ลำดับ
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
ภาพกิจกรรม
1
การประชุม สัมมนา การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอคลองหอยโข่ง
26 ก.ค. 2550
2
การฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ ให้แก่โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
21 พ.ย.2550
3
แข่งขันการประกอบอาหารด้วยผักพื้นบ้าน และไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้
19 ม.ค. 2551
4
ผักพื้นบ้านสืบสานบรรพชนเพื่อคนรุ่นใหม่
30–31 ส.ค. 2551
5
ประกวดวาดภาพ "ผักพื้นบ้านที่ฉันรู้จัก"
5 ก.พ.2552
6
การบรรยาย และการเสวนา เคล็ด (ไม่) ลับกับผักพื้นบ้าน “ต้านชรา”
22 ก.พ.2552

 

:: หน้าหลักโครงการการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ฯ
:: กลับสู่หน้าหลักโครงการรวม
:: ติดต่อคณะทำงาน
จัดทำโดย ..ศรีนรา แมเร๊าะ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาต ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา