ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2557:
ปี 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558
ในวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติเวทีรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
สาขาเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
ระดับภูมิภาค สำหรับภาคใต้
ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
ร่วมปักจอบเปิดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32
"เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน"
ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดอบรมโครงการ "เทคนิคการใช้เงินทำงานผ่าน...สอ.มอ."
วิทยากร : รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส
ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ
"Show and Share : PSU Happy Station" ครั้งที่ 1
ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 - 15.00 น.
ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
คณะฯ ได้เข้าร่วมแสดงบูธนิทรรศการ ดังนี้
1. บูธการทำน้ำหมักชีวภาพ EM
2. บูธบำนาญพนักงานเงินรายได้สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน ระยะที่ 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง“สถานการณ์ปาล์มน้ำมันในประเทศไทยและเพื่อนบ้าน”
โดย คุณธีระพงศ์ จันทรนิยม
ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 11.30 - 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการ 5 ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประชุมครั้งที่ 40(5/2557)
ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากร และนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หน่วยกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาฯ
จัดพิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00-11.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.มอ.ประจำปี 2558
ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-15.30 น.
ณ ลานหน้าสำนักงานเลขานุการ อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
Happy University
ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 140 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 23(3/2557)
ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบริษัท เอเซี่ยน ฟรุ๊ท แอนด์ ฟู้ด อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จำกัด
และ สภาเกษตรจังหวัดยะลา จัด
โครงการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนประกันราคาและเลี้ยงโคขุนเพื่อการส่งออก
ในวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากรและนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมงานลอยกระทง ม.อ. ปี 2557
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ขบวนแห่ เริ่มแวลา 15.00 น.คณะครูและนักเรียน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เยี่ยมชมและดูงาน
"การทำน้ำหมักชีวภาพ"
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 แวลา 09.30-11.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 และบริเวณตลาดเกษตร ม.อ.
คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ TOR Online
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 แวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 259 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา หลักสูตร “Microsoft Office 2013”
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม-30 พศจิกายน 2557
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ "เคล็ด (ไม่ลับ)จากใจพี่สู่น้อง" รุ่นที่ 2
ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 11.30 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดให้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ได้สัมภาษณ์นักศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อเข้าฝึกงาน/สหกิจศึกษา
และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเข้าร่วมทำงานกับบริษัท
ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 120, 122 และ 140 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันก่อตั้งคณะฯ ครบรอบ 39 ปี และพิธีมอบทุนการศึกษา
ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-13.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง นำนักเรียนระดับชั้น ปวส.2/2 จำนวน 43 คน
เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีชีวภาพข้าว
ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการประชุมการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2557
วาระที่ 3.4 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556
และแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1/2557
ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดสัมภาษณ์นักเรียนโครงการเรียนดี
ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานนโยบายและแผน จัดประชุมประสานงานเรื่อง การบริหารจัดการ
และการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์
"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558
ในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::เนื้อหา | รายละเอียด::..หน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงสวัสดิการพนักงานเงินรายได้
ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรม วิ่งวันมหิดล 2557
ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 06.00 น.
ณ อาคารแพทยศาสตรศึกษาราขนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม
CPF Gateway : เปิดประตูสู่ครัวโลกกับซีพีเอฟ และสัมภาษณ์งาน
ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 09.00-17.30 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 09.00-14.00 น.
ณ ห้องปรารถนา โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่บุคลากรและนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวัน "มหิดล" ประจำปี 2557
ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 06.30-8.00 น.
ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนกหน่วยกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 7
ในวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 09.00-14.30 น.
ณ บริเวณลานอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการ 5 ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประชุมครั้งที่ 39(4/2557)
ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2556
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดเสวนาเรื่อง NR ทรัพยาฯ ที่เราภูมิใจ
โดย : คุณไตรรัตน์ อุดมศรีโยธิน (NR 8 เข้าศึกษา ปี 2527 สาขาวิชาพืชศาสตร์)
คุณชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ( NR 8 เข้าศึกษา ปี 2527 สาขาวิชาวาริชศาสตร์)
ผศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา (เข้าศึกษาปริญญาเอก ปี 2545 สาขาวิชาพืชศาสตร์)
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติสัมมนาผู้จำหน่ายสินค้า "ตลาดเกษตร ม.อ."
ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดสัมมนาในหัวข้อ
Knowledge gained from the exchange pragram
โดย นักศึกษาจาก South China Agricultural University
ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 11.30-13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 140 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมติดตามการดำเนินการจัดงานเกษียณ ประจำปี 2557
ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00-13.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณาจารย์/นักวิจัย เข้ารับเกียรติบัตรและโล่รางวัล ในงานวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์
ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557
ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีนายชวน หลีกภัย เป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30-11.30 น.
