หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ 
 
กลุ่มอีเมล์ (E-mail Group) คณะทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มบุคลากร (ภาพรวม)
natural@group.psu.ac.th กลุ่มบุคลากรทุกคนในคณะฯ ( 11 ม.ค.62)
nr-deanstaff@group.psu.ac.th กลุ่มผู้บริหารคณะฯ (ผู้บริหารส่วนกลาง) (11 ม.ค.61)
nr-headdept@group.psu.ac.th กลุ่มหัวหน้าภาควิชา (2 ต.ค.61)
nr-board@group.psu.ac.th กลุ่มกรรมการประจำคณะฯ (2 ต.ค.61)
nr-lecturer@group.psu.ac.th กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ (12 ก.ย.61)
nr-staff@group.psu.ac.th กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ( 11 ม.ค.62)
nr-dept1@group.psu.ac.th กลุ่มเลขานุการภาควิชา และหัวหน้างาน(เทียบเท่า)( 11 ม.ค.62)
nr-dept2@group.psu.ac.th กลุ่มธุรการภาควิชา ( 6 พ.ย.61)
nr-finance@group.psu.ac.th กลุ่มการเงินคณะฯ
nr-anrb-coe@group.psu.ac.th กลุ่มเมล์ของสถานวิจัยความเป็นเลิศฯ ของคณะฯ
nr-prfair@group.psu.ac.th กลุ่มเมล์ของคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเกษตรภาคใต้
nr-staffkm@group.psu.ac.th กลุ่มเมล์ของคณะทำงานจัดการความรู้ (KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ (28 พ.ย.59)
nr-qa@group.psu.ac.th กลุ่มเมล์เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ (20 ก.พ.60)
nr-retire@group.psu.ac.th กลุ่มผู้เกษียณอายุราชการ (2 ต.ค.61)
nr-5s@group.psu.ac.th กลุ่มคณะกรรมการ 5ส (20 ธ.ค.61)
nrcurriculum59@group.psu.ac.th อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (9 มิ.ย.59)
nr-student@group.psu.ac.th คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม (7 ก.ย.60)
nr-scholarship@group.psu.ac.th คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ (7 ก.ย.60)
nr-5slab@group.psu.ac.th กลุ่มคณะกรรมการห้องปฏิบัติการวิจัย (9 พ.ค.60)
nr-researchlab@group.psu.ac.th กลุ่มผู้รับผิดชอบและดูแลห้องปฏบัติการวิจัย (9 พ.ค.60)
กลุ่มภาควิชา
nr-anistaff@group.psu.ac.th กลุ่มอีเมล์ของบุคลากรภาควิชาสัตวศาสตร์ (2 ต.ค.61)
nr-agristaff@group.psu.ac.th กลุ่มอีเมล์ของบุคลากรภาควิชาพัฒนาการเกษตร (2 ส.ค.60)
nr-peststaff@group.psu.ac.th กลุ่มอีเมล์ของบุคลากรภาควิชาการจัดการศัตรูพืช (13 พ.ย.61)
nr-plantstaff@group.psu.ac.th กลุ่มอีเมล์ของบุคลากรภาควิชาพืชศาสตร์ (12 ก.ย.61)
nr-aquaticstaff@group.psu.ac.th กลุ่มอีเมล์ของบุคลากรภาควิชาวาริชศาสตร์ (29 ส.ค.59)
nr-soilstaff@group.psu.ac.th กลุ่มอีเมล์ของบุคลากรภาควิชาธรณีศาสตร์ ( 6 พ.ย.61)
nr-office@group.psu.ac.th กลุ่มอีเมล์ของบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะ ( 10 ม.ค.62)

กลุ่ม E Mail address มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E Mail address ผู้รับ
psu-all-unit@group.psu.ac.th 1. ผู้บริหาร (อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี) ทุกวิทยาเขต
2. ทุกหน่วยงาน (กอง/คณะ/ศูนย์/สำนักงาน) ทุกวิทยาเขต
psu-moe0521@group.psu.ac.th ทุกหน่วยงาน/ทุกวิทยาเขต (ไม่มีผู้บริหาร)
psu-all-hatyai@group.psu.ac.th ผู้บริหาร/ทุกหน่วยงาน วิทยาเขตหาดใหญ่
psu-all-pattani@group.psu.ac.th ผู้บริหาร/ทุกหน่วยงาน วิทยาเขตปัตตานี
psu-all-phuket@group.psu.ac.th ผู้บริหาร/ทุกหน่วยงาน วิทยาเขตภูเก็ต
psu-all-surattani@group.psu.ac.th ผู้บริหาร/ทุกหน่วยงาน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
psu-all-trang@group.psu.ac.th ผู้บริหาร/ทุกหน่วยงาน วิทยาเขตตรัง
psu-moe0521.1@group.psu.ac.th สำนักงาน วิทยาเขตหาดใหญ่
