ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2552:
ปี 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดงาน "อำลา 2009 ก้าวสู่ปี 2010 ของชาว FNR"
พิธีสงฆ์ รับประทานอาหารกลางวัน คณบดีกล่าวเปิดงาน กิจกรรม เกมส์ และจับของรางวัล
ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00-15.15 น. ณ ลานเรือ อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประชุมครั้งที่ 9/2552(5/2552)
ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..คณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้การตอนรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โรงเรียนวชิราโปลีเทคนิค สงขลา
เข้าร่วมฟังบรรยาย "การปลูกพืชไร้ดิน เทคโนโลยีทางการเกษตรยุคใหม่"
วิทยากรโดย : คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552
เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีผู้เข้าฟังบรรยายจำนวน 26 คนหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2552 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติโรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
นำนักเรียนจำนวน 29 คน เข้ารับการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
ณ ห้องประชุม ทธ. 122 และเรือนกระจก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.
ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
โดยมีนายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง นักวิชาการเกษตร 6 เป็นวิทยากรภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้
เรื่อง ทฤษฎีสีและการใช้เครื่องวัดสี ColorFlex (เครื่องมือวัดสีของเนื้อสัตว์ สีของไข่แดง ฯลฯ)
โดย คุณทศพร เลี้ยงเทวา จากบริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด
ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง
ได้อะไรจาก Summer Cource ที่มิยาซากิ?
โดย น.ส. มณี ศรีชะนันท์ นักศึกษาปริญญาเอกวาริชศาสตร์
นายคมกฤษณ์ อินเปื่อย นักศึกษาปริญญาเอกพืชศาสตร์
น.ส.ทิวาพร ทินการ นักศึกษาปริญญาโทพืชศาสตร์
ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2552 เวลา 11.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
สดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552
ณ ริมอ่างเก็บน้ำศรีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยายการเรียนปริญญาเอกที่ประเทศเบลเยียม
โดย อาจารย์ ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินการศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการ
ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมฯ ปีการศึกษา 2553 มีผู้เข้าสัมภาษณ์ 3 คน
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 262 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินการศึกษา จัดการบรรยายเรื่อง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
กับการพัฒนาการเกษตรไทยในอนาคต โดย ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์
สำนักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 16.30-18.30 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::เอกสารประกอบการบรรยาย::..
..::PowerPoint บรรยาย::..หน่วยสารบรรณ จัดประชุมการจัดงานปีใหม่ 2553 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนาเป็นประธาน กำหนดจัดงานในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2552ฝ่ายกีฬาทักษะงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 27 จัดปรชุมรายงานความก้าวหน้า
การแข่งขันกีฬาทักษะงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดให้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
จัดกิจกรรมการสรรหาและคัดเลือกนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์์ ชั้นปี 3
ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 102 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดให้บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
สอบสัมภาษณ์งาน นักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์ ชั้นปี 4
ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 138 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดให้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
แนะนำบริษัท และสอบสัมภาษณ์งาน นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์และวาริชศาสตร์ ชั้นปี 4
ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) จัดโครงการอบรม
"การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552
ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง 102 , 106 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้บรรยาย : รศ.ดร.สมปอง เตชะโต , รศ.ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ
รศ.ดร.สุกัญญา ทองรักษ์ , ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย และ ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัยภาควิชาวาริชศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโครงการ
"Global-to-local research under present/future climate regimes: issues needed for Thailand"
วิทยากรโดย : ดร.อัศมน ลิ่มสกุล
ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..การจัดการความรู้ เรื่อง "การบริหารจัดการพัสดุ"
วิทยากรโดย : นางสาววราภรณ์ สุภเกษมวงศ์ นางอรัญญา ธรานุเวชน์
นางจินดารัตน์ บุญยสุพัฒน์ หน่วยพัสดุคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11.30 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::การรับโอน/บริจาคเครื่องปรับอากาศ::..
..::การแจ้งซ่อมครุภัณฑ์(เครื่องคอมพิวเตอร์)::..
