ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2559:
ปี 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550
ประชุมคณะกรรมการ Happy University
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30-16.00 น.
ณ ลานเรือ คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดงาน International New Year ให้นักศึกษาต่างชาติ
ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559
เพื่อบริหารจัดการความรู้ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน
ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติโครงการ ถวายความดีเพื่อในหลวง รัชกาลที่ ๙
โดยบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.
ณ ตลาดเกษตร ม.อ.คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 28(3/2559)
ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 48(6//2559)
ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมหารือการจัดงานปีใหม่ 2560
ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ สอ.มอ.
ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-15.30 น.
ณ หน้าหน่วยสารบรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดการบรรยายพิเสษ เรื่อง
"การวางแผนภาษี"
วิทยากร : คุณจินดา หลิวศิริ และคุณสถาพร หลิวศิริ
ที่ปรึกษาการเงินการลงทุนก้าวสู่มาตรฐานวิชาชีพการเงิน CFP
ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 103.0 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาตินักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมจำหน่ายกระทง
ในกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559
ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไปThe improve management of smallholder rubber plantation in Thailand
โดย ศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข หัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาตินักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ชั้น ม.3 มาทำกิจกรรม 2 หัวข้อ
1. การเรียนรู้ป่าต้นน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ
วิทยากร : ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
2. การเรียนรู้การปลูกพืชแบบแม่นยำ
วิทยากร : คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง
ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15
“พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม ชั้น 8
โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาการนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2558 โดย คณบดี
การนำเสนอผลการดำเนินงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
..::แผนการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558::..การคัดเลือกนักกีฬาแข่งขันทักษะการพูดส่งเสริมทางการเกษตร
เพื่อเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 34
ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30-19.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทำความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสวนยางพาราตามหลัก
Forest Stewardship Council (FSC) ในพื้นที่โครงการ
การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (FSC) บริษัทพาเนล พลัส จำกัด
ในวันพฤสหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 266 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..กิจกรรม CPF Gateway 2016 ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4
- สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
- สาขาวิชาพืชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4
เพื่อเข้าร่วมสมัครและสัมภาษณ์ฝึกงาน สหกิจศึกษาและสมัครงาน
ในวันที่ 26 -28 ตุลาคม 2559งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา หลักสูตร “Microsoft Office 2016”
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงาน..รำลึกวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครบ 41 ปี
ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09.15-13.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ประสานงานการสอบสัมภาษณ์
การคัดเลือกนักเรียน ผู้มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30-15.00 น.
ณ ลานอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ศึกษาดูงานการทำการเกษตรของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.
ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะครูจาก 12 โรงเรียน ตชด พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และบุคลากรจากกรมชลประทาน ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
การทำการเกษตรของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ.
ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุม Matching Model ระหว่างเกษตรและผู้ประกอบการในตลาดเกษตร ม.อ.
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559
ณ ห้อง 102 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติวิทยาลัยนานาชาติ เชิญคุณวรภัทร ไผ่แก้ว เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่องความเป็นมาของชุมชนตลาดเกษตร ม.อ. ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา 142-232
ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.ประชุมเตรียมงานวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครบ 41 ปี
ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมี ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา
ต้อนรับบุคลากรและนักศึกษาจาก
Faculty of Management and Information Technology, Sultan Azlan Shah University
สหพันธรัฐมาเลเซีย จำนวน 78 คน นำโดย
1. Dr. Hasnul Abdul Hakim Bin Hasnulhadi ,Head Department of Agriculture
2. Assoc. Prof. Suhaimi Saidin, Dean Faculty of Management and Information Technology
3. Dr. Anas Tajuddin, Lecturer Faculty of Management and Information Technology
4. Wan Mansor Bin Ismail, Assistant Agriculture Officer.
เพื่อมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านการเกษตรร่วมกัน
ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้มีการติดต่อในรายละเอียดเพิ่มเติมโอกาสต่อไปภาควิชาสัตวศาสตร์ ให้บริษัทบี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด มาแนะนำองค์กร
เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
ที่ต้องการฝึกงานในสถานประกอบการในปีถัดไป
ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติอบรม CHE QA ONLINE SYSTEM ระดับหลักสูตร ระดับคณะฯ ปีการศึกษา 2558
ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 259 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2558
ในวันศุกร์ที่ 30 กัยายน 2559บุคลากรและนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวัน "มหิดล" ประจำปี 2559
ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 08.00-08.30 น.
ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะแบล็กแบงกอล
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ประชุมคณะกรรมการขับเครื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
(EdPEx)
ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 13.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 266 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติสโมสรนักศึกษาคณะทัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษา
จัดโครงการ "บริจาคโลหิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 11"
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 14.00 น.
ณ ลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร Site Visit หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 09.00-14.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม บี ชั้น 8 โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-13.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาตินายชวน หลีกภัย เป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24
ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00-15.30 น.
ณ บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากร และนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนชัยถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ
ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 18.30 น.
