Main Menu

ปณิธาน ค่านิยมร่วม
วัฒนธรรมองค์กร
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

แผนพัฒนา
    -  แผนคณะ
    -  แผน ม.อ.
    -  แผน สกอ.
    -  แผน AEC
    -  แผนนโยบายทั่วไป

แผนที่การเรียนการสอน

แผนปฏิบัติการประจำปี 

งบประมาณประจำปี
    -  เงินรายได้
    -  เงินงบประมาณแผ่นดิน  

ราชการใสสะอาด

สารสนเทศสำหรับประกันคุณภาพ

KPIs คณะ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร
   - การจัดการความรู้
     ด้านนโยบายและแผน

   - ด้านนักศึกษา
      และบัณฑิตศึกษา

         - หลักสูตร   

         - ภาวะการทำงานของบัณฑิต
           และความพึงพอใจนายจ้าง

         - นักศึกษาเต็มเวลา

         - สถิตินักศึกษา  


   - ด้านวิจัย

         - โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น

         - รายงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์

         - ฐานข้อมูลงานวิจัย

         - ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์


   - ด้านบุคลากร

         - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

         - จำนวนผู้เกษียณอายุราชการ
           (ปี 2553-2562)

 
   - ด้านคอมพิวเตอร์

   - ด้านอาคารสถานที่

ภาควิชา

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

ภาควิชาธรณีศาสตร์

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

ภาควิชาพืชศาสตร์

ภาควิชาวาริชศาสตร์

ภาควิชาสัตวศาสตร์

ศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย/ศูนย์

ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน

ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากร
   และสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยการควบคุมศัตรูพืชโดย
  ชีวินทรีย์แห่งชาติ (ภาคใต้)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิต-
   ปาล์มน้ำมัน

สถานีวิจัยเทพา

สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

สถานีวิจัยท่าเชียด

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง

ติดต่อสอบถามได้ที่

นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์
E-mail : wilailuk.s@psu.ac.th
โทร. 0-7428-6028

ผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 20 มิ.ย.2549

ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs)


 รายงานผล KPIs ตามรอบปีการศึกษา
  แจ้งมติที่ประชุมคณบดีเรื่อง แนวทางการดำเนินการในการบูรณาการดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) กับระบบประกันคุณภาพ
  ผล ระดับคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2550
- การรายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs)
  ประจำปีงบประมาณ 2550

        สรุป การประเมินผลสำเร็จตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs)
           คณะทรัพยากรธรรมชาติ

        รายงาน ผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs)
           คณะทรัพยากรธรรมชาติ

                ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
                ด้านการเรียนการสอน
                ด้านบริการวิชาการ
               
ด้านพัฒนาการและนวัตกรรม
                       ด้านการประกันคุณภาพ

                       ด้านการบริหารจัดการ
  ผล ระดับภาควิชา ปี 2550
- การรายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs)
  ประจำปีงบประมาณ 2550

       สรุป การประเมินผลสำเร็จจากการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs)
          ของ 6 ของภาควิชา

            ภาควิชาพืชศาสตร์
            ภาควิชาสัตวศาสตร์
            ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
            ภาควิชาวาริชศาสตร์
            ภาควิชาธรณีศาสตร์
            ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

                    
  ผล ระดับคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2549
- การรายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs)
  ประจำปีงบประมาณ 2549

        สรุป การประเมินผลสำเร็จตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs)
           คณะทรัพยากรธรรมชาติ

                ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
                ด้านการเรียนการสอน
                ด้านบริการวิชาการ
               
ด้านพัฒนาการและนวัตกรรม
                       ด้านการประกันคุณภาพ
                       ด้านการบริหารจัดการ
  ผล ระดับภาควิชา ปี 2549
- การรายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs)
  ประจำปีงบประมาณ 2549

       สรุป การประเมินผลสำเร็จจากการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs)
          ของ 6 ของภาควิชา

            ภาควิชาพืชศาสตร์
            ภาควิชาสัตวศาสตร์
            ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
            ภาควิชาวาริชศาสตร์
            ภาควิชาธรณีศาสตร์
            ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
       เปรียบเทียบรายงานผลการดำเนินงาน (KPIs) ของ 6 ภาควิชา
 
                  
 
   


                 

 


 

 


Update 13 ม.ค 2554

จัดทำโดย : มะลิ นิลสุวรรณ   งานนโยบายและแผน  สำนักงานเลขานุการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112   
โทรศัพท์ : 074-286028-9  โทรสาร : 074-558803
เริ่มวันที่ 20 มิถุนายน 2549
  (ปรับปรุง Website ครั้งที่ 5  เมื่อ กรกฏาคม 2557)
E-mail : mali.n@psu.ac.th    Website : http://www.natres.psu.ac.th