หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ 
 ปีงบประมาณ 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553| 2552| 2551 | 2550 | 2550 ย้อนหลัง
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562
ตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทธ.159 และ ทธ.158 อาคาร 2 ชั้น 1
หลักสูตร รุ่น วันที่ เวลา
หลักสูตร “Microsoft Office Word 2010” 1 26 มกราคม 2562 09.00-12.00 น.
2 2 กุมภาพันธ์ 2562
3 9 กุมภาพันธ์ 2562
4 16 กุมภาพันธ์ 2562
5 23 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตร “Microsoft Office PowerPoint 2010” 1 26 มกราคม 2562 13.00-16.00 น.
2 2 กุมภาพันธ์ 2562
3 9 กุมภาพันธ์ 2562
4 16 กุมภาพันธ์ 2562
5 23 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตร “Microsoft Office Excel 2010” 1 27 มกราคม 2562 09.00-16.00 น.
2 3 กุมภาพันธ์ 2562
3 10 กุมภาพันธ์ 2562
4 17 กุมภาพันธ์ 2562
5 24 กุมภาพันธ์ 2562

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด สมัครผ่านเว็บไซต์


จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th