หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | ข่าวภายในคณะ | ติดต่อ
 
ผลิตภัณฑ์คณะฯ ของศูนย์วิจัย
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
จำหน่าย / ราคา
     1. แพะพันธุ์                            จำหน่ายกิโลกรัมละ           250 บาท
     2. แพะเนื้อ                              จำหน่ายกิโลกรัมละ          180 บาท
     3. แพะลูกผสมพื้นเมือง -บอร์    จำหน่ายกิโลกรัมละ         100 บาท
     4.มูลแพะ                                 จำหน่ายกิโลกรัมละ              3 บาท
     ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป
สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก โทร. 0 7447 3509

 


จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th