คลิปวีดีโอ Clip1 :

     โครงการ "การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน และไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้"
(ส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

บรรยายวิชาการ
เรื่อง เคล็ด (ไม่) ลับจับผักพื้นบ้าน "ต้านชรา"
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้อง ทธ.3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 ตอนที่ 5 ตอนที่ 6
ตอนที่ 7 ตอนที่ 8 ตอนที่ 9 ตอนที่ 10 ตอนที่ 11 ตอนที่ 12
ตอนที่ 13 ตอนที่ 14 ตอนที่ 15 ตอนที่ 16 ตอนที่ 17 ตอนที่ 18


 

  ::หน้าหลัก
::ที่มาและความสำคัญของโครงการ
::วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
::วิธีดำเนินงาน
::ระยะเวลาการดำเนินงาน
::สถานที่ดำเนินการ
::กลุ่มเป้าหมาย
::ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
::ผู้รับผิดชอบโครงการ
::หน่วยงานที่รับผิดชอบ
::กิจกรรมโครงการ
::ติดต่อคณะทำงาน
::คลิปวีดีโอ