..::รายละเอียด::.. | ..::สรุป::..ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทาง
การจัดงานครบรอบ 35 ปี การจัดตั้งคณะฯ ในปี 2553
ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร. ชุติมา ตันติกิตติ
รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับ รศ. ดร. กนกอร อินทราพิเชฐ
จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และ Dr. Fredi Christian Schwaegele จาก Max Rubber-Institute-Federal Research Institute for Nutrition
and Food, Kulmbach ประเทศเยอรมัน ซึ่งเดินทางมาเยือนคณะฯ
และได้หารือความร่วมมือทางด้านการเรียน การสอน และการวิจัย ร่วมกันคณาจารย์และนักศึกษา ประชุมเพื่อหารือในการเตรียมงาน 4 จอบ แห่งชาติครั้งที่ 27
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษาได้ติดต่อบริษัทเบทาโก มาแนะนำบริษัท พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน
และการเตรียมตัวในการทำงาน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทเบทาโก ภาคใต้
นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 40 คน จากภาควิชาสัตวศาสตร์ุ
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ถ้าสนใจเกี่ยวกับบริษัทเบทาโก สามารถเข้าไปได้ที่ www.betagro.comหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่าน มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้
ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 - 15.00 น.
และการนับคะแนน เวลา 15.15 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ อาคาร 1งานแสดงมุทิตาจิตแด่ ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล อดีตประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะและหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
ณ ห้อง Conference ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
..::รายละเอียด::..งานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 3/2552
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เวลาื 14.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2552 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ได้รับรางวัล ดังนี้
ประกวดกระทง ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์
ขบวนแห่ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดีเด่น
..::รายละเอียด::..เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ ครั้งที่ 2/2552
เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..หน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเพื่อพิจาีรณาคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR)
ของบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าร่วมงาน
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2552 เพื่อให้การจัดงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานจัดการความรู้ คณะฯ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง มารู้จักกับ http://share.psu.ac.th กันเถอะ
ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::มารู้จักกับ share กันเถอะ ::..
..::ประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้::..หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2553
ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ บริเวณลานอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2553
ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้อง ทธ.105 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการ 5ส ประชุมครั้งที่ 2/2552
ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยม ภาควิชา/ หน่วยงาน::..
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง
จากเมืองไทยไปทำอะไร? ที่ Cornell
โดย อาจารย์ ดร.อดิเรก รักคง ภาควิชาพืิชศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหลักสูตรสถานศึกษาของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนแสงทองวิทยา พานักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าชมกิจกรรมของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันที่ 6-8 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00-16.00 น.ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประชุมครั้งที่ 8/2552(4/2552)
ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้อง ทธ 105 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง
ปริญญาเอกเกษตร เมดอินไทยแลนด์
โดย อาจารย์ ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ ภาควิชาพืิชศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2552 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติสรุปผลการประเมินด้วยวาจา คุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2551
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552 ณ ห้อง ทธ. 165 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..
..::รายละเอียด share โดย คณบดี::..การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2551
ในวันพุธที่ 30 กันยายน และวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2552
ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องจุติ โรงแรมเจบี หาดใหญ่Prof. Miodrag Zlokolica จาก University of Novi Sad ประเทศเซอร์เบีย
มาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2552
..::รายละเอียด::..หน่วยกิจการนักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากรและนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน "มหิดล"
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552 เวลา 08.00-08.30 น.
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์นางสาวมณี ศรีชะนันท์ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาวาริชศาสตร์ นายคมกฤษณ์ อินเปื่อย
นักศึกษา ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์ และนางสาวทิวาพร ทินกร นักศึกษาปริญญาโท
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2552
ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะทรัพยากรธรรมชาติและมหาวิทยาลัยมิยาซากิ
..::รายละเอียด::..ภาควิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวา่สราชนครินทร์
นำนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรศาสตร์
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเกษตรศาสตร์และสัตวศาสตร์
มาศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552 เวลา 08.45-15.00 น. ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติการนำเสนองานสัมมนา III ของนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 105 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบริษัท กรีนมิลเลอร์ จำกัด กลุ่มบริษัทในเครือจีกรุ๊บ มารับสมัครและสอบสัมภาษณ์งาน
นักศึกษาปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆ
ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2552 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาสัตวศาสตร์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ กรมปศุสัตว์ ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2552 เวลา 09.00-09.30 น.
ณ ห้องไทรงาม โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลาทาง GTZ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าพบเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน
เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตปาล์มน้ำมัน การพัฒนาระบบการปลูก
รวมทั้งการวิเคราะห์ดินและใบของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 138 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะเทคโนโลยีและการชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นำนิสิตชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มาศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพปลูกพืช
ภาควิชาพืชศาสตร์ โดยมี รองศาสาตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต เป็นวิทยากรบรรยาย
ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552 เวลา 10.00-12.00 น.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและถ่ายภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดงานเกษียณอายุราชการที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2552
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2552 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาการจัดการศัตรูพืช จัดพบปะทางวิชาการเรื่อง "Meeting Entomology"
ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาปริญญาโท
ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2552 เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดเตรียมพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2552 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาวาริชศาสตร์ สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
จัดการอบรมเรื่อง The Role of Nutrition Research in Sustainable Aquaculture Development
วิทยากร Dr.Ian Forster (ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ำ)
Department of Fisheries and Ocean, West Vancouver, Canada
ในวันที่ 2-3 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณบดี เชิญหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน และบุคลากรทุกท่าน
พบคณบดีและทีมบริหารวาระใหม่ เพื่อรับฟังวิสัยทัศน์
และทิศทางการบริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติในช่วงปี 2552-2556
ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2552 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติบริษัืท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มาแนะนำบริษัทและรับสมัครงาน
ให้กับนักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์และสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาตินักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันศุกร์ที่ี่ 28 สิงหาคม 2552
..::รายละเอียด::..กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ จัดประชุมแม่ค้าตลาดเกษตร ม.อ.
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ เป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 17
ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 เวลา 17.00 น.
ณ บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน วิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 15 ประจำปี 2552
ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2552 เวลา 6.10 น.
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
..::ประมวลภาพกิจกรรม::..ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานเกษีณอายุราชการ
ปีงบประมาณ 2552 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และ
คณะกรรมการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 27
ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2552 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานจัดการความรู้ และะหัวหน้าภาควิชา เลขานุการภาควิชา ประชุมครั้งที่ 3/2552
ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..คณะทำงานออกแบบระบบฐานข้อมูลคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุม ครั้งที่ 1/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีการประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนาปาล์มน้ำมันระหว่างฝ่ายเกษตร สกว. และคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..คณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประชุมครั้งที่ 2/2552
ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โครงการ "การศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์"
ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ
ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..โรงเรียนสวัสดิ์บวร นำนักเรีัยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 50 คน
มาเรียนรู้และชมการสาธิตการปลูกผักไฮโดรโปรนิค
โดยมีคุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง เป็นวิทยากร
ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ เรือนกระจก คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เรื่อง
คณะกรรมการงานประเพณี 4 จอบ และกรรมการพัฒนานักศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานการพัฒนาวิชาการเรื่องกาแฟ จัดการเรียนรู้วิธีการชิมกาแฟ
ท่านจะได้ทราบวิธีการลิ้มรสการแฟที่ดีและไม่ดีต่างกันอย่างไร
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยพัสดุ จัดอบรมการลงบัญชีพัสดุ แก่ภาควิชา/หน่วยงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 259 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง
หนาวห้าปีที่ยุโรป : เขาเรียนและวิจัยกันอย่างไรในเนเธอร์แลนด์
โดย อาจารย์อานนท์ อุปบัลลังก์ ภาควิชาวาริชศาสตร์
ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2552 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมในการทำงาน
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสหกิจศึกษา
ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2552 ณ ห้อง 3305 อาีคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ นำผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบพึ่งพาตนเอง (Low Cost Hydroponics) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
ทัศนศึกษาดูงาน ณ ทุ่งลานไฮโดรโปนิคส์
รุ่นที่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน 2552
รุ่นที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2552กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ ได้รับงบประมาณประจำปี 2552
จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกษตร ณ สถานีวิจัยเทพา อ.เทพา จ.สงขลา
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2552 โดยตั้งเป้าหมายผู้เข้าอบรมไว้จำนวน 25 คน
แต่มีผู้สนใจ เข้ารับการอบรมเกินเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 52 คนภาควิชา/หน่วยงาน นำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR)
ปีการศึกษา 2551 ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง
แหล่งข่าวสาร ช่องทางการสื่อสารและการยอมรับ วิธีการผลิตยางพารา :
กรณีศึกษาเกษตรกรสวนยางขนาดเล็ก ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2552 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติฝ่ายพาณิชยกรรม จัดการจับฉลากจองล็อค งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 17
ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง
มารู้จักกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกันเถอะ!!
