หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ 
 ปีงบประมาณ 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553| 2552| 2551 | 2550 | 2550 ย้อนหลัง
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560
หลักสูตร วันที่ เวลา ห้อง
หลักสูตร “การใช้ Windows 10 และ Microsoft Office 2016 เบื้องต้น” 13-14 มิถุนายน 2560 09.00-12.00 น. ทธ.259
หลักสูตร “ตกแต่งรูปและสร้างโลโก้อย่างง่าย” 20-21 มิถุนายน 2560 09.00-12.00 น. ทธ.259
รับจำนวนรุ่นละ 35 คนจัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th