ทุกหน่วยงาน (ไม่มีผู้บริหาร)
psu-moe0521.2@group.psu.ac.th สำนักงาน วิทยาเขตปัตตานี
ทุกหน่วยงาน (ไม่มีผู้บริหาร)
psu-moe0521.3@group.psu.ac.th สำนักงานอธิการบดีเขตการศึกษาภูเก็ต
ทุกหน่วยงาน (ไม่มีผู้บริหาร)
psu-moe0521.4@group.psu.ac.th สำนักงาน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ทุกหน่วยงาน (ไม่มีผู้บริหาร)
psu-moe0521.5@group.psu.ac.th สำนักงานเขตการศึกษาตรัง
ทุกหน่วยงาน (ไม่มีผู้บริหาร)
E Mail address ทุกหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
psu-all-unit@group.psu.ac.th 1. ผู้บริหาร (อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี) ทุกวิทยาเขต
2. ทุกหน่วยงาน (กอง/คณะ/ศูนย์/สำนักงาน) ทุกวิทยาเขต
psu-exec-hatyai@group.psu.ac.th ผู้บริหารวิทยาเขตหาดใหญ่ (อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี)
psu-exec-pattani@group.psu.ac.th ผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี (อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี)
psu-exec-phuket@group.psu.ac.th ผู้บริหารวิทยาเขตภูเก็ต (อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี)
psu-exec-surattani@group.psu.ac.th ผู้บริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี)
psu-exec-trang@group.psu.ac.th ผู้บริหารวิทยาเขตตรัง (อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี)
psu-all-hatyai@group.psu.ac.th ผู้บริหาร/ทุกหน่วยงาน วิทยาเขตหาดใหญ่
psu-all-pattani@group.psu.ac.th ผู้บริหาร/ทุกหน่วยงาน วิทยาเขตปัตตานี
psu-all-phuket@group.psu.ac.th ผู้บริหาร/ทุกหน่วยงาน วิทยาเขตภูเก็ต
psu-all-surattani@group.psu.ac.th ผู้บริหาร/ทุกหน่วยงาน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
psu-all-trang@group.psu.ac.th ผู้บริหาร/ทุกหน่วยงาน วิทยาเขตตรัง
psu-moe0521@group.psu.ac.th ทุกหน่วยงาน/ทุกวิทยาเขต (ไม่มีผู้บริหาร)
psu-moe0521.1@group.psu.ac.th สำนักงาน วิทยาเขตหาดใหญ่
ทุกหน่วยงาน (ไม่มีผู้บริหาร)
psu-moe0521.01@group.psu.ac.th กองกลาง
psu-moe0521.02@group.psu.ac.th กองการเจ้าหน้าที่
psu-moe0521.03@group.psu.ac.th กองกิจการนักศึกษา
psu-moe0521.04@group.psu.ac.th กองคลัง
psu-moe0521.05@group.psu.ac.th กองบริการการศึกษา
psu-moe0521.06@group.psu.ac.th กองแผนงาน
psu-moe0521.07@group.psu.ac.th กองอาคารสถานที่
psu-moe0521.08@group.psu.ac.th หน่วยตรวจสอบภายใน
psu-moe0521.09@group.psu.ac.th ศูนย์คอมพิวเตอร์
psu-moe0521.10@group.psu.ac.th ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
psu-moe0521.11@group.psu.ac.th สำนักวิจัยและพัฒนา
psu-moe0521.12@group.psu.ac.th สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
psu-moe0521.13@group.psu.ac.th สถาบันเครื่อข่ายฯสวรส.ภาคใต้
psu-moe0521.14@group.psu.ac.th สำนักงานประกันคุณภาพ
psu-moe0521.15@group.psu.ac.th ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
psu-moe0521.16@group.psu.ac.th IMT-GT
psu-moe0521.17@group.psu.ac.th สภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
psu-moe0521.18@group.psu.ac.th สถานีวิทยุกระจายเสียง
psu-moe0521.20@group.psu.ac.th สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
psu-moe0521.21@group.psu.ac.th สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
psu-moe0521.23@group.psu.ac.th สถาบันสันติศึกษา
psu-moe0521.24@group.psu.ac.th โครงการจัดตั้งเทคนิคการแพทย์
psu-moe0521.25@group.psu.ac.th กองทะเบียนและประมวลผล
psu-moe0521.1.01@group.psu.ac.th คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
