คลิปวีดีโอ

     โครงการ "การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน และไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้"
(ส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

อบรมเชิงปฏิบัติการ

การประกวดวาดภาพและเสวนา "ผักพื้นบ้านที่ฉันรู้จัก"

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ตอนที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

ตอนที่ 1