ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2556:
ปี 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550งานสังสรรค์ส่งท้ายปลายปีของชาวทรัพยฯ
ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30-16.00 น.
ณ บริเวณลานเรือ อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการ 5 ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประชุมครั้งที่ 35(5/2556)
ในวันศกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..การฝึกอบรมอาชีพทหารผ่านศึกนอกประจำการ
หลักสูตร การผลิตแพะเนื้อ
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
จัดโดย สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลา
ร่วมกับ กองอาชีพ องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึกรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน (รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส)
และประธานคณะอนุกรรมการงานเกษตรภาคใต้ฯ
กล่าวต้อนรับ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเรื่องงานเกษตรแห่งชาติ
ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาจาก
Brawijaya University (BU) ประเทศอินโดนิเซีย จำนวน 6 คน
นำเสนอความรู้ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2556 นั้น
ในหัวข้อเรื่อง “Knowledge gained from the Student Exchange Program”
ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากร นักศึกษา คณะฯ และผู้ร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล
และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2556
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31
ในวันที่ 1-7 ธันวาคม 2556
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดการนำเสนอการสัมมนาในหัวข้อ
"OPPORTUNITY TO MOVE FORWARD
FOR THE BETTER FUTURE "
โดย Dr. Herianus Lalel
ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.30-13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 6
ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-14.30 น.
ณ บริเวณลานอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาตินักศึกษา ร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2556
ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.30-22.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่การอบรมการออกแบบตราสินค้า แก่ผู้ประกอบการตลาดเกษตร ม.อ.
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยความร่วมมือจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุภาพ (สสส.)
สถาบันการจัดระบบสุขภาพ ม.อ.(สจรส. ม.อ.)
และตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาขอรับทุน
ช่วยกิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2556
โดย คณะกรรมการพิจารณาทุนของคณะ
ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-16.30 น.โครงการแอดมินศูนย์คอมพิวเตอร์สัญจรพบแอดมินคณะ
ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 266 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการ 5ส จัดกิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 1/2556
ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยบริษัทวงศ์บัณฑิตจะนำรถสำหรับทำลายเอกสารมาให้บริการทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันก่อตั้งคณะฯ ครบ 38 ปี
ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
มาทำการพบสมาชิก เพื่อพบปะ พูดคุย สอบถามปัญหาต่างๆ
ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 11.30-13.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ศึกษาดูงาน
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30-12.30 น.
ณ ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00-15.30 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประชุมเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557
ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 20(3/2556) ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 34(4/2556)
ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบรรยาย "หลักเกณฑ์การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย"
โดย คุณเที่ยง จารุมณี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ
จัดการอบรมการวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร
วิทยากร : เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่
ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 08.00-08.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากรและนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวัน "มหิดล" ประจำปี 2556
ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 08.00-08.30 น.
ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนกงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556
ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 09.00-14.00 น.
ณ ห้องจุติ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556
ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556หน่วยกิจการศึกษา จัดเสวนา NR ทรัพยาฯ ที่เราภูมิใจ
โดย ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปี พ.ศ. 2556
ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการศึกษา ร่วมกับ เครือเจริญโภณฑ์อาหาร จำกัด
สัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อฝึกงานและสหกิจศึกษา
สัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเข้าทำงาน
ในสาขาวิชาวาริชศาสตร์ และ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 ,122 ,138 และ 140 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมส่งมอบงานคณะผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1คณะทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ จัดสัมมนาผู้ประกอบการ
ตลาดเกษตร ม.อ. และโรงอาหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ
"การออมเงินและเศรษฐกิจพอเพียง"
โดย ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
"หีบห่อการบรรจุและการจัดวางสินค้า"
โดย คุณกนกวรรณ นิรันดร์สุข เจ้าของกิจการบ้านทรายเงิน
ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ม.อ.(โรงยิมใหม่)ภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดโครงการ “นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา
และการเตรียมความพร้อมเส้นทางสู่อนาคต”
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้อง ทธ 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2556
ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
และ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาตินายชวน หลีกภัย เป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21
ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30-11.30 น.
ณ บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556
ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 19.00 น.
ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติอบรม เรียนรู้หลักสุขาภิบาลอาหาร
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00-20.30 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติโครงการอบรม การคัดแยกขยะเพื่อลดมลพิษและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุร้าย
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ มนุษย์สัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน
โดย อาจารย์วรภาคย์ ไมตรีพันธ์
ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดการเสนอสัมมนา
ในหัวข้อ "Knowledge gained from the exchange program"
โดยนักศึกษาจาก South China Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา ร่วมกับ บริษัท CPF
จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาชั้นปี 3-4
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา และคณะทำงานการจัดฝึกอบรม
จัดฝึกอบรมหลักสูตร Q อาสา ประจำปี 2556
วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติการนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2555 โดย คณบดี
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.
สรุปผลการประเมิน คุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2555
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 5
ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-14.30 น.
ณ บริเวณลานอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา ร่วมกับ บริษัท CPF
จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาชั้นปี 1-2
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 คณาจารย์จาก Universiti Malaysia Kelantan
จำนวน 23 คน มาเยือนคณะฯ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
โดยมี คณบดี รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และหัวหน้าภาควิชา
ให้การต้อนรับ รวมทั้งได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการภาควิชาพืชศาสตร์
และศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ “กิจการ ศุภมาตย์”งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา หลักสูตร “Microsoft Office 2010”
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 ระหว่างวันที่ 6-21 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 ชั้น 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยพัสดุ จัดประชุมเรื่องการทำข้อตกลงในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2557
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 140 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกวดแพะ ม.อ.ครั้งที่ 1
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 น.
