ภาควิชา
 Department

 

 
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช (Pest Management)
 
ภาควิชาธรณีศาสตร์ (Earth Science)
 
ภาควิชาพืชศาสตร์ (Plant Science)
 
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร (Agriculture Development)
 
ภาควิชาวาริชศาสตร์ (Aquatic Science)
 
ภาควิชาสัตวศาสตร์ (Animal Science)

 

   ศูนย์วิจัย
 Research Center

 

 
สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน
Oil Palm Research and Development Center
 
ศูนย์วิจัยการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ (ภาคใต้)
National Biological Control Research Center Southern
 
ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน
Tropical Fruit and Plantation Crop Research Center
 
ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
Agricultural Resource and Environmental Systems Research Center
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
Small Ruminant Research and Development Center
 
ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ
Aquatic Animal Health Research Center


Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University
Hat Yai, Songkhla 90112 Thailand
Tel. (66) 074-212806    Fax (66) 074-212823

คณะทรัพยากรธรรมชาติ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

โทรศัพท์  (66) 074-212806
โทรสาร (66) 074-212823
                                                                                                                 
แนะนำติชม: amonrat.b@psu.ac.th