ณ บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติโรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" ร่วมฟังการบรรยาย
เรื่อง "การปลูกพืชไม่ใช้ดิน"
วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติโครงการ สอ.มอ.สัญจรพบสมาชิกในหน่วยงานต่างๆ
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.30- 13.30 น
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติการบรรยายเรื่อง อนาคตธุรกิจเกษตรใน AEC
โดย ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์
กรรมการที่ปรึกษา สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2556 โดย คณบดี
วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-10.00 น.
สรุปผลการประเมิน คุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2555
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557
ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557
ณ ห้อง ทธ.3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยสารบรรณ จัดดำเนินการทำลายเอกสารราชการ โดยวิธีการย่อย
ในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในระบบ(Admissions) ปีการศึกษา 2557
ในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-15.30 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..กรรมการพัฒนานักศึกษา ร่วมเข้าฟังการนำเสนอโครงการ
"มะลิคล้องใจ สานสายใย เลือดทรัพยา" ของสโมสรนักศึกษาฯ
ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติโครงการเสวนาทางวิชาการสำหรบคณาจารย์-นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
"Turnitin" ทรัพยากรฯ เราอยู่เฉยไม่ได้แล้ว! โดยมีกำหนดการดังนี้
สำหรับคณาจารย์/บุคลากร
-วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 - 13.00 น. ณ ห้อง ทธ.260
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 - 13.00 น. ณ ห้อง ทธ.260ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ.
โดยคุณวรภัทร ไผ่แก้ว นำเสนอและให้ข้อมูล
วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 140 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "หลักสูตรการจัดการสวนปาล์มน้ำมันเบื้องต้น"
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 ณ สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
โดยมี.. ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว คุณธีรภาพ แก้วประดับ และคุณประกิจ ทองคำ
เป็นวิทยากร ภาคบรรยาย แลดูงานภาคสนาม (แปลงปลูกปาล์มน้ำมัน สถานีวิจัยท่าเชียด)
ช่วงเช้าเป็นบรรยายที่สำนักงานฯ. ช่วงบ่ายพาไปดูงานที่สถานีวิจัยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการคณะฯ และการบริหารทรัพย์สิน
โดยมี ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และทีมบริหารให้การต้อนรับ
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการนำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) และ
การนำเสนอผลงานเด่นในรอบปีการศึกษา 2556 / ปีงบประมาณ 2556
ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์จัดให้มีการเสวนา
การเขียนต้นฉบับตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Manuscript)
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา อังสุภานิช เป็นวิทยากร
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติชมรมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ มอบทุนการศึกษาให้กับคณะฯ
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องนักศึกษา โดยเงินได้มาจาก
การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์คืนสู่เหย้า ขวัญมะลิ ณ บางกอก ปี 2557
เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557โครงการศิลปศาสตร์สัญจร ได้สัญจรมายังคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อหารือร่วมกับหน่วยทะเบียนฯ และภาควิชาฯ
ถึงการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 265 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมผู้มีสิทธิ์จำหน่ายสินค้า พื้นที่พิเศษ
ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมเรื่อง การมอบหมายงานในหน้าที่ กรณีการลาต่าง ๆ ผ่านระบบ DSS
และเรื่องปฏิทินกรรมคณะฯ
ในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ โดยใช้คะแนน GAT/PAT
และวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557
ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30-14.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 22(2/2557)
ในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการ 5 ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประชุมครั้งที่ 38(3/2557)
ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติสำนักงานเทศบาลตำบลนาทวีนอก อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
เข้าศึกษาดูงาน การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานจัดการความรู้ ได้กำหนดจัดมหกรรม Share
เรื่อง การสร้างคุ่มือปฏิบัติงานด้วย Program E-Book
โดย นายสมเกียรติ ทองรักษ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..การแถลงนโยบาย และทิศทางในการบริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย คณบดี ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
ในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..
.::วีดีโอ ช่วงที่ 1 | ช่วงที่ 2 | ช่วงที่ 3 | ช่วงที่ 4::..ประชุมหารือโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา
ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาวาริชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาสรรถนะสากล
PSU-USM-UMT : towards natural resources sustainability
and cultural diversity
ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดการเสวนา
การเขียนต้นฉบับตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Manuscript)
วิทยากร : ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช
ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียน
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีการศึกษา 2557
ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม265-267 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานสืบสานประเพณีไทย สานสายใยชาวทรัพยากร
ประเพณีวันสงกรานต์ แนวคิด "ขาวม้า-ปาเต๊ะ"
พิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล สรงน้ำพระ ขอพรจากคณาจารย์ ผู้อาวุโส
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.30-15.00 น.
