ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงานจัดตั้ง กองทุนประจำหน่วยงานขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาและจัดกิจกรรมหา รายได้เข้ากองทุนและนำดอกผลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความเห็นชอบพร้อมออกระเบียบว่าด้วย “การจัดตั้งกองทุนของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พ.ศ.2534” กรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ อย่างสูงแก่นักศึกษา บุคลากร หน่วยงาน และสังคม จึงได้เสนอขอจัดตั้ง “กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ”ต่อสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้รับความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 214(7/2540) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2540โดยมีเงินกองทุนเริ่มแรกเป็นเงินจำนวน1,103,486.01 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทหนึ่งสตางค์)ซึ่งประกอบด้วย ทุนที่ได้รับบริจาคมาจากแหล่งต่างๆ กัน ได้แก่
-ทุนศรีโบ – ชูศรี ไชยประสิทธิ์
-ทุน ดร.เจือ – นงลักษณ์ สุทธิวนิช
-ทุนมูลนิธิวิธานสันติ
-ทุน Takai Yasuo
-ทุน ดร.สิทธิ – ดร.มะลิ บุญยรัตนผลิน
-กองทุน NR 15
-ทุน ดร.สุชีพ รัตนสาร และ
-ผู้บริจาครายอื่นๆ
  หน้าหลัก PSU > หน้าหลักคณะ > กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุวภัทร วชิรอนันต์ โทร 074-286022 E-mail : doungrat.w@psu.ac.th
คุณวิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ โทร 074-286028 E-mail : wilailuk.s@psu.ac.th
คุณวิตชุณีย์ ศรียะพันธ์ โทร 074-286051 E-mail : wichunee.sr@psu.ac.th

กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-286050-1 โทรสาร 074-286050