หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | ข่าวภายในคณะ | ติดต่อ
 
ผลิตภัณฑ์คณะฯ ของสถานีวิจัย
 
สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
จำหน่าย ราคา
ดินผสม 25 บาท
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 25 บาท
วัว ติดต่อสั่งซื้อโดยตรง
กล้าปาล์มน้ำมัน "พันธุ์ทรัพย์ มอ.1" ราคาเริ่มต้นที่ 100 บาท (ตามอายุกล้าปาล์ม)
 
สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง 074-473473 087-3901626 หรือ
งานบริหารธุรการ กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ 074-212849 หรือ 074-286220

สถานีวิจัยท่าเชียด
จำหน่าย ราคา
วัว ติดต่อสั่งซื้อโดยตรง
 
สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ สถานีวิจัยท่าเชียด 086-2925637 หรือ
งานบริหารธุรการ กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ 074-212849 หรือ 074-286220

สถานีวิจัยเทพา
จำหน่าย ราคา
พันธุ์ผึ้ง ติดต่อสั่งซื้อโดยตรง
น้ำผึ้งรวง

270 บาท
 
สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ สถานีวิจัยเทพา 081-748-2540 หรือ
งานบริหารธุรการ กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ 074-212849 หรือ 074-286220

หน่วยเรือนกระจกทดลอง
จำหน่าย ราคา
ผักกวางตุ้ง (ตามช่วงการผลิต) 15 บาท
ผักคะน้า (ตามช่วงการผลิต) 15 บาท
ผักฮ่องเต้ (ตามช่วงการผลิต) 15 บาท
ผักกาดขาว (ตามช่วงการผลิต) 15 บาท
 
สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ เรือนจำหน่ายผลผลิตเกษตรของคณะฯ 074 - 286041 หรือ
สั่งซื้อโดยตรงที่คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง 081-2779428
 


จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th