คลิปวีดีโอ

     โครงการ "การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน และไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้"
(ส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยา กับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ-"

หัวข้อ : การเยี่ยมชม โครงการรวบรวมพันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้

วันที่ 16-17 มกราคม 2553 ณ ห้อง ทธ.3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ตอนที่ 1 | 2 | 3

ตอนที่ 1