หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ 
 ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553| 2552| 2551 | 2550 | 2550 ย้อนหลัง
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561
ตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
หลักสูตร รุ่น วันที่ เวลา ห้อง
หลักสูตร “Microsoft Office Word 2016” 1 4 พฤศจิกายน 2560 09.00-12.00 น. ทธ.159
2 11 พฤศจิกายน 2560 09.00-12.00 น. ทธ.159
3 18 พฤศจิกายน 2560 09.00-12.00 น. ทธ.159
4 25 พฤศจิกายน 2560 09.00-12.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office PowerPoint 2016 ” 1 4 พฤศจิกายน 2560 13.00-16.00 น. ทธ.159
2 11 พฤศจิกายน 2560 13.00-16.00 น. ทธ.159
3 18 พฤศจิกายน 2560 13.00-16.00 น. ทธ.159
4 25 พฤศจิกายน 2560 13.00-16.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Excel 2016” 1 5 พฤศจิกายน 2560 09.00-16.00 น. ทธ.159
2 12 พฤศจิกายน 2560 09.00-16.00 น. ทธ.159
3 19 พฤศจิกายน 2560 09.00-16.00 น. ทธ.159
4 26 พฤศจิกายน 2560 09.00-16.00 น. ทธ.159

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด สมัครผ่านเว็บไซต์


จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th