คลิปวีดีโอ

     โครงการ "การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน และไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้"
(ส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ครบเครื่องเรื่องสุขภาพกับผักพื้นบ้าน
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2552 ณ ห้อง ทธ.3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การอบรมและสาธิต
หัวข้อ "ยาง...ยืดชีวิตพิชิตโรค"
โดย รองศาสตราจารย์ เจริญ กระบวนรัตน์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ตอนที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5

ตอนที่ 1