mac

รายการ
ราคาสุกร / กิโลกรัม
สันใน
155
สันนอก
155
เนื้อแดงล้วน
150
หมูบด
150
สามชั้น
150
ซี่โครง
155
ขาหน้า
130
ขาหลัง
115
กระดูกซุป
100
สันหลัง
130
เครื่องใน หัวใจ ไต
85
ไส้อ่อน ไส้ตัน
100
ตับ
150
หนังหมู
35
ปอด(ช่อง)
25
ลิ้น
100
หัวกลม
350
หัวปอก
105
เลือด
15
ไข่ไก่
ราคา / 1ถุง 10 ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 1
43
ไข่ไก่ เบอร์ 2
41
ไข่ไก่ เบอร์ 3
38
ไข่ไก่ เบอร์ 4
36
สินค้าอื่นๆ
ราคา / ชิ้น
น้ำผึ้ง
270
ผัก(ผลิตผลจากการเรียน)
15/20/25/30
ข้าวสังข์หยด
50
ดินผสม/ปุ๋ยอินทรีย์
30
ผลิตภัณฑ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ
b