1. ส่งเสริมการดำเนินงานของหน่วยงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย / คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย/คณะทรัพยากรธรรมชาติ เห็นสมควร

 3. เพื่อนำดอกผลที่ได้จากกองทุนไปใช้ในการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติด้าน ต่างๆ เช่น
     - ทุนการศึกษา
     - ทุนวิจัย
     - พัฒนาบุคลากร
     - อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

 4. เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชน

 5. เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมหารายได้เข้ากองทุน 
 

 

 

วัตถุประสงค์ของกองทุน

 

  หน้าหลัก PSU > หน้าหลักคณะ > กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุวภัทร วชิรอนันต์ โทร 074-286022 E-mail : doungrat.w@psu.ac.th
คุณวิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ โทร 074-286028 E-mail : wilailuk.s@psu.ac.th
คุณวิตชุณีย์ ศรียะพันธ์ โทร 074-286051 E-mail : wichunee.sr@psu.ac.th

กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-286050-1 โทรสาร 074-286050