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภายในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24ประชุมคณะกรรมกาารพิจาราณาทุนการศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประจำปัการศึกษา 2559
ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 265 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการจัดการของเสียฯ ได้ติดต่อประสานงานกับคณะเภสัชศาสตร์และ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อดำเนินการกำจัดสารเคมี
โดยจะมีบริษัทรีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้ารับสารเคมีฯ
ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมจัดงานเกษียณอายุราชากร ประจำปี 2559
ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิาชาการ สำหรับนักศึกษาใหม่
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2559ประชุมผู้ปกครอง รอบสอง เป็นนักศึกษาจาก ระบบ (Admissions กลาง)
และรับโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ.การนำเสนอกระบวนการและแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559
ของหน่วยงานในสำนักงานเลขานุการคณะฯ
ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากร
หลักสูตร “สร้างเว็บพื้นฐานด้วย Joomla”
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติไมโครคอมพิวเตอร์ 259 อาคาร2 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาการจัดการศัตรูพืช ได้มอบกล้องจุลทรรศน์(แทงจำหน่ายแล้วไว้เพื่อการศึกษา)
แต่ยังเป็นประโยชน์กับนักเรียนตามชุมชน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง
อ.สิงหานคร จ.สงขลา จำนวน 26 กล้อง
โดยท่านนายก อบต. รำแดง นายอุดม ทักขระ เป็นผู้รับมอบจากหัวหน้าภาควิชาฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องสำนักงานภาควิชาการจัดการศัตรูพืชประชุมการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR)
ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3/2559
ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง 103 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาโดยวิธีพิเศษเพื่อเข้าศึกษาใน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิชัย โตชนกิจ)
และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ.
ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00-16.30 น.สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประชุมดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
เพื่อสร้างเความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ดังกล่าว
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาวาริชศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง
การทดแทนปลาป่นด้วยสาหร่ายในอาหารกุ้ง
โดย Dr.Mark E.Huntley จาก Cornell University, USA
ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง 103 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 27(2/2559)
ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 47(4/2559)
ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะวิทยาศาสตร์ นำนักศึกษาในโครงการ พสวท. จำนวน 60 คน
เข้าฟังบรรยายและทำกิจกรรมวิชาการปฏิบัติการ
โดย ศ.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ภาควิชาพืชศาสตร์
ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้อง 102 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการประชุมเตรียมงานรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30-15.00 น.
ณ ห้อง 104 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ปี 2559-2563 (ปีการศึกษา)" ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559
ณ ชั้น 2 ห้องประชุม 1 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ.เกษตรกรและพ่อค้าแม่ค้า จากเทศบาลตำบลกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
จำนวน 50 คน มาศึกษาดูงาน เรื่อง
"กว่าจะเป็นตลาดเกษตร ม.อ."
ในวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-17.30 น.
ณ ห้อง 102 และตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติจับฉลากเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธ์จำหน่ายสินค้าพื้นที่ปกติ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24
ในวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติฝึกอบม เพาะเห็ด บ่มอาชีพ รุ่นที่ 1
จัดโดย ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากร หลักสูตร “Microsoft Excel 2013”
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติไมโครคอมพิวเตอร์ 259 อาคาร2 คณะทรัพยากรธรรมชาติการสอบสัมภาษณ์นักเรียนรอบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ลานเรือ คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมเตรียมการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะฯ
ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติสอ.มอ.สัญจร พบสมาชิกคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 11.30-13.30 น.
ณ ห้อง 102 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมผู้ปกครอง รอบแรก จะเป็นนักศึกษาโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้
โครงการรักเกษตร โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำการศึกษา 2559
ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559
ณ ห้อง 102 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติผู้นำเกษตรกร และคณะฯ จากวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มาศึกษาดูงาน "ด้านการเกษตร"
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ปี 2558-2562 (ปีการศึกษา)
ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR)
ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559
ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 26(1/2559)
ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติด้วย
การใช้โปรแกรม Microsoft Word ครั้งที่ 2/2558
ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้ Microsoft Word เพื่อจัดวิทยานิพนธ์อย่างมืออาชีพ"
โดย คุณณรงค์ บางท่าไม้
ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 259 คณะทรัพยากรธรรมชาติค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปีที่ 2 "วิถีพึ่งพาตน"
จำนวน 60 คน (อายุระหว่าง 9-12 ปี)
ในวันที่ 18-22 เมษายน 2559
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และบริเวณตลาดเกษตร ม.อ.
..::Share บันทึก 1 | บันทึก 2 | บันทึก 3 | บันทึก 4 | บันทึก 5::..ประชุมเตรียมความพร้อมค่ายเกษตรกรตัวน้อย ครั้งที่ 2
ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาสงกรานต์ สุขสำราญชาวทรัพย์
ประเพณีวันสงกรานต์ แนวคิด "สีสันวันสงกรานต์ สืบสานวิถีไทย "
พิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล สรงน้ำพระ ขอพรจากคณาจารย์ ผู้อาวุโส
ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 08.30-13.00 น.
ณ ลานไทร อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาตินักเรียนและคุณครูโรงเรียนอัจฉริยะ จำนวน 60 คน ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรม
ฐานเพาะเมล็ดผัก, กิจกรรมน้ำยาเอนกประสงค์ และฐานทำน้ำ EM
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..สโมสรนักศึกษาคณะทัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษา
จัดโครงการ "บริจาคโลหิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 10"
ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 14.00 น.
