คลิปวีดีโอ

     โครงการ "การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน และไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้"
(ส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยา กับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ-"

หัวข้อ : การเสวนา "ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยา"

วันที่ 16-17 มกราคม 2553 ณ ห้อง ทธ.3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ตอนที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

ตอนที่ 1