ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2553:
ปี 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2554
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553 เวลา 10.15 - 15.15 น.
ณ บริเวณลานเรือ อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมพิจารณากำหนดตัวบ่งชี้ของภาควิชาและคณะฯ
และเป้าหมายของแผน (KPIs) ปีการศึกษา 2553 - 2557
ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553 เวลา 12.00 - 14.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย ในโครงการพัฒนาการศึกษาเขตอำเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ดูแล
พร้อมผู้ปกครอง จำนวน 122 คน มาเยี่ยมชมกิจกรรมด้านวิชาการของคณะฯ
โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยี่อ ภาควิชาพืชศาสตร์
ในวันพฤหัสที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 14.00 - 15.00 น.
วิทยากรโดย รศ.ดร.สมปอง เตชะโต อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์ด้วยมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานเขตอำเภอควนเนียง
นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปากจ่าวิทยาและโรงเรียนควนเนียงวิทยา
พร้อมผู้ปกครอง จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม
ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยสถานที่ที่จะเข้าเยี่ยมชมและดูงานครั้งนี้ คือ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยี่อ ภาควิชาพืชศาสตร์
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์
ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตวน้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์
ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30 - 15.30 น.โครงการ "การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้"
(ส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
อบรม...เรื่อง "สมดุลของธาตุ... เจ้าเรือนกับผักพื้นบ้านอาหารเป็นยา"
วิทยากรโดย อ.สมพร ชาญวนิชสกุล คณะการแพทย์แผนไทย
อ.สุกัญญา หงสประภาศ โรงพยาบาลนครธน
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดให้มีการประชุมชี้แจงการจัดทำ
เป้าหมายการดำเนินงาน (KPIs) ปีการศึกษา 2553-2557
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 22 (4/2553)
ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดลงคะแนน
รับรองนายกสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ลานกิจกรรม อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
สดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553
ณ ศูนย์ประชุมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
..::รายละเอียด::..หน่วยสารบรรณ จัดการประชุมเตรียมการจัดงานปีใหม่ 2554
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดการอบรม เรื่อง "การเขียนหนังสือราชการ"
โดย ผศ.จรูญ ตันสูงเนิน และวิทยากรประจำกลุ่ม
ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด 1 | 2 ::..


หน่วยการเจ้าหน้าที่ จัด ทำความเข้าใจเรื่องการประเมิน competency เพื่อการพัฒนาบุคลากร
โดย รศ.นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
และ workshop โดย หัวหน้างานทะเบียนประวัติ หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วยทั้ง อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา
ได้ร่วมกันจัดทำอาหารไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ ปี 2553
ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบ ทั้งไข่สด และอื่น ๆ จาก CP
ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2553
..::ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย::..คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร และ งานบริการการศึกษา
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Q อาสา รุ่นที่ 3
ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม , 5 - 6 ธันวาคม 2553
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติโรงเรียนวรพัฒน์ นำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่
ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553 เวลา 08.00-11.00 น.
ณ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..งานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 12 (3/2553) ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการรักเกษตร
ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2553
ณ ห้อง ทธ.102 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยสารบรรณ จัดการเลือกตั้งลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการ สอ.มอ.
ในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ บริเวณหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ อาคาร 1โรงเรียนแสงทองวิทยานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 100 คน
มาเรียนรู้งานด้านวิชาการของคณะฯ คือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ,
การสกัดดีเอ็นเอ และโครโมโซม จากภาควิชาพืชศาสตร์ การผสมเทียม
สัตว์บก จากภาควิชาสัตวศาสตร์ การผสมเทียมสัตว์น้ำ จากภาควิชาวาริชศาสตร์
ในวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2553คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ลานอาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..โครงการกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สัญจรพบสมาชิก
ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 11.30-13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานนโยบายและแผน จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00-11.25 น.
ณ ห้อง ทธ.106 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานบริการการศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ฯ
ปีการศึกษา 2554 และสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT ปีการศึกษา 2554
ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 21 (3/2553)
ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยพัสดุ ให้ร้านที่คณะฯดำเนินการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ
มาสาธิต การใช้เครื่อง ในวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2553 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเพื่อพิจาีรณาคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR)
ของบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะฯ ประจำปี 2554
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ ร้านหนังสือThe Magazine
จัดบรรยาย ฉลาดได้อีก...กับหัวใจสีขาว
โดย ดร.วรภัทร ภู่เจริญ และ คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
วันอาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2553 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้อง ทธ.3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::ชมวิดีโอ จากคุณสงกรานต์(ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ)::..
..::ภาพนิ่ง::..บุคลากรและชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรม
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในการวิ่งมหิดล ครั้งที่ 12
ในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่
อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ และรอบอ่างน้ำ ม.อ.
จัดโดย : คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์หน่วยกิจการนักศึกษา จัดพิธีมอบทุนประจำปีการศึกษา 2553
ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 10.30-11.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเรื่อง “การรับ-ส่งเอกสารด้วยระบบ E-document Version 2”
ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฎิบัติไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยวิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์บุคลากรและนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน "มหิดล"
ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 08.00-08.30 น.
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์
..::รายละเอียด::..


บริษัทในเครือ CP จัดสัมภาษณ์งานนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 138 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาพืชศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำแผนที่ยีน QTL mapping"
โดย ดร.ชะบา จำปาทอง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานจัดการความรู้ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การบริหารจัดการเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย คุณมะลิ นิลสุวรรณ งานนโยบายและแผน
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::.. | ..::สรุป(1)::.. | ..::สรุป(2)::..คณะทร้พยากรธรรมชาติ จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2553
ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2553 เวลา 09.30 - 14.00 น.
ณ ห้องจุติ โรงแรมเจบี หาดใหญ่หน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดบรรยายหัวข้อ “เส้นทางสู่ชำนาญการ”
วิทยากร : นางอัมพา อาภรณ์ทิพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 8 ระดับ 8 คณะแพทยศาสตร์
ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มงานบริการวิชาการ จัดอบรม "การจัดการสารสนเทศในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย"
โดย : วิทยากรจากศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553 เวลา 08.30-16.30 น. (เฉพาะบุคลากร)
ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 08.30-12.00 น. (บุคลากรและนศ. บัณฑิตศึกษา)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อ.จะนะ จ.สงขลา ดูงานการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
วิทยากร : คุณปฐมพงศ์ วงศ์เลี้ยง
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553 เวลา 09.00-16.00 น.
มีนักเรียนจำนวน 20 คน ครูผู้ควบคุม 3 คน พนักงานบริการ 1 คนหน่วยกิจการนักศึกษา จัดบรรยายพิเศษ
เรื่อง ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตามแนวทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง
วิทยากร : คุณวิวัฒน์ ศัลยกำธร
ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2553 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุม 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติบัณฑิตรายงานตัว และรับเข็มวิทยฐานะ ที่ลานอาคาร 3 ชี้แจงรายละเอียดการฝึกซ้อม/การแต่งกาย/
กำหนดการต่างๆ สาธิตการรับปริญญาบัตร และฝึกซ้อมบัณฑิต ณ ห้อง 3305
ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2551 เวลา 08.30 น.เฉพาะบัณฑิตมุสลิม ที่ต้องไปร่วมพิธีอีดิลฟิตรี ให้รายงานตัวและทำการฝึกซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2552 กลุ่ม 3 มาตรวจเยี่ยมคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2553 เวลา 16.15-17.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::ข้อมูลนำเสนอการเมินคุณภาพภายใน::..งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษา หลักสูตร “Microsoft Powerpoint”
วิทยากร : คุณจรรยา เพชรหวน
ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 ชั้น 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ จัดประชุมแม่ค้าตลาดเกษตร ม.อ.
เพื่อรับทราบนโยบายและระเบียบในปี 2553-2554
ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ชวนน้อง(นศ.)กินผัก(พื้นบ้าน) กับการดูแลสุขภาพ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์วิถีธรรม”
วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2553
จัดโดย โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ ส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดย..ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่งานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 11 (2/2553) ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::การจัดการความรู้ของบุคลากรที่เกษียณฯ ปีงบประมาณ 2553::..ภาควิชาวาริชศาสตร์ จัดการสัมนาโดยทีมจากมหาวิทยาลัย Saitama ประเทศญี่ปุ่น
ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาตินายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง นักวิชาการเกษตร 6 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการ
ได้รับเชิญไปบรรยาย เรื่องการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อการบริโภคในครัวเรือน ให้แก่นักศึกษาและกลุ่มเกษตรกรในงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์
วันที่ 25 สิงหาคม 2553 ที่อาคารพิกุลทอง
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุงหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดให้มีการบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ "มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา"
ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลา 18.00-20.00 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วิทยากร : ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 456 คนฯพณฯ นายชวน หลีกภัย เป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 18
ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553 เวลา 17.00 น.
ณ บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมปฏิบัติการด้านธุรการ ภาควิชา/หน่วยงาน
ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานจัดการความรู้ จัดกิจกรรมมหกรรม Share โดยภาควิชา/ หน่วยงาน
และในครั้งนี้ งานนโยบายและแผน งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ หน่วยสารบรรณ นำเสนอ
เรื่อง ฐานข้อมูลมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติเทคนิคการถ่ายภาพงานเกษตรภาคใต้ให้โดนใจ โดย ...
คุณชาญ วารรีรัตน์ ช่างภาพอิสระฝีมือขั้นเทพ (อดีตช่างภาพ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.)
คุณสกนธ์ รัตนโกศล นักวิชาการโสตฯ หัวใจศิลป์ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดการบรรยายขยายผล
"การศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2553"
นำเสนอโดย นักศึกษาจาก University of Novi Sad
ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2553 เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากรและชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรม
โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดการแข่งขันวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 16
ประจำปี 2553 ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2553
โดยจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่หน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. หาดใหญ่ภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การผลิตนำ้นมแพะคุณภาพดีเพื่อบริโภค"
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเตรียมการจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2553
ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 140 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานนโยบายและแผน จัดประชุมการขับเคลื่อนระบบ PMQA และ TQA
ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานจัดการความรู้ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากร
หลักสูตร “มารู้จักและเรียนรู้การใช้งาน facebook”
วิทยากร : คุณจรรยา เพชรหวน และทีม KM
ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 ชั้น 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::สรุปผล::..


หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดการประชุมปฏิบัติการ
เรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา หลักสูตร และรายวิชา"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2552
วันระหว่างที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::ผลการประเมินคุณภาพ::..หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดบรรยายพิเศษ
เรื่อง..จิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
โดย Mrs. Peng Chiou Yuh (คุณบังอร) และ คณะ
มูลนิธิพุทธฉือจี้ ไต้หวัน (Tzu Chi Foundation)
ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” นำนักเรียน จำนวน 26 คน
และครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน จำนวน 3 คน เข้าเรียนรู้เรื่อง การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น.บุคลากรและชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรม
เดินวิ่ง Fun Run ครั้งที่ 1 ครบรอบ 30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์
ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 เวลา 05.00-08.00 น.
เส้นทางวิ่ง คณะพยาบาลศาสตร์-หน้าคณะทรัพยฯ-อ่างเก็บน้ำมอ.งานบริการการศึกษาและนักศึกษาจำนวน 4 คน จัดกิจกรรมสำรวจค่ายอาสา
ทรัพย์สัมพันธ์ชนบท ครั้งที่ 14 และจัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ให้กับ
โรงเรียนคุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา
ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2553ภาควิชาพัฒนาการเกษตร จัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยด้านยางพารา
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 10/2553(1/2553) ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::ผลการดำเนินงาน::.. | ..::รางวัลปีการศึกษา 2552::..หน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมรายงานผลการจัดกิจกรรมและแผนงาน
ในการจัดกิจกรรมของหน่วย
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.30-18.00 น.
ณ ลานอาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 20/2553(1/2553)
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยสารบรรณ จัดกิจกรรมการย่อยกระดาษ โดยบริษัทวงศ์บัณฑิต
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนอกสถานที่
แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมในภาคใต้
ระหว่างวันที่่ 27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2553
ณ โรงเรียนมัธยม 5 จังหวัดในภาคใต้
..::วีดีโอ::..หน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดบรรยายหัวข้อ"การปรับระบบตำแหน่งใหม่ลูกจ้างประจำ"
วิทยากรโดย : นายเริงศักดิ์ ธรานุเวชน์ กองการเจ้าหน้าที่
ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติบริษัืท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มาแนะนำโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 8/53
แนะนำบริษัท นักศึกษากรอกใบสมัคร และทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ
ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากรและชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมแข่งขัน
เภสัช ม.อ.เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 5
ในวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2553 เวลา 06.00 น.
จุดปล่อยตัวและเข้าเส้นชัย บริเวณถนนหน้าคณะเภสัชศาสตร์ฝ่ายพาณิชยกรรม จัดการจับฉลากจองล็อค งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 18
ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดการนำเสนอของนักศึกษา ในหัวข้อ
การศึกษาดูงาน ณ South China Agricultural University ปี 2553
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติสโมสรนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553
ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2553 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ บริเวณอาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พร้อมทั้งกิจกรรมมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลให้กับนักศึกษาตัวอย่าง
นักศึกษาเรียนดี นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม และนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลผลงานเด่น
ตามรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2552
โดยภาควิชา/ หน่วยงาน ที่จัดทำ SAR คณะฯ
ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3
ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 140 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะ
เพื้อรับชมการสาธิตวิธีการนำไฟล์ TOR เข้าสู่ระบบด้วยตนเอง
ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดการนำเสนอผลการดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย
ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติเมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553 นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง นักวิชาการเกษตร 6 ฝ่ายวิจัยและบริการ
ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่ผู้อำนวยการและครูผู้ผ่านการฝึกอบรม
"การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ต้นทุนต่ำ" รุ่นที่ 3
ณ โรงเรียนบ้านปากบาง ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาหน่วยกิจการนักศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติบรรยาย "ไขกุญแจความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรและบุคลากร"
โดยคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2553 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::.. | ..::วีดีโอ::..คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 18
ครั้งที่ 1/2553 เพื่อหารือในการเตรียมการจัดการ
ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานเทคนิคเก่งภาษาอังกฤษขั้นเทพกับ ครูพี่แนน
จัดโดยร้านหนังสือเดอะแมกกาซีน
ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 17.00-19.30 น.
ณ ร้านหนังสือเดอะแมกกาซีน สาขาตลาดเกษตร ม.อ.งานประกันคุณภาพ จัดการอบรมการประเมินผลการดำเนินงาน
SAR ของภาควิชา/ หน่วยงาน (ตามตารางแสดงผลการดำเนินงานและ
ผลการประเมินตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ (SAR-7))
ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ทธ. 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::อบรมการประเมินผลการดำเนินงาน SAR::..
..::การอบรมการประเมินผลการดำเนินงาน SAR 52 (ตอน 2)::..


หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อม
สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2553
ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2553
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากร
ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 หลักสูตร “มารู้จักระบบ Windows 7 และ Office 2007”
วิทยากร : อ.อานนท์ อุปบัลลังก์ และคุณจรรยา เพชรหวน
ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 ชั้น 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการนำเสนอแผนพัฒนาภาควิชา ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุม 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..ประชุมประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 18 (ครั้งที่ 1/2553)
ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในหัวข้อ
"เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ"
วิทยากรโดย : อาจารย์อุสมาน ลูกหยี
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..หน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2553
ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้อง 102 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาพืชศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อขยายพันธุ์พืช"
ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2553
ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูก ภาควิชาพืชศาสตร์โรงเรียนนานาชาติแฟร์วิว มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเด็กนักเรียนเขาชมแปลงปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์
ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.15-13.55 น.การจัดสอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2553
ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 ณ อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการพัฒนาสรรถนะสากลบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับบุคลากรของคณะฯ
ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2553ภาควิชาสัตวศาสตร์ เชิญเจ้าหน้าที่ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางความร่วมมือในการผลิตไก่เนื้อ และไก่ไข่
ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
นำผู้ปกครองเด็กนักเรียน ในความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จำนวน 60 คน
มาเยี่ยมชมและดูงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30-14.30 น. โดยจะเยี่ยมชม
กิจกรรมของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้หน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดบรรยายหัวข้อ "PMQA และหลักการใช้"
วิทยากร : รศ.นพ.โสภณ ชีวะธนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์
ในวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::คู่มือ PMQA และ คู่มือ TQA::..ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สัญจรแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศ
ให้แก่บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะและผู้ปฎิบัติงานไม่เกิน 1 ปี
ในวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..งานประกันคุณภาพ จัดประชุมการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR)
ปีการศึกษา 2552 สำนักงานเลขานุการคณะ
ในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2553 เวลา13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อวิจัยสถาบัน
วิทยากร : รศ.ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์ จากคณะศึกษาศาสตร์และ
รศ.สุรเชษฐ์ ชิระมณี จากคณะวิทยาการจัดการ
ในวันที่ 19-30 เมษายน 2553 เวลา เวลา 13.30 น.- 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ และคุณวรพงศ์ เอื้อสุจริตวงศ์
ตัวแทนบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
หารือความร่วมมือในการพัฒนาระบบฟาร์มสัตวศาสตร์
ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2553 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดงาน "สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ สานสายใยชาวทรัพยากร"
ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 09.30-14.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดการบรรยายเรื่อง " 5 สกับการพัฒนาองค์กร"
วิทยากร : คุณอัมพา อาภรณ์ทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ระดับ 8
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::.. | ..::ผลการประมิน::..หน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมเตรียมงานสงกรานต์ ประจำปี 2553
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากร
ประจำเดือนมีนาคม 2553 หลักสูตร “การใช้ Dropdown list เพื่อการปฏิบัติงาน”
วิทยากร : คุณสมเกียรติ ทองรักษ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 ชั้น 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..หน่วยเรือนกระจกทดลอง กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบพึ่งพาตนเอง”
วันที่ 27 – 28 มีนาคม 2553 ณ ห้อง ทธ. 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วิทยากร : รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง, รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู, รศ.สุธา วัฒนสิทธิ์,
ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต, อ.วิสุทธ์ สิทธิฉายา, นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยงมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย นำนักเรียนในความอุปการะของมูลนิธิฯ ในระดับชั้น ม.4 - ม.6
พร้อมทั้งผู้ปกครอง จำนวน 60 คน มาเยี่ยมชมและดูงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 น. โดยจะเยี่ยมชมกิจกรรมของ
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดให้มีเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ
ปีการศึกษา 2552 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มงานบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกรีดยางอย่างมืออาชีพ"
ในระหว่างวันที่ 22 - 30 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 -16.30 น.
ณ ห้อง ทธ. 103 อาคาร 1 และบริเวณแปลงสาธิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมีวิทยากรจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง คือ
นายจรินทร์ สุวรรณพฤกษ์ , นายจำเริญ ทองปนแก้ว
นายระพิน ช่วยแก้ว , นายโฆษิต แสงช่วย (ผู้ช่วยวิทยากร)คณะกรรมการ 5ส กำหนดกิจกรรมการย่อยกระดาษ ครั้งที่ 2 โดยบริษัทวงศ์บัณฑิต
ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการ 5ส การตรวจเยี่ยมภาควิชา/หน่วยงาน ครั้งที่ 2/2552
ในวันที่ 16-19 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 - 10.30 น.
