ประมวลภาพ::..ภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดอบรมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกวดแพะ
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2551 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติรศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล ภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดประชุมกรรมการครูภูมิปัญญาไทย
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2551 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Syiarh Kuala ประเทศอินโดนีเซีย
เยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551
อ่านต่อ>>...งานฝึกอบรม กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล
เรื่อง “PSU vs TDH : ความรู้สู่ชุมชน”
โดย ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน
ในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2551 เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::.. | ..::สรุป::..หน่วยพัสดุ จัดประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการจัดซื้อวัสดุ
ในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดประชุม ครั้งที่ 2/2551
ในวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดอบรมเทคนิคการใช้งาน
share.psu.ac.th ครั้งที่ 3
ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::.. | ..::การมอบรางวัล::..คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมทางวิชาการ เกี่ยวกับการปลูกพืชในระบบไร้ดิน
และการเตรียมนิทรรศการทางวิชาการ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 16
เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2551
โดยมีคุณปฐมพงศ์ วงค์เลี้ยง เป็นวิทยากรให้การต้อนรับประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรนอกสถานที่แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมในภาคใต้
ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2551
ณ จ.ตรัง จ.ภูเก็ต จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร และจ.นครศรีธรรมราช
เป็นกิจกรรมที่ร่วมมือกับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
..::ประมวลภาพ::..งานฝึกอบรม กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล
เรื่อง ธรรมชาติ การเกษตร และวัฒนธรรม “ชบา-บาหลี”
โดย รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์
ในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2551 เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::.. | ..::สรุป::..นักวิจัยชาวฝรั่งเศสทั้งสองท่านจะนำเสนอการสัมมนาในโอกาสที่มาเยือนคณะฯ
ในวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2251 เวลา 09.00-11.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดการสัมมนา เรื่อง
กำหนดทิศทาง การเรียน การสอนและการวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2551เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช จัดให้มีการพบปะนักศึกาษาปริญญาโท
สาขากีฏวิทยา กับคณาจารย์ทางด้านสาขากีฏวิทยา
ในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2551 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาการจัดการศัตรูพืช เรียนเชิญ ผศ.ดร.อนุชิต ชินาจริยวงศ์
จาก สำนักงานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มาบรรยายพิเศษ เรื่อง "Sub-Sampling"
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2551 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2551 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอกำหนด
ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2552-2555
ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติPowerPoint ของสาขาวิชา
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดประชุมการเลือก
สาขาวิชาเอกของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รหัส 50...
ในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2551 เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานออกแบบระบบฐานข้อมูลฯ จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจ
ในการป้อนข้อมูลผลการจัดกิจกรรมฯ และรูปแบบในการรายงานต่างๆ
ในวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2551 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 , 138 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพิจรณาทุนการศึกษา
ในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2551 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการหางานทำ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2551
ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2551
ณ ห้อง 3305 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดอบรมเทคนิคการใช้งาน
share.psu.ac.th
ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุยายน 2551 เวลา 11.00-13.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดให้บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
มารับสมัครนักศึกษาคณะฯ ชั้นปี 3 เข้าร่วมฝึกงานกับบริษัท
ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2551 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติFaculty of Natural Resources staff attend the Second Joint PSU-UNS International Conference on BioScience, Food, Agriculture and Environment, Novi Sad, Serbia
ฝ่ายพาณิชยกรรม งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 16 จัดจับฉลาก
ผู้มีสิทธิ์จำหน่ายสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 16
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2551 และ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2551
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติศูนย์เรียนรู้ชุมชนทางการเกษตร สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
จัดฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกษตรภาคใต้”
ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551
ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
จัดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 16 ครั้งที่ 1/2551
ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณาจารย์จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักวิจัย
ในงาน “วันนักวิจัย ม.อ. ประจำปี 2551”
ภาคธรณีศาสตร์ จัดการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อการพยากรณ์ดินถล่ม
ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2551 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาคสัตวศาสตร์ ร่วมกับ คลินิคเทคโนโลยี จัดการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการผลิตนมแพะคุณภาพดี
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2551 เวลา 08.30-16.45 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2551 เวลา 07.30-12.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยพัสดุ จัดประชุมเรื่อง การจัดวางระบบการจัดซื้อวัสดุ
วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2551 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ จัดประชุม
ผู้จำหน่ายสินค้าอาหาร โซนพิเศษ ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 16
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2551 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ และ ผศ. ดร. ปิ่น จันจุฬา ให้การต้อนรับ
Dr. Peter Rowlinson จาก University of New Castle
ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2551
และได้มีการหารือร่วมกัน เรื่องความร่วมมือทางวิชาการและ
การจัดทำหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์งานประกันคุณภาพ เชิญคณะกรรมการ 5ส เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1/2551
ในวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30-16.10 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานฝึกอบรม กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล
เรื่อง “การผลิตวัคซีนเชื้อเป็น Streptococcus sp. ในปลานิล และ
ประสบการณ์วิจัยที่มหาวิทยาลัย หลุยเซียน่า สหรัฐอเมริกา”
โดย รศ.ดร.กิจการ ศุภมาตย์ และคุณนเรศ ซ่วนยุก
ในวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2551 เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา กำหนดจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ เตรียมความพร้อม
ในการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยฯ และนักศึกษาใหม่ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาตินักศึกษาและนักวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับรางวัลชมเชย
ในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ
พืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 "พืชสวนไทย ใต้ร่มพระบารมี"
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาเอก
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน ประจำปีการศึกษา 2551
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2551 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล Electronics
ในวันที่ 27,29 พฤษภาคม 2551 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดฝึกอบรมบุคลากร
หลักสูตร "Microsoft Office Access 2003"
ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียน จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2551
ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2551
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติงานฝึกอบรม กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล
เรื่อง "เยี่ยมฝรั่งเศส...สู่ความร่วมมืองานวิจัยด้านยางพารา"
โดย รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า และ รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข
ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ด้านเลี้ยงไก่บ้านเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร
ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง 103 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะร่วมกับงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
จัดอบรมบุคลากร ระบบการจองห้องเรียนและห้องประชุมแบบออนไลน์
ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดพบปะเสวนา "ข้าวพันธุ์พื้นเมืองในลุ่มน้ำนาทวี"
โดย คุณศักดา โชโต นักวิชาการเกษตรชำนาญ 8
ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2551 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานจัดวางระบบการจัดซื้อวัสดุคณะฯ จัดประชุมหารือการเก็บสถิติข้อมูล
ในการจัดซื้อวัสดุของภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อดำเนินการวิเคราะห์การจัดซื้อ
ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานบริการการศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะฯ
ระบบ Admissions ประจำปี 2551
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.00-15.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2551
ในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2551 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 8 คน ได้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 27
ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2551
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดการฝึกอบรม
โครงการถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีสำหรับเลี้ยงโคเนื้อ
โดย ผศ.สมพงษ์ เทศประสิทธิ์
ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2551
ณ ห้อง 103 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาการจัดการศัตรูพืช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนพัฒนาภาควิชาการจัดการศัตรูพืช ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2551
ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มงานบริการวิชาการ จัดประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการรวบรวมข้อมูล SAR
ด้านบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1-5.11 และตัวบ่งชี้ที่ 10.2
ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ


งานฝึกอบรม กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล
เรื่อง "ประสบการณ์วิจัยโปรไบโอติคในสัตว์น้ำที่มหาวิทยาลัย Bodo ประเทศนอร์เวย์"
โดย รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง และนายบุญกอบ วิริยพงศ์สุธี
ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า สำหรับนักศึกษา
ผู้รับทุนโครงการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรฯ ประจำภาคการศึกษา 2/2550
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2551 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 16
จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2551
เพื่อให้การเตรียมการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 138 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานประชาสัมพันธ์ จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2551
ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร
"Microsoft Office PowerPoint 2003"
ในระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2551 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติฝ่ายนิทรรศการ ประกวดและสาธิต งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 16
จัดประชุมเพื่อเตรียมการและการจัดกิจกรรมของฝ่าย
ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติฝ่ายเลขานุการงานเกษตรภาคใต้ จัดประชุมเตรียมการในการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 16
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรฯ
ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาพืชศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การใช้เครื่องมือเพื่อวัดการตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะโลกร้อน"
โดย รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี และ ผศ.ดร.สาวิตร มีจุ้ย
ในระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2551
ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดอบรม "จิตสำนึกในการให้บริการ"
โดย ผศ.สุพล เพชรานนท์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา
ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติอาจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
เยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 138 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2551
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::ประมวลภาพ::..ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในงานวันสงกรานต์ ได้แก่
นางอุภาภรณ์ แก้วสวัสดิ์ (ฝ่ายหญิง)
นายครื้น สละจิต (ฝ่ายชาย)งานประกันคุณภาพ จัดประชุมผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ
ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2551
ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดให้ภาควิชา/หน่วยงาน นำเสนอผลงาน
พัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ (PDCA-Par)
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2551 เวลา 13.00-16.30 น.