psu-moe0521.1.02@group.psu.ac.th คณะทรัพยากรธรรมชาติ
psu-moe0521.1.03@group.psu.ac.th คณะทันตแพทยศาสตร์
psu-moe0521.1.04@group.psu.ac.th คณะนิติศาสตร์
psu-moe0521.1.05@group.psu.ac.th คณะพยาบาลศาสตร์
psu-moe0521.1.06@group.psu.ac.th คณะแพทยศาสตร์
psu-moe0521.1.07@group.psu.ac.th คณะเภสัชศาสตร์
psu-moe0521.1.08@group.psu.ac.th คณะวิทยาการจัดการ
psu-moe0521.1.09@group.psu.ac.th คณะวิทยาศาสตร์
psu-moe0521.1.10@group.psu.ac.th คณะวิศวกรรมศาสตร์
psu-moe0521.1.11@group.psu.ac.th คณะศิลปศาสตร์
psu-moe0521.1.12@group.psu.ac.th คณะอุตสาหกรรมเกษตร
psu-moe0521.1.13@group.psu.ac.th บัณฑิตวิทยาลัย
psu-moe0521.1.14@group.psu.ac.th สภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่
psu-moe0521.1.15@group.psu.ac.th คณะเศรษฐศาสตร์
psu-moe0521.1.16@group.psu.ac.th ศูนย์บ่มเฉพาะวิสาหกิจ
psu-moe0521.1.17@group.psu.ac.th คณะการแพทย์แผนไทย
psu-moe0521.1.18@group.psu.ac.th สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง
psu-moe0521.2@group.psu.ac.th สำนักงาน วิทยาเขตปัตตานี
ทุกหน่วยงาน (ไม่มีผู้บริหาร)
psu-moe0521.2.01@group.psu.ac.th กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
psu-moe0521.2.02@group.psu.ac.th กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
psu-moe0521.2.03@group.psu.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
psu-moe0521.2.04@group.psu.ac.th คณะวิทยาการสื่อสาร
psu-moe0521.2.05@group.psu.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
psu-moe0521.2.06@group.psu.ac.th คณะศิลปกรรมศาสตร์
psu-moe0521.2.07@group.psu.ac.th คณะศึกษาศาสตร์
psu-moe0521.2.08@group.psu.ac.th วิทยาลัยอิสลามศึกษา
psu-moe0521.2.09@group.psu.ac.th สำนักวิทยาบริการ
psu-moe0521.2.10@group.psu.ac.th สำนักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
psu-moe0521.2.11@group.psu.ac.th สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
psu-moe0521.2.12@group.psu.ac.th สภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี
psu-moe0521.2.13@group.psu.ac.th สถานีวิทยุกระจายเสียง วข.ปน
psu-moe0521.2.14@group.psu.ac.th คณะรัฐศาสตร์
psu-moe0521.3@group.psu.ac.th สำนักงานอธิการบดีเขตการศึกษาภูเก็ต
ทุกหน่วยงาน (ไม่มีผู้บริหาร)
psu-moe0521.3.01@group.psu.ac.th วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
psu-moe0521.3.02@group.psu.ac.th คณะการบริการและการท่องเที่ยว
psu-moe0521.3.03@group.psu.ac.th คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
psu-moe0521.3.04@group.psu.ac.th คณะวิเทศศึกษา
psu-moe0521.4@group.psu.ac.th สำนักงาน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ทุกหน่วยงาน (ไม่มีผู้บริหาร)
psu-moe0521.4.01@group.psu.ac.th วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
psu-moe0521.4.02@group.psu.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
psu-moe0521.4.03@group.psu.ac.th คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
psu-moe0521.5@group.psu.ac.th สำนักงานเขตการศึกษาตรัง
ทุกหน่วยงาน (ไม่มีผู้บริหาร)
psu-moe0521.5.01@group.psu.ac.th คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
psu-moe0521.6.01@group.psu.ac.th สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
psu-moe0521.6.02@group.psu.ac.th มอ วิทยานุสรณ์


จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th