คลิปวีดีโอ

     โครงการ "การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน และไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้"
(ส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ครบเครื่องเรื่องสุขภาพกับผักพื้นบ้าน
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2552 ณ ห้อง ทธ.3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การอบรมและสาธิต
หัวข้อ "วิธีการทำน้ำคลอโรฟิลล์สำหรับดื่ม เพื่อปรับสมดุลร่างกายด้วยผักพื้นบ้าน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
โดย อาจารย์ โสภา สมเขาใหญ่
ศูนย์การเรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สวนป่านาบุญ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

ตอนที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5

ตอนที่ 1