Main Menu

ปณิธาน ค่านิยมร่วม
วัฒนธรรมองค์กร
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

แผนพัฒนา
    -  แผนคณะ
    -  แผน ม.อ.
    -  แผน สกอ.
    -  แผน AEC
    -  แผนนโยบายทั่วไป

แผนที่การเรียนการสอน

แผนปฏิบัติการประจำปี 

งบประมาณประจำปี
    -  เงินรายได้
    -  เงินงบประมาณแผ่นดิน  

ราชการใสสะอาด

สารสนเทศสำหรับประกันคุณภาพ

KPIs คณะ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร
   - การจัดการความรู้
     ด้านนโยบายและแผน

   - ด้านนักศึกษา
      และบัณฑิตศึกษา

         - หลักสูตร   

         - ภาวะการทำงานของบัณฑิต
           และความพึงพอใจนายจ้าง

         - นักศึกษาเต็มเวลา

         - สถิตินักศึกษา  


   - ด้านวิจัย

         - โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น

         - รายงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์

         - ฐานข้อมูลงานวิจัย

         - ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์


   - ด้านบุคลากร

         - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

         - จำนวนผู้เกษียณอายุราชการ
           (ปี 2553-2562)

 
   - ด้านคอมพิวเตอร์

   - ด้านอาคารสถานที่

ภาควิชา

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

ภาควิชาธรณีศาสตร์

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

ภาควิชาพืชศาสตร์

ภาควิชาวาริชศาสตร์

ภาควิชาสัตวศาสตร์

ศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย/ศูนย์

ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน

ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากร
   และสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยการควบคุมศัตรูพืชโดย
  ชีวินทรีย์แห่งชาติ (ภาคใต้)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิต-
   ปาล์มน้ำมัน

สถานีวิจัยเทพา

สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

สถานีวิจัยท่าเชียด

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง

ติดต่อสอบถามได้ที่

นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์
E-mail : wilailuk.s@psu.ac.th
โทร. 0-7428-6028

นางมะลิ นิลสุวรรณ
E-mail : mali.n@psu.ac.th
โทร. 0-7428-6029

ผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 20 มิ.ย.2549
 
โครงสร้างคณะทรัพยากรธรรมชาติ
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ   ( ณ 28 มีนาคม 2561)
แผนภูมิการบริหาร   ( ณ 28 มีนาคม 2561)


ทำเนียบคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ทำเนียบคณบดี  (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน) 
 
ผังพื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผังพื้นที่ประมาณ 165 ไร่    (ข้อมูล ณ 11 มกราคม 2555)
 
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙   ( ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559)

การจัดตั้งหน่วยงาน

จัดตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92  ตอนที่ 217  
วันที่  21 ตุลาคม  พุทธศักราช 2518


การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ทม 1201/4195วันที่  3  กันยายน พุทธศักราช 2534

 

การแบ่งส่วนราชการภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 116  ตอนที่ 76 ง วันที่  23  กันยายน พุทธศักราช 2542

 

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จัดตั้งฝ่ายวิจัยและบริการ เป็นหน่วยงานภายในคณะฯ
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วันที่  22 มกราคม  พ.ศ. 2546)

 


ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / แนวทางปฏิบัติ

หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา (ศธ 0503(3)/ว 507 วันที่ 30 เม.ย.2555)

หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
 
 
 

 

 

 


 

 


Update 25 เม.ย. 2561

จัดทำโดย : มะลิ นิลสุวรรณ   งานนโยบายและแผน  สำนักงานเลขานุการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112   
โทรศัพท์ : 074-286028-9  โทรสาร : 074-558803
เริ่มวันที่ 20 มิถุนายน 2549
  (ปรับปรุง Website ครั้งที่ 5  เมื่อ กรกฏาคม 2557)
E-mail : mali.n@psu.ac.th    Website : http://www.natres.psu.ac.th