หน้าหลัก PSU > หน้าหลักคณะ > กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ > คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ

คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 061/2558


1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจือ  สุทธิวนิช
ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง มณีกุล ที่ปรึกษา
4. รองศาสตราจารย์เสาวนิต คูประเสริฐ ที่ปรึกษา
5. รองศาสตราจารย์วัลลภ สันติประชา ที่ปรึกษา
6. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประธานกรรมการ
7. รองศาสตราจารย์อรัญ งามผ่องใส กรรมการ
8. นายสุขเกษม   จารุพงศ์ กรรมการ
9. นายไตรรัตน์   ทองปลอด กรรมการ
10. นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ
11. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ
12. หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการ
13. นางสาวโสภิดา ขี่ทอง ผู้ช่วยเลขานุการ
14. นายณรงค์ศักดิ์ นกแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ
15. นายกฤษฎา หลักเมือง ผู้ช่วยเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุวภัทร วชิรอนันต์ โทร 074-286022 E-mail : doungrat.w@psu.ac.th
คุณวิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ โทร 074-286028 E-mail : wilailuk.s@psu.ac.th
คุณวิตชุณีย์ ศรียะพันธ์ โทร 074-286051 E-mail : wichunee.sr@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 10 ตุลาคม 2557
กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-28605-1 โทรสาร 074-286050