โดย ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล (ผู้ประสานงานโครงการเครือข่ายนวัตกรรมภาคใต้)
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2552 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรภาคใต้
ครั้งที่ 17 ครั้งที่ 1/2552 ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดการลงคะแนนเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ
ประจำคณะฯ ในวันจันทร์ีที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ บริเวณหน้าสำนักงานเลขานุการ อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2552
ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากรสำนักงานเลขานุการ เสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งคณบดี
จำนวนไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนของหน่วยงาน จำนวน 1 คน
เพื่อไปให้ข้อมูลการสรรหาต่อคณะกรรมการสรรหา
ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล
การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2552
เรื่อง "Change : อุดมศึกษาไทย"
โดย คุณวิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ และคุณขวัญฤทัย เดชอุดม
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2552 เวลา 12.00 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::.. | ..::สรุป::..คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดการชี้แจงขั้นตอน
การสรรหาฯ กับบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552
เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบพึ่งพาตนเอง (Low Cost Hydroponics) รุ่นที่ 2
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2552 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552
บรรยายพิเศษเรื่อง "การเรียนการสอนของคณะทรัพยากระรรมชาติ"
ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552
ในวันศุกร์ที่ี่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยจากคณะฯ
ที่ได้รับเกียรติบัตรวันนักวิจัย ม.อ. ประจำปี 2552
เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552
ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
..::รายละเอียด::..การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตน้ำนมแพะคุณภาพดี เพื่อการบริโภค”
โดย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนราธิวาส  กรมปศุสัตว์  ร่วมกับภาควิชาสัตวศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9 
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา วันที่  27 - 28 พฤษภาคม  2552
(ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2552)
โดยมี รศ.ดร.ศิริชัย  ศรีพงศ์พันธุ์ และ อ.น.สพ.ศิริวัฒน์  วาสิกศิริ วิทยากร
..::รายละเอียด::..


กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล
เรื่อง "หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 1"
โดย คุณสุวภัทร วชิรอนันต์
ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552 เวลา 12.00 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::.. | ..::สรุป::..คณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประชุมครั้งที่ 1/2552
ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552
ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2552 ณ ห้อง 3305 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มีการบรรยายที่น่าสนใจ เช่น
- Positive Thinking : การคิดเชิงบวก
โดย อ.อุสมาน ลูกหยี วิทยากรประจำรายการสภาโจ๊ก TPBS
- ปัญหาของนักศึกษาคณะทรัพฯ และการปรับตัว
โดย รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์
- ความสำคัญของการจด Lecture ต่อความสำเร็จในการเรียน
โดย นายโสภณ รองสวัสดิ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์
- อาชีพในอนาคตของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติโครงการนำร่อง "PSU TOUR 2552" ทัวร์วิชาการ...แหล่งเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30-10.30 น.
ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เยี่ยมชมโดย : นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน บริษัททัวร์
..::รายละเอียด::..ภาควิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี
มหกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าสู่ปีที่ 60
แห่งการบรมราชาภิเษก และกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ ประจำปี 2552
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านต้นไทร หมู่ที่ 2
ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 50 ไร่
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายสนธิ เตชานันท์) เป็นประธานในพิธี
..::รายละเอียด::..คณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประชุมครั้งที่ 1/2552
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2551
ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดอบรม"สร้างสรรค์ความคิดพิชิตงาน Thinking for Success"
โดย ผศ.สุพล เพชรานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดให้มีการเสนอชื่อกรรมการประจำคณะที่มากจากคณาจารย์ประจำ
ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ หน้าสำนักงานเลขานุการ อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยเรือนกระจกทดลอง กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ
จัดฝึกอบรมหลักสูตร
"การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบพึ่งพาตนเอง (Low Cost Hydroponics)"
ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 และหน่วยเรือนกระจกทดลอง คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร
"การใช้งานระบบ LMS@PSU พื้นฐาน"
ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ได้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
จากการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
ในระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2552 ภายใต้หัวข้อ
“พืชสวนไทยบนเส้นทางแห่งความยั่งยืน”
ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม่
..::รายละเอียด::..งานบริการการศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีรับรวม (Admissions)
ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 28 "ปีบทองเกมส์ ครั้งที่ 28"
ในระหว่างวันที่ 1-8 พ.ค 2552 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
..::รายละเอียด::..งานนโยบายและแผน จัดประชุมประสานงาน เรื่อง การจัดทำงบประมาณเงินรายได้คณะฯ
ประจำปีงบประมาณ 2553 ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 17
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดอบรมให้กับนักศึกษาเรื่อง
"รับน้องอย่างสร้างสรรค์และไม่ผิดกฎหมาย"
โดย คุณนรุตม์ชัย ดิษโสภา คณะนิติศาสตร์
ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ณ ห้อง 165 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร
"การสร้างเว็บเพจเบื้องต้นและอัพโหลดข้อมูล"
ในวันที่ 28-30 เมษายน 2552 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง
"Molecular Genetics of Pathogenic Bacteria"
โดย Prof. Dr. Ronald L. Thune จาก Louisiana State University, USA
ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเรื่อง"เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ"
เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลลัพธ์ต่อองค์กร
วันที่ 22 เมษายน 2552 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 260 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และ วันที่ 23 -25 เมษายน 2552 ณ โรงแรมจันทร์สม ฮอท สปา จ.ระนองกลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล
เรื่อง "ศึกษาธรรมชาติและนก ที่ Rainforest Discovery Center
เกาะบอร์เนียว Malaysia" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์
ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 12.00 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากรและนักศึกษา ร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์และทำบุญเลี้ยงพระ
ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2552 เวลา 09.30-13.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาพืชศาสตร์ จัดการอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี
"การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางของยางพาราพันธุ์ RRIM 600"
วิทยากร : รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คุณพนัส แพชนะ ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี
วันพุธที่ 8 เมษายน 2552 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ห้อง ทธ.104 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาสัตวศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนราธิวาส
จัดการฝึกอบรมเทคนิคการตรวจสุขภาพแพะขั้นพื้นฐาน
วิทยากร : รศ.สพ.ญ. อุษา เชษฐานนท์ คุณธำรง ทองจำรูญ ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
และผู้ร่วม 4 คน คือ คุณบรรจบ นะแส คุณสหัทยา พงศ์ประยูร คุณเรียบร้อย ยกถาวร และคุณนันทิดา ไชยทอง
ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 – 16.50 น.
ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปัตตานี จังหวัดปัตตานี
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฯ จากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เยี่ยมชมและดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย งานด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..ภาควิชา/หน่วยงาน นำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ
และพิธีมอบรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร
ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2552 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 จัดพบปะอาจารย์คณะ และจัดมอบทุนการศึกษาเข้ากองทุนคณะฯ
ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "สร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม
Adobe Presenter" จากศูนย์สื่อการเรียนรู้ สำนักงานอธิการบดี
วิทยากร : ผศ.ปริญญา เชาวนาศัย จากคณะวิทยาการจัดการ และมีผู้ช่วย 1 คน
ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาการจัดการศัตรูพืช จัดบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตร
"เทคนิคการใช้กล้องดิจิตอลถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์และการจัดการตกแต่งภาพถ่าย"
ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุม 122 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดการเสวนาวิจัย "อาหารปลาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"
ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2552 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาธรณีศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทเบคไทย กรุงเทพ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ จำกัด
จัดงานสัมมนาวิชาการ "เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ธาตุในสิ่งแวดล้อม"
ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2552 ณ ห้อง 103 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล
เรื่อง "การประชุมวิชาการนานาชาติไม้ผลเมืองร้อนและเขตกึ่งร้อน"
ครั้งที่ 4 ประเทศ อินโดนีเซีย โดย ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2552 เวลา 12.00 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::.. | ..::สรุป::..คณาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Teknologi Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย
โปรแกรม Planting Industry Management มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่คณะฯ
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 เยี่ยมชมศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์และฟาร์มภาควิชาสัตวศาสตร์
..::รายละเอียด::..หน่วยการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การป้องกันวินาศกรรม"
เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุร้ายต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในหน่วยงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุม 260 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วิทยากรโดย เจ้าหน้าที่จากมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์คณบดี และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ซึ่งจบการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น
ร่วมต้อนรับ Dr. Kou Ikejima, Director และ Dr. Akiko Kakuta, Vice Director
องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
สำนักงานกรุงเทพฯ ที่ได้มาเยือนคณะฯ ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552
..::รายละเอียด::..กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล
" เรียนรู้เรื่องกาแฟ...อราบิก้า" โดย คุณวรภัทร ไผ่แก้ว , คุณอมรรัตน์ บัวคล้าย
และ คุณปฐมพงศ์ วรเจริญ ลิ้มรสกาแฟสดจากดอยช้าง
ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2552 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::สรุป::..ตามที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนการจัดตั้ง สถานวิจัยความเป็นเลิศ
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ (Center of Excellence in Agricultural
and Natural Resources Biotechnology : ANRB-CoE) คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมี ผศ. ดร. ชุติมา ตันติกิตติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถานวิจัยฯ
ได้จัดประชุมบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2552 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม 122 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลสัมพันธ์ ครั้งที่ 17
ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2552 ณ โรงยิมเนเซี่ยม ม.อ.หาดใหญ่หน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และทำบุญเลี้ยงพระ
ประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR)
ประจำปีการศึกษา 2551 ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ รับเงินบริจาคจำนวน 1,500,000 บาท จากญาติของ
รองศาสตาจารย์ ดร.กิจการ ศุภมาตย์ เพื่อสมบทเข้าสู่กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยตั้งชื่อทุนเป็น กองทุนรองศาสตาจารย์ ดร.กิจการ ศุภมาตย์
ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552 เวลา 09.00-10.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติโครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
จัดการบรรยาย/เสวนา เรื่อง เคล็ด(ไม่ลับ) จับผักพื้นบ้าน "ต้านชรา"
ในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง ทธ.3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดการนำสนอวิชา 550-897 (สัมมนา 2)
ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง 105 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล
" การประชุมวิชาการนานาชาติโรคพืชวิทยา ครั้งที่ 9 " ที่เมือง Torino ประเทศอิตาลี
โดยรศ.ดร.รัตนา สดุดี
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล
เรื่อง " ยางพาราภาคเหนือ...ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร"
นำเสนอโดยรองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข และคณะฯ
ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::สรุปกิจกรรมขยายผล::..งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดการเสวนาเรื่อง"อิทธิพลของภาวะโลกร้อนความรุนแรงต่อการระบาดของ
มอด- เอมโบรเซีย และ สาเหตุการตายของต้นประดู่ในม.อ."
โดย อ.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณาจารย์จาก สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มาเยี่ยมชมและขอปรึกษา-ชี้แนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและปัจจัยเกื้อหนุนต่อการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาพัฒนาการเกษตร ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.30 น.