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติจับฉลากพื้นที่โซนปกติ งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 21
ในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและบัณฑิตศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับเกียรติบัตร
ในงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556
ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติการนำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR)และ
นำเสนอผลงานเด่นในรอบปีการศึกษา 2555/ปีงบประมาณ 2555
ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติผู้ได้สิทธิ์พื้นที่พิเศษ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 ร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะฯ
ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติการสอบสัมภาษณ์นักเรียน Admission รอบ 2 ปีการศึกษา 2556
ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2556
ในวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 205 อาคารกีฬาและนันทนาการชั้น 2
และวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ลานอาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556
ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมมหกรรม Share
เรื่อง การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU
ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..การสอบสัมภาษณ์นักเรียน Admission ปีการศึกษา 2556
ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เข้าศึกษา ดูงาน ด้านการบริหารจัดการ
ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการ 5 ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประชุมครั้งที่ 33(3/2556)
ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 19 (2/2556) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21
ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2556
ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมกับ Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศ มาเลเซีย
จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Songkhla Lake and Its People"
โดย ภาควิชาวาริชศาสตร์ และ
หัวข้อ "Aquatic Management in Malaysia"
โดย Prof. Zulfigar Yasin (USM)
ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 15.30-16.30 น.
ณ ห้อง ทธ.102 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556
ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 09.30-14.30 น.
ณ ลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการ 5ส จัดกิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 2/2555
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยบริษัทวงศ์บัณฑิตจะนำรถสำหรับทำลายเอกสารมาให้บริการกลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มาสำรวจความต้องการ
เพื่อจัดหลักสูตรอบรมได้ตรงตามความต้องการให้กับนักศึกษา
จำนวนประมาณ 50 คน ในแต่ละคณะ
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำภาพอนาคตศึกษาสาขาเกษตร
10 ปีข้างหน้า ครั้งที่ 4
ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมมหกรรม Share
เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน)
ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 259 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มาบรรยายชี้แจงขั้นตอน
การสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และรับฟังความคิดเห็น
ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการ 5 ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประชุมครั้งที่ 32(2/2556)
ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติสถานวิจัยความเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดบรรยายพิเศษ
เรื่อง "การถ่ายยีนเพื่อสร้างพืชทนเค็ม"
โดย Dr. Kazuo N. WATANABE
ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 เวลา 13.30-14.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน
ในด้านการบริหารจัดการงานเกษตรภาคใต้
ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555
ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2556
ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการสอบสัมภาษณ์นักเรียน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรมฯ และโครงการคัดเลือกโดยใช้
ผลคะแนนGAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 และหรือวิชาสามัญ 7 วิชา
ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 08.00-14.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดการเสวนาเรื่อง
"ระบบตลาดผักและผลไม้ไทย ในประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) "
โดย รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข และคณะ
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณาจารย์และนักศึกษา Faculty of Science and Biotechnology,
Universiti Industri Selangor (UNISEL) ประเทศมาเลเซีย รวม 27 คน
ซึ่งนำโดย Dean, Faculty of Science and Biotechnology
and Advisor (Prof. Dr Sharr Azni bin Harmin)
มาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556
โดยมี รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ)
พร้อมหัวหน้าภาควิชา เข้าร่วมต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยของคณะฯ
และได้นำชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ ศุภมาตย์งานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 18 (1/2556) ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 คณะฯได้ทำการมอบโอนรถยนต์
เลขทะเบียน ม-6657 สงขลา จำนวน 1 คัน
ให้กับ กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ณ บริเวณหน้าหน่วยอาคารฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน ระยะที่ 2 จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเด็นการวิจัยและพัฒนาปาล์มน้ำมัน
ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติพิธีลงนามความร่วมมือ
เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพบัณฑิตเพื่อประกอบอาชีพอิสระ
และการวิจัยเพิ่อเพิ่มผลผลิตทางด้านยางพารา
ระหว่าง บ.ไทย เอวีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด
และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Q อาสา
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมหารือการกำหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ
ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากร นักศึกษา และผู้ประกอบการในตลาดเกษตร ร่วมกิจกรรม
Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2555
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-13.30 น.
ณ ลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมสรุปงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 20
ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ ครั้งที่ 1/2556
ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Big Clening Day
ปีการศึกษา 2555 ประชุมครั้งที่ 31 (1/2556)
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมการจัดทำรายงานประจำปี
การประเมินคุณภาพ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2555
ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการสอบสัมภาษณ์ จากการรับตรง ปีการศึกษา 2556
ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 08.00-15.30 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัด PRPM และ NRPM
สำคัญอย่างไร : นักวิจัยทำไมต้องรู้
โดย คุณจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์ และคุณจันทนา เพ็ชรรัตน์
สำนักวิจัยและพัฒนา
ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 11.00-13.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 259 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมขยายผล...
"การไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศยุโรป"
โดย ทีมผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 11.30-13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ประจำปี 2556
ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีงานวันเด็กแห่งชาติ 2556
ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา หลักสูตร “Microsoft Office 2010”
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555 ระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 27 มกราคม 2556
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 ชั้น 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรมเลือกตั้งองค์การบริหารองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา
ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 08.00 - 15.00 น.
ณ บริเวณลานอาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