คลิปวีดีโอ

     โครงการ "การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน และไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้"
(ส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ครบเครื่องเรื่องสุขภาพกับผักพื้นบ้าน

หัวข้อ : การสร้างพิษใจด้วยยาถ่ายที่เป็นอริยะ (Mind Detox)
โดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตถิผโล และคณะ
เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี
วันที่ 21 สิงหาคม 2552 ณ ห้อง ทธ.3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ตอนที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

ตอนที่ 1