ณ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติสำนักทรัพยากรบุคคลและธุรการ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์
จัดการรับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ภาควิชาพืชศาสตร์ การจัดการศัตรูพืช
ปฐพีศาสตร์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2551
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 12.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติโครงการอนุรักษ์พันธุกรรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดการประกวดวาดภาพ "ผักพื้นบ้านที่ฉันรู้จัก" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552
ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ


กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล
เรื่อง "ดูงานเจียไต๋แฟร์ ๒๐๐๙" การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง หอมใหญ่ และผักอินทรีย์ที่กาญจนบุรี
โดย รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา, คุณพรทิพย์ สุวรรณคีรี และคุณเยาวลักษณ์ ชัยพลเดช
ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::สรุปกิจกรรมขยายผล::..บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ.
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30-13.30 น.
..::ภาพกิจกรรม::..งานบริการการศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อฯ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2552
ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2552 ณ ลานอาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมขยายผล การเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ
"The Sixth Regional IMT-GT UNINET" ณ ประเทศมาเลเซีย
นำเสนอโดยนักศึกษาภาควิชาการจัดการศัตรูพืช, ภาควิชาวาริชศาสตร์ ,
ภาควิชาธรณีศาสตร์ และภาควิชาพืชศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
งานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2552
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะฯ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมขยายผลของนักศึกษา โครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ ประเทศญี่ปุ่น
นำเสนอโดยนักศึกษาภาควิชาพืชศาสตร์ และวาริชศาสตร์ นางสาวมยุรี แก้วภู่ ,
นางสาวรัชนี โชติกจินดา และนางสาวปวีณา จันทร์เล็ก
ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2552 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดโครงการอบรมเรื่องการเลี้ยงไก่เนื้อในระบบโรงเรือนแบบปิด
โดยวิทยากรจาก บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2552 เวลา 10.00-15.30 น.
ณ ประชุม 260 และฟาร์มปฏิบัติการสัตวศาสตร์
ผู้เข้าอบรม นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาการผลิตสัตว์ปีก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในฟาร์มปฏิบัติการสัตว์ปีกหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะฯ
ในส่วนตัวแทนคณาจารย์ประจำ
ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2552 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หน้าสำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ประชุมเรื่องติดตามความก้าวหน้า
การจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2548-2551
ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552 เวลา 14.00-15.00 น.
ณ ประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::ประสบการณ์ในการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี (ตอน 1) ::..คณะทำงานจัดการความรู้คณะฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง "การใช้งาน E-mail จาก Web Mail ม.อ.อย่างไรให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ"
ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มงานบริการวิชาการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
งานมหกรรมเมืองแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552
ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2552
ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลาหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดการบรรยายหัวข้อ การสร้างโปรแกรม
ฐานข้อมูล ด้านต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Accress
โดย นางอาภรณ์ ศรีผ่อง และนางมาลี เจตวิจิตร ภาควิชาวาริชศาสตร์
ในวันที่ 14 มกราคม 2552 เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติเมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2552 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้(ศอบต.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติและกรมปศุสัตว์
ได้มีการประชุมโครงการความร่วมมือการทำแผน
การร่วมทุนผลิตแพะ/แกะ ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย-กาตาร์
ณ ห้องประชุม 122 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผช.ศอบต., ผอ.สศส. ผอ.สสอ.
(ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย 9) ผู้แทนกรมปศุสัตว์
อธิการบดีและรองอธิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์พร้อมทั้งคณาจารย์ของภาควิชา
โดยมีนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผอ.ศอบต. เป็นประธานในที่ประชุม

ทั้งนี้ ศอ.บต. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรมปศุสัตว์
จะหาแนวทางในการร่วมมือเพื่อพัฒนาด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

งานฝึกอบรม กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล
เรื่อง การใช้ตัวอย่างดินเป็นวัตถุทางนิติวิทยาศาสตร์
โดย รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ ภาควิชาธรณีศาสตร์
ในวันอังคารที่ 6 มกราคม 2552 เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย ต้อนรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อถวายการเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ
ได้รับมอบหมายจัดอาหารประเภทซีฟู๊ด (ปลากระพงทอดน้ำปลา และปลาหมึกหอมย่าง)
ในวันที่ 5 มกราคม 2552 เวลา 17.10 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมโครงการสำรวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ในวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2552 เวลา 11.30-13.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย