หน้าหลัก PSU > หน้าหลักคณะ > สหกิจศึกษา
 
 สหกิจศึกษา
Main menu
หน้าหลัก
สหกิจศึกษา คืออะไร
บทบาทและหน้าที่
บทบาทขององค์กร/สถานประกอบการ
แนวปฏิบัติ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา
การเขียนรายงานสหกิจศึกษา
แผนการเรียนสหกิจศึกษา
ใบสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา
สวัสดิการค่าใช้จ่าย
แบบฟอร์ม
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจ


ที่มา : หน่วยทะเบียนและประเมินผลฯ
ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ จตุรพร สอนจิต
โทร.: 074-286049
สหกิจศึกษา รุ่นที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2/2554

          ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของนักศึกษาให้ตรงความต้องการของตลอดแรงงาน คณะฯ จึงจัดให้มีโครงการสหกิจศึกษาขึ้น ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สนใจเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ทั้งหมด 65 ราย เข้าปฏิบัติงานกับหน่วยงาน/สถานประกอบการ จำนวน 24 หน่วยงานทั้งภาครัฐ และบริษัทเอกชน ซึ่งมากกว่าภาคการศึกษาที่2/2553 เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย นักศึกษาจากภาควิชาพืชศาสตร์ 43 ราย นักศึกษาจากภาควิชาธรณีศาสตร์ 4 ราย นักศึกษาจากภาควิชาการจัดการศัตรูพืช 12 ราย และนักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์ 2 รายซึ่งก่อนจะเดินทางไปสหกิจฯ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะฯ ได้จัดให้มีการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานก่อนเดินทางไปยังสถานประกอบการต่างๆ นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าอบรม ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
          • การใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel)
          • สารสนเทศและการสื่อสาร (Internet, Email)
          • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
          • ทักษะการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการวิจัยทางเกษตร
          • 5 ส กับการทำงานในองค์กร
          • เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสู่งานสายอาชีพ
          • อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน

ซึ่งสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา มีจำนวน 24 สถานประกอบการ ดังนี้
          1. ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ
          2. ศูนย์รับซื้อเมล็ดกาแฟสวี บริษัทเนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด
          3. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.ตรัง
          4. บริษัท เปา-รงค์ ออยล์ปาล์ม จำกัด
          5. สวนอุดมการ์เด้น
          6. บริษัท เจียไต๋ จำกัด
          7. บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำกัด
          8. กลุ่มธุรกิจพืชครบงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (กลุ่มผลิตกล้ายาง)
          9. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.สงขลา
          10. Six Senses Destination Spa Phuket Resort
          11. บริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด
          12. ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี
          13. ไร่องุ่นพรมชน
          14. โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
          15. สถานีวิจัยลำตะคอง
          16. ศูนย์บริหารศัตรูพืช สงขลา
          17. บริษัท ไบเออร์ ครอปซายน์
          18. บริษัท เทพวัฒนาเคมี จำกัด
          19. บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด
          20. ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง
          21. บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด
          22. บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม
          23. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
          24. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

สหกิจฯ ถือเป็นเส้นทางให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานจริง และหวังว่านักศึกษาคงจะได้ประโยชน์และมิตรภาพกับการเดินทางในครั้งนี้เช่นกัน


สหกิจศึกษา รุ่นที่ 6 | 5

เริ่ม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2548
จัดทำโดย : ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th