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติเจ้าหน้าที่กองคลัง ชี้แจงและทำความเข้าใจในเรื่องการเงินบัญชีและพัสดุ
เพื่อให้ทราบแนวปฏิบัติในการนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS เป็นไปในแนวเดียวกัน
ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 09.30-11.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2553
ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553
ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ (ธุรกิจทางด้านปศุสัตว์)
วิทยากร : คุณณัฏฐ์ เศวตรพีพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง ทธ.103 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานนโยบายและแผน จัดประชุม เรื่อง การดำเนินการระบบ PMQA ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ
ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะฯได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันวอลเล่ย์บอลสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2553
ระหว่างวันที่ 3-8 มีนาคม 2553 ณ โรงยิมเนเซียม ม.อ.
ผลการแข่งขัน คณะฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ที่ 3)ภาควิชาพืชศาสตร์ จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เรื่อง "การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง"
วิทยากร : รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี , รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข
อ.ไชยยะ คงมณี และ คุณพนัส แพชนะ
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ห้อง ทธ.102 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของ European Union
ในด้านการเกษตร โดย Prof.Dr.Mirjana Milosevic
University of Novi Sad, Serbia
ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
(ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ) ต้อนรับ Prof. Liliek Sulistyowati
จาก Brawijaya University (BU) ประเทศอินโดนิเซีย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
และได้ร่วมหารือ เรื่อง การส่งนักศึกษาจาก BU มาศึกษาที่คณะฯ ในหลักสูตร
Double Degree สาขาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาโทหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดอบรม
หลักสูตร "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning"
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล เขี้ยวแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้อง 102 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Organic Agriculture
โดย Prof.Dr.Mirjana Milosevic
University of Novi Sad, Serbia
ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดอบรมการกรอกใบสมัครงานและเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โดย : อ.วุฒิกรณ์ จิตติวรรณ ภาควิชาวาริชศาสตร์
คุณกิตติพันธ์ เสนารักษ์ ผู้จัดการภาคอาวุโส บริษัท AIA
ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา
จัดโครงการพัฒนา บุคลิกภาพและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน
วิทยากร : คุณวจนา พันธุ์มณี ครูฝึกแอร์โฮสเตสประจำการบินไทย
เพื่อพัฒนาตนเองด้าน บุคลิกภาพ เตรียมความพร้อมก่อนทำงาน
ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..ภาควิชาวาริชศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"ภูมิคุ้มกันวิทยากับการวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ"
ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2553
ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2552
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากร นักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ และผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ.
ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2552
ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30-13.30 น.หน่วยกิจการนักศึกษา จัดโครงการ สัมมนากิจกรรมสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ)
และหัวหน้าภาควิชาธรณีศาสตร์ (รศ.ดร. ชัยรัตน์ นิลนนท์)
ต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรจาก Universiti Malaysia Kelantan นำโดย Dean of
Faculty of Agro Indutry and Natural Resources (Prof. Dr. Hj. Ibrahim bin Che Omar)
ซึ่งมาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553อบรมการค้าเสรีกับการเตรียมของไทย
โดย ดร.มนตรี คงตระกูลเทียน
ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์
ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 17.30-19.30 น.
ณ ห้อง ทธ.3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::.. | ..::คลิปวิดีโอ::..คณะทำงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์ จัดประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ กับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2553 เวลา 13.30-14.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างคณะทรัพยากรธรรมชาติกับเครือเจริญโภคภัณฑ์
โดยมี ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการสำนักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์
และผู้บริหารระดับคณะ/ภาควิชา หารือร่วมกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาพัฒนาการเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนธุรกิจทางการเกษตร
วิทยากร : คุณณัฐ เศวตรพีพงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยา กับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย
ตามแนววิถีพุทธ" ในระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2553
ณ ห้อง ทธ.3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
จัดโดย : โครงการ "การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้"
(ส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
..::รายละเอียด::..งานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการ 5ส และประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2552 และหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการทั้ง 8 กลุ่ม ประชุมครั้งที่ 1/2553
ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานบริการการศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อฯ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2553
ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2553 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานอาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง
"เมื่อ...หอยแมลงภู่ตายที่กันตัง"
โดย ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน และคณะ
ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2553 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR)
ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาตินักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดลงคะแนนรับรองนายกสโมสรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
และรับรองสมาชิกสภานักศึกษา ประเภทคณะ ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2553
เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