Main Menu

ปณิธาน ค่านิยมร่วม
วัฒนธรรมองค์กร
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

แผนพัฒนา
    -  แผนคณะ
    -  แผน ม.อ.
    -  แผน สกอ.
    -  แผน AEC
    -  แผนนโยบายทั่วไป

แผนที่การเรียนการสอน

แผนปฏิบัติการประจำปี 

งบประมาณประจำปี
    -  เงินรายได้
    -  เงินงบประมาณแผ่นดิน  

ราชการใสสะอาด

สารสนเทศสำหรับประกันคุณภาพ

KPIs คณะ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร
   - การจัดการความรู้
     ด้านนโยบายและแผน

   - ด้านนักศึกษา
      และบัณฑิตศึกษา

         - หลักสูตร   

         - ภาวะการทำงานของบัณฑิต
           และความพึงพอใจนายจ้าง

         - นักศึกษาเต็มเวลา

         - สถิตินักศึกษา  


   - ด้านวิจัย

         - โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น

         - รายงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์

         - ฐานข้อมูลงานวิจัย

         - ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์


   - ด้านบุคลากร

         - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

         - จำนวนผู้เกษียณอายุราชการ
           (ปี 2553-2562)

 
   - ด้านคอมพิวเตอร์

   - ด้านอาคารสถานที่

ภาควิชา

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

ภาควิชาธรณีศาสตร์

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

ภาควิชาพืชศาสตร์

ภาควิชาวาริชศาสตร์

ภาควิชาสัตวศาสตร์

ศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย/ศูนย์

ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน

ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากร
   และสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยการควบคุมศัตรูพืชโดย
  ชีวินทรีย์แห่งชาติ (ภาคใต้)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิต-
   ปาล์มน้ำมัน

สถานีวิจัยเทพา

สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

สถานีวิจัยท่าเชียด

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง

ติดต่อสอบถามได้ที่

นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์
E-mail : wilailuk.s@psu.ac.th
โทร. 0-7428-6028

นางมะลิ นิลสุวรรณ
E-mail : mali.n@psu.ac.th
โทร. 0-7428-6029

ผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 20 มิ.ย.2549
 
แผนคณะทรัพยากรธรรมชาติ
แผนพัฒนา :

  นโยบาย และทิศทางในการบริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย คณบดี ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต  
     


ในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..
.::วีดีโอ ช่วงที่ 1 | ช่วงที่ 2 | ช่วงที่ 3 | ช่วงที่ 4::..
        


  แผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในช่วงปี 2559-2563 (ปีการศึกษา)
(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธคณะฯ ปีการศึกษา 2559   (ข้อมูล ณ 24 มกราคม 2561)

  แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2557-2561
  แผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี พ.ศ. 2557-2560 (ใช้ปี พ.ศ.2557-2558)
(มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคณะฯ ปีการศึกษา 2558   (ข้อมูล ณ 15 พฤษภาคม 2560)

แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคณะฯ ปีการศึกษา 2557

แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

  แผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี พ.ศ. 2554-2559 (ใช้ปี พ.ศ.2554-2556)

โครงการสำคัญที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(พ.ศ.2555-2558)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคณะฯ ปีการศึกษา 2556

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคณะฯ ปีการศึกษา 2555

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคณะฯ ปีการศึกษา 2554

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อื่น

แผนงาน/โครงการสำคัญและงบประมาณที่เชื่อมโยงกับร่างแผนพัฒนาการเกษตรช่วงแผนฯ11

แผนกลยุทธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี พ.ศ.2554-2559

แผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

แผนปฏิบัติการคณะทรัพยากรธรรมชาติ

นิยามคำจำกัดความ

ขั้นตอนการจัดทำ

 
  แผนพัฒนา 4 ด้าน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี พ.ศ. 2554-2559

ด้านการผลิตบัณฑิต

- จุดเด่นของบัณฑิตคณะฯ

- จุดเด่นของสาขาวิชา

 

ด้านการวิจัย

- จุดเด่นการวิจัยคณะฯ (จำแนก : ด้าน)

- จุดเด่นการวิจัย (จำแนก : ภาควิชา)

- แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย

 

ด้านการบริการวิชาการ

- จุดเด่นการบริการวิชาการคณะ (จำแนก : ด้าน)

- จุดเด่นการบริการวิชาการ (จำแนก : ภาควิชา)

- แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ

 

ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

- จุดเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

- แผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 
  ถ่ายทอดแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี พ.ศ. 2554-2559
    เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 26 - 27 เมษายน 2555 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และโรงแรมราชมังคลา พาวีลเลียนบีชรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
      - ภาพบรรยากาศ
      - นำเสนอแผนกลยุทธ์โดยคณบดี
      - สรุปประเมินผล
      - แบ่งปันเรื่องราวผ่านระบบ Share PSU


 
  การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี พ.ศ. 2554-2559

โครงการสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็น"แผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี พ.ศ.2554-2559
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2

      - ภาพบรรยากาศ
      - นำเสนอแผนพัฒนาคณะฯ โดย คณบดี
      - สรุปโครงการสัมมนา
      - นำสรุปผลจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะ ปี 2554-2559 เข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
      - การดำเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ

 
 ทิศทางการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต ปี พ.ศ. 2553-2556
      การนำเสนอแผนพัฒนาภาควิชา ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-15.30 น.
       ณ ห้องประชุม 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

            ภาควิชาธรณีศาสตร์
            ภาควิชาวาริชศาสตร์

            ภาควิชาพืชศาสตร์
            ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
            ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
            ภาควิชาสัตวศาสตร์
             
             สรุปผลการประเมินผล

 
  แผนยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี

 
  
 
แผนคณะและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร (พ.ศ.2549-2556) :
 
 

 

 


 

 


Update ข้อมูล 24 ม.ค.2561

จัดทำโดย : มะลิ นิลสุวรรณ   งานนโยบายและแผน  สำนักงานเลขานุการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112   
โทรศัพท์ : 074-286028-9  โทรสาร : 074-558803
เริ่มวันที่ 20 มิถุนายน 2549
  (ปรับปรุง Website ครั้งที่ 5  เมื่อ กรกฏาคม 2557)
E-mail : mali.n@psu.ac.th    Website : http://www.natres.psu.ac.th