Main Menu

ปณิธาน ค่านิยมร่วม
วัฒนธรรมองค์กร
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

แผนพัฒนา
    -  แผนคณะ
    -  แผน ม.อ.
    -  แผน สกอ.
    -  แผน AEC
    -  แผนนโยบายทั่วไป

แผนที่การเรียนการสอน

แผนปฏิบัติการประจำปี 

งบประมาณประจำปี
    -  เงินรายได้
    -  เงินงบประมาณแผ่นดิน  

ราชการใสสะอาด

สารสนเทศสำหรับประกันคุณภาพ

KPIs คณะ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร
   - การจัดการความรู้
     ด้านนโยบายและแผน

   - ด้านนักศึกษา
      และบัณฑิตศึกษา

         - หลักสูตร   

         - ภาวะการทำงานของบัณฑิต
           และความพึงพอใจนายจ้าง

         - นักศึกษาเต็มเวลา

         - สถิตินักศึกษา  


   - ด้านวิจัย

         - โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น

         - รายงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์

         - ฐานข้อมูลงานวิจัย

         - ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์


   - ด้านบุคลากร

         - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

         - จำนวนผู้เกษียณอายุราชการ
           (ปี 2553-2562)

 
   - ด้านคอมพิวเตอร์

   - ด้านอาคารสถานที่

ภาควิชา

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

ภาควิชาธรณีศาสตร์

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

ภาควิชาพืชศาสตร์

ภาควิชาวาริชศาสตร์

ภาควิชาสัตวศาสตร์

ศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย/ศูนย์

ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน

ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากร
   และสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยการควบคุมศัตรูพืชโดย
  ชีวินทรีย์แห่งชาติ (ภาคใต้)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิต-
   ปาล์มน้ำมัน

สถานีวิจัยเทพา

สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

สถานีวิจัยท่าเชียด

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง

ติดต่อสอบถามได้ที่

นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์
E-mail : wilailuk.s@psu.ac.th
โทร. 0-7428-6028

นางมะลิ นิลสุวรรณ
E-mail : mali.n@psu.ac.th
โทร. 0-7428-6029

 

ผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 20 มิ.ย.2549
  เงินงบประมาณแผ่นดิน

 


 

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
       ที่ นร 0731.1/ว30 ลงวันที่ 3 ม.ค. 2561
       ที่ นร 0731.1/ว39 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2561
                 

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
       ที่ นร 0704/ว33 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2553
       ที่ นร 0704/ว037 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2559
                 

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
       (ที่มา : สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ)
       มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560
       มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ปี 2561
                 

การใช้ตาราง Factor F
       ที่ กค 0405.3/ว304 ลงวันที่ 15 ก.ย.2559
                 

การได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

       ปีงบประมาณ 2561

       ปีงบประมาณ 2560

       ปีงบประมาณ 2559

       ปีงบประมาณ 2558

       ปีงบประมาณ 2557

       ปีงบประมาณ 2556

       ปีงบประมาณ 2555

       ปีงบประมาณ 2554

       ปีงบประมาณ 2553


       ปีงบประมาณ 2552

       ปีงบประมาณ 2551

 

       ปีงบประมาณ 2550

 

 

 

 


 

 


Update ข้อมูล 27 มี.ค.2561

จัดทำโดย : มะลิ นิลสุวรรณ   งานนโยบายและแผน  สำนักงานเลขานุการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112   
โทรศัพท์ : 074-286028-9  โทรสาร : 074-558803
เริ่มวันที่ 20 มิถุนายน 2549
  (ปรับปรุง Website ครั้งที่ 5  เมื่อ กรกฏาคม 2557)
E-mail : mali.n@psu.ac.th    Website : http://www.natres.psu.ac.th