และ วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 เวลา 09.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานนโยบายและแผน ร่วมกับหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดสัมมนา
ทิศทางการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการผลิตบัณฑิต
การพัฒนานักศึกษา การวิจัย และความร่วมมือกับภายนอก
ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2551 เวลา 09.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดโครงการอบรมเทคนิคการตรวจสุขภาพแพะขั้นพื้นฐาน
ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้อง 103 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการประจำคณะฯ จัดบรรยายพิเศษ
เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่นักศึกษาของคณะฯ
โดยมีผู้เข้าร่วมฟังเป็นกลุ่ม คณะกรรมการประจำคณะฯ กรรมการวิชาการ
เจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา และหน่วยทะเบียนและประเมินผล
วิทยากรจากสถาบันขงจื้อ ม.อ. คณะศิลปศาสตร์
รศ.หม่าจื้อ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อฝ่ายจีน และ
อาจารย์ธีริศรา ผลเกิด หัวหน้าสาขาภาษาจีน
ในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2551 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติProf. Dr. Dahlan Ismail, Deputy Vice Chancellor
(Research and Innovation)จาก Universiti Utara Malaysia
นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญา ชั้นที่ 2
โปรแกรม Agribusiness Management Science
มาเยี่ยมชมคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2551
โดยมีผู้บริหารคณะฯ และนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วมต้อนรับ
ได้มีการหารือเรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ Universiti Utara Malaysiaหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2551
ในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมการลาผ่านระบบ DSS
ในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติProf. Dr. Ron Thune จาก School of Veterinary Medicine,
Louisiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาปริญญาเอกทุน คปก. และได้เข้าพบผู้บริหารคณะฯ
ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2551เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ สาธิตโปรแกรมการใช้งานระบบการจองห้องออนไลน์
ให้กับเจ้าหน้าที่ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 259 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาวอลเลย์บอลสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2551
ในระหว่างวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2551
ณ โรงยิมเนเซี่ยม ม.อ. หาดใหญ่คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์
และทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2551
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2551 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยายการนำเสนอประสบการณ์ของนักศึกษา
ในหัวข้อ การศึกษาดูงาน ณ South China Agricultural University
ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ปี 2550
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2551 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะ
จากสำนักวิจัยและพัฒนา จะเข้าพบผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อนำเสนอภาพรวมนโยบายงานวิจัย ทิศทางการพัฒนางานวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่
และบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2551
ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานออกแบบระบบฐานข้อมูลฯ จัดฝึกอบรม
การป้อนข้อมูลผลการจัดกิจกรรมของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดประชุม
"การจัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา"
ในวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2551 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 3
ที่เข้าร่วมโครงการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2550
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ


การประชุมชี้แจงรายละเอียด งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติสัตวศาสตร์
จัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์
ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาพัฒนาการเกษตร จัดอบรมโปรแกรม Photoshop
ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องไมโครคอมพิวเตอร์ 259 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2551
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดอบรม "มาตรฐาน GMP HACCP"
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีนักศึกษาเข้าฟัง 81 คน
วิทยากร : รศ.ดร.ไพรัตน์ โสภโณดร
อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 17.00-20.30 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ/หน่วยงาน ของนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 11.00-14.30 น.
ณ ห้อง 102 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2551
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดการอบรมเตรียมความพร้อมในการหางานทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ในวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2551 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดฝึกอบรมนักศึกษาคณะฯ
หลักสูตร Microsoft Office Excel 2003 รุ่นที่ 1/2551
ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2551 เวลา 17.00-20.00 น.
ณ ห้องไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติโครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้
โดยรศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการ
ได้จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันการทำอาหารจากผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้
การสาธิตการประกอบอาหารด้วยผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้
โดย มล.ศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ (หมึกแดง)
บรรยายพิเศษ "โครงการสวนพฤกษศาสตร์ตามแนวพระราชดำริฯ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช" และการเสวนาผักพื้นบ้านและอาหารปลอดภัย
ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2551
ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::ประมวลภาพ::..หน่วยกิจการนักศึกษา จัดสัมมนากิจกรรม "นักศึกษาจะได้อะไร เมื่อใส่ใจ กิจกรรม "
ให้กับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดเก่าและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่
ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2551
ณ สวนสัตว์สงขลาคณะทรัพยากรธรรรมชาติ จัดให้มีการเสนอรูปแบบและรับฟังข้อเสนอแนะจากชาวคณะ
เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าคณะ
ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2551 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
ในระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 , 138 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานบริการการศึกษา จัดสัมภาษณ์นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยวิธีการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2551
ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2551 เวลา 08.30 น.
ณ บริเวณลานอาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเรื่องการใช้ http://share.psu.ac.th
ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2551 เวลา 09.30 - 11.30 น.
ณ ห้องไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติสโมสรนักศึกษา คณะฯ จัดให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหาร และสภาส่วนคณะ/สภาทั่วไป
ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2551 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ บริเวณลานเรือ คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม สภาคณบดี สาขาการเกษตร
ซึ่งประกอบด้วยคณบดี/ผู้แทนจากสถาบันทางการเกษตรทั่วประเทศ
รวมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการวิจัย และชมแปลงพื้นที่โครงการรวบรวม
และอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และความหลากหลายทางชีวภาพ ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2551 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดฝึกอบรมนักศึกษาคณะฯ
หลักสูตร Microsoft Office PowerPoint 2003 รุ่นที่ 2/2551
ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2551 เวลา 17.00-20.00 น.
ณ ห้องไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดประชุม โครงการการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ (ส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดแข่งขันประกอบอาหารด้วยผักพื้นบ้าน
และไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ บรรยายพิเศษ และเสวนาผักพื้นบ้านกับอาหารปลอดภัย
ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2551 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดประชุมเพื่อหารือการจัดทำโครงการ
อบรมความรู้การเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาคณะฯ
ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2551 เวลา 11.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