ณ ลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติสำนักพาณิชย์จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี และยะลา
มาศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร"
ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..ประชุมคณะกรรมการขับเครื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
(EdPEx) ครั้งที่ 4/2559
ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติสอบสัมภาษณ์นักเรียน โครงการ GAT/PAT และ โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุม 260, 265, 266 คณะทรัพยากรธรรมชาติเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558
ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ประเภทนวัตกรรม :
1. การเลือกสาขาวิชาของนักศึกษา สายเกษตรศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)
2. การสร้างโรงเรือนสำหรับปลูกพืช (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)
3. Zero Waste ของเสียเหลือศูนย์ (รางวัลชนะเลิศ)

ประเภทพัฒนางานทั่วไป :
1. การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ด้านงานบริการและงานซ่อมบำรุง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2. การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีในแปลงสาธิตธุรกิจเกษตรชุมชน (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)
3. การประชาสัมพันธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายด้วยกลวิธีสมัยปัจจุบัน (รางวัลชนะเลิศ)
4. ความก้าวหน้าการปลูกปาล์ม เปรียบเทียบเชิงการค้า 8 สายพันธุ์ ปี 2557-2558
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคของสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวี
6. เครือข่ายธุรกิจเกษตรชุมชน (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)
7. การใช้ Google Forms สร้างแบบสอบถามออนไลน์แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์นฤมล พฤกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา
ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1.Sommai-TQF58
2.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ
3.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558_บศเลือกตั้งรับรองสิทธิ์สโมสรนักศึกษา
และเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2559
ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-15.30 น.
ณ ลานไทร คณะทรัพยากรธรรมชาติเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จังหวัดสงขลา เยี่ยมชม เก็บตัวอย่างสินค้า และสัมภาษณ์ข้อมูล
ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 15.00-17.00 น.
ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
อ.ควนกาหลง จ.สตูล มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และเยี่ยมชม ตลาดเกษตร ม.อ.
ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2559
ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้อง 103 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชาพิจารณ์ "การปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างวิชาการของคณะฯ
และวิกฤตจากการเป็นมหาวิยาลัยในกำกับ "
ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการขับเครื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
(EdPEx) ครั้งที่ 3/2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการขับเครื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
(EdPEx) ครั้งที่ 2/2559
ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.30-14.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติโครงการเสวนา เรื่อง "การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. "
วิทยากร : ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดี
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00-13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
ระดับหลักสูตร" ครั้งที่ 1/2559
ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์เพื่อสุขภาพ
ให้กับ กลุ่มนักธุรกิจทั่วไป จำนวน 14 คน
ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีววินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้ประชุมคณะกรรมการขับเครื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
(EdPEx) ครั้งที่ 1/2559
ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.30-14.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติโครงการศึกษาดูงาน 5ส เรื่อง การดำเนินกิจกรรม 5ส และการตรวจประเมิน 5ส
ของกลุ่มสำนักงาน และกลุ่มห้องปฏิบัติการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
..::Share บันทึก 1 | บันทึก 2 | บันทึก 3 | บันทึก 4 | บันทึก 5::..สอบสัมภาษณ์นักเรียน โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ลานเรือ อาคาร 1 และ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากร นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้าตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดนัดเกษตรกร
เทศบาลคอหงศ์ เทศบาลคลองแห
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558
ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-14.00 น.
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::Share Big Cleaning Day บันทึก 1 | บันทึก 2 | บันทึก 3 | บันทึก 4
บันทึก 5 | บันทึก 6 | บันทึก 7 | บันทึก 8::..โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช นำนักเรียนชั้น ม.4-6
มาศึกษาดูงานฟาร์มภาควิชาสัตวศาสตร์
และตลาดเกษตร ม.อ.
ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น.ประชุมสรุปผลการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23
ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติอนาคตการเรียนการสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในศตวรรษที่ 21
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรธรรมชาติ
กลุ่มผู้ฟัง อาจารย์รุ่นใหม่ของชาวทรัพยฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 45(2/2559)
ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา หลักสูตร “Microsoft Office 2013”
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการ 5ส จัดกิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 1/2559
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 และ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยบริษัทวงศ์บัณฑิตจะนำรถสำหรับทำลายเอกสารมาให้บริการพิธีมอบทุนการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปะจำปีการศึกษา 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการขายผล
เรื่อง "จะออกนอกระบบหรือไม่ หาคำตอยได้ในวันนี้"
โดย รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการ Happy University
ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติอบรมให้ความรู้กระบวนการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง
โดย คุณวราภรณ์ สุภเกษมวงศ์ หน่วยพัสดุ
ในวันที่ 14-15 มกราคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 44(1/2559)
ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 13.30 - 15.45 น.
ณ ห้อง 103 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ และชาวตลาดเกษตร ม.อ.
จัดกิจกรรม "วันเด็ก ประจำปี 2559"
ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 08.00-14.00 น.
ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