หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ 
 ปีงบประมาณ 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553| 2552| 2551 | 2550 | 2550 ย้อนหลัง
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทธ.159 และ ทธ.158 อาคาร 2 ชั้น 1
หลักสูตร รุ่น วันที่ เวลา
หลักสูตร “Microsoft Office Word 2010” 1 16 มกราคม 2564 09.00-12.00 น.
2 6 กุมาพันธ์ 2564
3 27 กุมาพันธ์ 2564
4 6 มีนาคม 2564
5 13 มีนาคม 2564
หลักสูตร “Microsoft Office PowerPoint 2010” 1 16 มกราคม 2564 13.00-16.00 น.
2 6 กุมาพันธ์ 2564
3 27 กุมาพันธ์ 2564
4 6 มีนาคม 2564
5 13 มีนาคม 2564
หลักสูตร “Microsoft Office Excel 2010” 1 17 มกราคม 2564 09.00-16.00 น.
2 7 กุมาพันธ์ 2564
3 28 กุมาพันธ์ 2564
4 7 มีนาคม 2564
5 14 มีนาคม 2564

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด สมัครผ่านเว็บไซต์


จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-286018 โทรสาร 074-286038
http://www.natres.psu.ac.th/
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th