Main Menu

ปณิธาน ค่านิยมร่วม
วัฒนธรรมองค์กร
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

แผนพัฒนา
    -  แผนคณะ
    -  แผน ม.อ.
    -  แผน สกอ.
    -  แผน AEC
    -  แผนนโยบายทั่วไป

แผนที่การเรียนการสอน

แผนปฏิบัติการประจำปี 

งบประมาณประจำปี
    -  เงินรายได้
    -  เงินงบประมาณแผ่นดิน  

ราชการใสสะอาด

สารสนเทศสำหรับประกันคุณภาพ

KPIs คณะ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร
   - การจัดการความรู้
     ด้านนโยบายและแผน

   - ด้านนักศึกษา
      และบัณฑิตศึกษา

         - หลักสูตร   

         - ภาวะการทำงานของบัณฑิต
           และความพึงพอใจนายจ้าง

         - นักศึกษาเต็มเวลา

         - สถิตินักศึกษา  


   - ด้านวิจัย

         - โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น

         - รายงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์

         - ฐานข้อมูลงานวิจัย

         - ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์


   - ด้านบุคลากร

         - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

         - จำนวนผู้เกษียณอายุราชการ
           (ปี 2553-2562)

 
   - ด้านคอมพิวเตอร์

   - ด้านอาคารสถานที่

ภาควิชา

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

ภาควิชาธรณีศาสตร์

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

ภาควิชาพืชศาสตร์

ภาควิชาวาริชศาสตร์

ภาควิชาสัตวศาสตร์

ศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย/ศูนย์

ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน

ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากร
   และสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยการควบคุมศัตรูพืชโดย
  ชีวินทรีย์แห่งชาติ (ภาคใต้)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิต-
   ปาล์มน้ำมัน

สถานีวิจัยเทพา

สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

สถานีวิจัยท่าเชียด

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง

ติดต่อสอบถามได้ที่

นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์
E-mail : wilailuk.s@psu.ac.th
โทร. 0-7428-6028

นางมะลิ นิลสุวรรณ
E-mail : mali.n@psu.ac.th
โทร. 0-7428-6029

ผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 20 มิ.ย.2549
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 

   - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
           และควบคุมภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ

           (ตามคำสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ 113/2558 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558)
 
   รายงานผลตามระเบียบฯ ข้อ 6 ปีงบประมาณ 2561             
                -  แบบติดตาม ปย. 2 รอบ 6 เดือน   (1 ต.ค.2560 - 31 มี.ค.2561)  
 
   รายงานผลตามระเบียบฯ ข้อ 6 ปีงบประมาณ 2560             
                - แบบ ปย.1    
           - แบบ ปย.2
                -  แบบติดตาม ปย. 2 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค 2559 - 30 ก.ย 2560
                -  แบบติดตาม ปย. 2 รอบ 6 เดือน   (1 ต.ค.2559 - 31 มี.ค.2560)  
 
   รายงานผลตามระเบียบฯ ข้อ 6 ปีงบประมาณ 2559
                - แบบ ปย.1    
             - แบบ ปย.2
                -  แบบติดตาม ปย. 2 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.58-30 ก.ย.59)
                -  แบบติดตาม ปย. 2 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.58-31 มี.ค.59)
 
   รายงานผลตามระเบียบฯ ข้อ 6 ปีงบประมาณ 2558
         -  แบบ ปย. 1
         -  แบบ ปย. 2
         -  แบบติดตาม ปย. 2 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.57-30 ก.ย.58)
         -  แบบติดตาม ปย. 2 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.57-31 มี.ค.58)
 
   รายงานผลตามระเบียบฯ ข้อ 6 ปีงบประมาณ 2557
         -  แบบ ปย. 1
         -  แบบ ปย. 2
         -  แบบติดตาม ปย. 2 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.56-30 ก.ย.57)
         -  แบบติดตาม ปย. 2 รอบ 5 เดือน (1 ต.ค.56-28 ก.พ.57)
 
   รายงานผลตามระเบียบฯ ข้อ 6 ปีงบประมาณ 2556
         -  แบบ ปย. 1
         -  แบบ ปย. 2
         -  แบบติดตาม ปย. 2 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.55-30 ก.ย.56)
         -  แบบติดตาม ปย. 2 รอบ 5 เดือน (1 ต.ค.55-28 ก.พ.56)
 
   รายงานผลตามระเบียบฯ ข้อ 6 ปีงบประมาณ 2555
         -  แบบ ปย. 1
         -  แบบ ปย. 2
         -  แบบติดตาม ปย. 2 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.54-30 ก.ย.55) 
         -  แบบติดตาม ปย. 2 รอบ 5 เดือน (1 ต.ค.54-29 ก.พ.55) 
 
   รายงานผลตามระเบียบฯ ข้อ 6 ปีงบประมาณ 2554  
         -  แบบ ปย. 1
         -  แบบ ปย. 2
         -  แบบติดตาม ปย. 2 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.53-30 ก.ย.54) 
 
 

 

 


 

 


Update ข้อมูล พ.ค 2561

จัดทำโดย : มะลิ นิลสุวรรณ   งานนโยบายและแผน  สำนักงานเลขานุการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112   
โทรศัพท์ : 074-286028-9  โทรสาร : 074-558803
เริ่มวันที่ 20 มิถุนายน 2549
  (ปรับปรุง Website ครั้งที่ 5  เมื่อ กรกฏาคม 2557)
E-mail : mali.n@psu.ac.th    Website : http://www.natres.psu.ac.th