Main Menu

ปณิธาน ค่านิยมร่วม
วัฒนธรรมองค์กร
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

แผนพัฒนา
    -  แผนคณะ
    -  แผน ม.อ.
    -  แผน สกอ.
    -  แผน AEC
    -  แผนนโยบายทั่วไป

แผนที่การเรียนการสอน

แผนปฏิบัติการประจำปี 

งบประมาณประจำปี
    -  เงินรายได้
    -  เงินงบประมาณแผ่นดิน  

ราชการใสสะอาด

สารสนเทศสำหรับประกันคุณภาพ

KPIs คณะ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร
   - การจัดการความรู้
     ด้านนโยบายและแผน

   - ด้านนักศึกษา
      และบัณฑิตศึกษา

         - หลักสูตร   

         - ภาวะการทำงานของบัณฑิต
           และความพึงพอใจนายจ้าง

         - นักศึกษาเต็มเวลา

         - สถิตินักศึกษา  


   - ด้านวิจัย

         - โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น

         - รายงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์

         - ฐานข้อมูลงานวิจัย

         - ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์


   - ด้านบุคลากร

         - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

         - จำนวนผู้เกษียณอายุราชการ
           (ปี 2553-2562)

 
   - ด้านคอมพิวเตอร์

   - ด้านอาคารสถานที่

ภาควิชา

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

ภาควิชาธรณีศาสตร์

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

ภาควิชาพืชศาสตร์

ภาควิชาวาริชศาสตร์

ภาควิชาสัตวศาสตร์

ศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย/ศูนย์

ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน

ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากร
   และสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยการควบคุมศัตรูพืชโดย
  ชีวินทรีย์แห่งชาติ (ภาคใต้)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิต-
   ปาล์มน้ำมัน

สถานีวิจัยเทพา

สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

สถานีวิจัยท่าเชียด

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง

ติดต่อสอบถามได้ที่

นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์
E-mail : wilailuk.s@psu.ac.th
โทร. 0-7428-6028

นางมะลิ นิลสุวรรณ
E-mail : mali.n@psu.ac.th
โทร. 0-7428-6029

ผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 20 มิ.ย.2549
 
แผนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
แผนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช่วง ปี 2558-2561 :
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558-2561  
 
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558-2561
 
 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 – 2561
 
แผนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช่วง ปี 2555-2558 :
กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย   
   
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2555-2558)
   (ตาม ส.กองแผนงาน ที่ มอ 032/ว043 ลงวันที่ 2 พ.ค. 56)
 
แผนปฏิบัติการ 4 ปี :
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
แผนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช่วง ปี 2547-2554 :
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ.2553-2554)   
   
(ตาม ส.กองแผนงาน ที่ มอ 032/ว 101 ลว. 29 พ.ย. 2553)
 
นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ช่วงปี พ.ศ.2550-2554  
 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (พ.ศ. 2547-2551) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2548-2551) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 

 

 


 

 


Update 25 ธ.ค.2558

จัดทำโดย : มะลิ นิลสุวรรณ   งานนโยบายและแผน  สำนักงานเลขานุการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112   
โทรศัพท์ : 074-286028-9  โทรสาร : 074-558803
เริ่มวันที่ 20 มิถุนายน 2549
  (ปรับปรุง Website ครั้งที่ 5  เมื่อ กรกฏาคม 2557)
E-mail : mali.n@psu.ac.th    Website : http://www.natres.psu.ac.th