ยินดีต้อนรับสู่หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา งานบริการการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ   Academic Supporting Unit  Faculty of Natural Resources


  ไฟล์การบรรยาย โครงการอบรม "การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่"

หลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล โดย ผอ.สุธน ไชยสุวรรณ
บทบาท & หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดย รศ.ปริญญา อรุณวิสุทธิ์
Problem-based learning โดย รศ.นพ.อานุภาพ เลหะกุล
Active learning โดย รศ.ดร.สุวิมล เขี้ยวแก้ว

 

จัดทำโดย : หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-6049, 0-7444-6653 โทรสาร 0-7455-8803

ปรับปรุง : 3 พฤศจิกายน 2554