คลิปวีดีโอ

     โครงการ "การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน และไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้"
(ส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "ชวนน้องกินผัก (พื้นบ้าน) กับการดูแลสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์วิถีธรรม"

หัวข้อ : ชวนน้องกินผัก (พื้นบ้าน) กับการดูแลสุขภาพ

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2553 ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง และ ลานชั้นล่าง อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ตอนที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

ตอนที่ 1