คลิปวีดีโอ

     โครงการ "การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน และไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้"
(ส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

กิจกรรมการประกวดแข่งขันการทำอาหารจากผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้
การสาธิตการประกอบอาหารด้วยผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้
โดย มล.ศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ (หมึกแดง)
บรรยายพิเศษ "โครงการสวนพฤกษศาสตร์ตามแนวพระราชดำริฯ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช" และการเสวนาผักพื้นบ้านและอาหารปลอดภัย
ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2551
ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ตอนที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

ตอนที่ 1