ณ ลานไทร อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติสำนักงานบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน
ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 08.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติกองพันส่งกำลังและบริการ กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 15
ค่ายลพบุรีราเมศวร์ จำนวน 10 นาย เข้าฝึกอบรม
การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์
ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรม
"เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีสิทธิภาพ"
โดย อ.เขตไทย สินธุสุวรรณ์ และคณะวิทยากร
บริษัท Experttraining & Organizing จำกัด
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..กิจกรรมพิเศษ ณ ตลาดเกษตร ม.อ.คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ตลาดนัดอุทยานอาหาร
“วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม”เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-14.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..
ประเภทพัฒนางานทั่วไป :
1. คู่มือการเขียนโครงการกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2. การนัดหมายการประชุมผ่าน Web ด้วย Doodle
3. การประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 1
4. การสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติผ่านเวทีงานเกษตรภาคใต้ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)
5. อาหารสมองในตลาดเกษตร ม.อ.
6. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ในตลาดเกษตร ม.อ. (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)
7. From Just Sightseeing to Strengthening Collaboration (รางวัลชนะเลิศ)งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดการเสวนา
"เส้นทางความสำเร็จ สู่ตำแหน่งทางวิชาการ"
วิทยากร : ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
ศ.ดร.สมปอง เตชะโต
ดำเนินรายการโดย : ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช
ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมหารือการดำเนินโครงการปาล์มน้ำมันเพื่อคุณภาพชีวิต
ต.ปากรอ อ.สิงหนคร อ.สงขลา
ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุม 140 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22
ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการ 5 ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประชุมครั้งที่ 37(2/2557)
ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2557
ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 393 คน ดังนี้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 242 คน
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ จำนวน 91 คน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 60 คนประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 21(1/2557) ในวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ขอเข้าพบอาจารย์ในภาควิชการจัดการศัตรูพืช
เพื่อชี้แจงโครงการศึกษาการจัดทำฐานข้อมูลสุขอนามัยพืช
ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมสรุปการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21
ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนฯ (บัณฑิตศึกษา) จัดอบรมการใช้โปรแกรม
Microsoft Word (เทคนิคแบบมืออาชีพ)
วิทยากร : คุณณรงค์ บางท่าไม้ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสร์
-วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 สำหรับบุคลากรคณะฯ
เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน/สถานประกอบการ
ของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556
ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30-13.00 น.
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::ก่อนทำ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 :..
..::หลังทำ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ::..
..::ฝ่ายต่างๆ ฝ่ายสวัสดิการ 1 | 2 ฝ่ายลงทะเบียน 1 ::..ประชุมการบูรณาการแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
กับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556
ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการบรรยาย เรื่อง "เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส"
ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วิทยากร : ผศ.รัญชนา สินธวาลัย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และ คุณธัญลักษณ์ โกมัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
..:::เอกสารบรรยาย:..คณะกรรมการ 5 ส ประธานคณะอนุกรรมการ เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556
ร่วมประชุมครั้งที่ 36(1/2557)
ในวันศกร์ที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการเลือกตั้งนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ วิทยาเขตหาดใหญ่
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ลานหน้าหน่วยคลัง อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติสอบคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557
ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติสรรหากรรมการสภาข้าราชการ ม.อ. ตัวแทนคณะฯ จำนวน 1 คน
ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการอบรม Q อาสา
มุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer ประจำปี 2557
ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา หลักสูตร “Microsoft Office 2010”
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556
ระหว่างวันที่ 18 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดโครงการสัมมนากิจกรรม ประจำปี 2557
“กิจกรรมกับการพัฒนานักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ”
วันที่ 17-19 มกราคม 2557
ณ ฅนชายขอบรีสอร์ท อ.ละงู จ. สตูลคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันพฤหับดีที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 17.30 น.
ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ และชาวตลาดเกษตร ม.อ.
จัดกิจกรรม "วันเด็ก ประจำปี 2557"
ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 08.00-14.00 น.
ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผล จัดการฝึกอบรม
เรื่อง "การจัดทำ มคอ.3-มคอ.7"
โดย : รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน
รศ.ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณบดีและรองรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พบปะหารือนักวิจัยรุ่นใหม่
เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัย และสนับสนุนให้สร้าง
ผลงานวิจัยในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/56
ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